( Aktuální )
Zveřejněno 2. 8. 2022
David Palan
KÚJ – koordinátor pojištění a projektů
david.palan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: David Palan

Pojištění managementu (D&O)

Pojištění managementu je druh pojištění, jehož účelem je ochrana spolku proti škodám způsobeným jí samotné jednáním jejích orgánů. Především jde o členy střediskových rad, střediskové vedoucí. Pojištění předpokládá výplatu pojistného plnění v případě, kdy pojištění nejedná s péčí řádného hospodáře. Součástí pojištění jsou také např. náklady na právní zastoupení, náklady na očištění dobrého jména.  
 • Pojištění chrání samotné pojištěné – podporuje jejich ochotu podstupovat náročná rozhodnutí.
 • Pojištění chrání společnost – poskytuje finanční jistotu před následky jednání jejích členů.

Aktuálně platí smlouva u společností Chubb European Group SE. Číslo smlouvy je CZDRNA27668-121.

Parametry pojištění

Pojištění se nesjednává na jména, ale na výkon funkce a automaticky kryje všechny nové členy, jejichž funkce vznikla v době pojištění. Všichni členové vykonávající funkce níže uvedené jsou pojištěni automaticky. Jedná se o tyto:

 • vedoucí (pobočného) spolku,
 • zástupce vedoucího (pobočného) spolku,
 • člen rady,
 • činovník pověřený výkonem zpravodajské funkce,
 • člen revizní komise
 • prozatímní správce.

Aktuálně platí smlouva u společností Chubb European Group SE. Číslo smlouvy je CZDRNA27668-121.

 • Škody, které způsobili členové výkonného orgánu nebo členové pobočných spolků z titulu své funkce;
 • škody, které vznikají společnosti nebo třetím osobám;
 • náklady na finanční škody;
 • náklady právního zastupování;
 • náklady na obranu;
 • náklady na očištění dobrého jména;
 • náklady na zmenšení škody;
 • náklady v souvislosti s předběžným opatřením;
 • náklady na zmenšení újmy.

Toto pojištění se nevztahuje na jakýkoli nárok, škodu nebo jinou újmu:

 • podvod, úmysl apod.,
 • probíhající či předcházející soudní spory,
 • skutečnosti oznámené podle jiné smlouvy,
 • veřejná nabídka cenných papírů,
 • újma na zdraví a věcná škoda.

Spoluúčast pro pojištěné osoby je sjednána na výši 15 000 Kč.

Roční pojistné je hrazeno hlavním spolkem. 

 • Individuální limit pojistného plnění na jednoho člena je sjednán na částku 1 mil. Kč.
 • Celkový dodatečný limit pojistného plnění za všechny členy Junáka - českého skauta je ve výši 3 mil. Kč.
 • Základní limit pojistného plnění je 30 mil. Kč.

Sublimity plnění:

 • Náklady na očištění dobrého jména – 5 000 000 Kč
 • Náklady na zmenšení škody – 10 % z limitu poj. plnění
 • Náklady v souvislosti s insolvenčním řízením – 2 000 000 Kč
 • Náklady v souvislosti se získáváním elektronických dat – 2 000 000 Kč
 • Náklady na poradenství na hromadné vypořádání – 3 000 000 Kč
 • Náklady na přiznání účinků skupinové žaloby – 3 000 000 Kč
 • Náklady na přiznání účinků skupinové žaloby – 3 000 000 Kč

Pojistná událost se hlásí společnosti Chubb European Group SE neprodleně po té, co:

 • byl vznesen písemný nárok proti pojištěnému uplatněný kýmkoliv (vedoucí OJ dostane dopis, že má zaplatit třetí osobě náklady za ...),
 • bylo zahájeno šetření proti pojištěné osobě (zahájení občanskoprávního, správního či trestního řízení).

Neprodleně také proveďte oznámení o vzniku takovéto pojistné události také na email ekonomicke@skaut.cz. Odborníci z Kanceláře ústředí jsou připraveni ihned poskytnou pomoc, jelikož se právě v těchto případech jedná o velmi náročné situace (právně, komunikačně i ekonomicky).

Oznámení musí být zasláno v písemné podobě na adresu:

Chubb European Group Limited
Pobřežní 620/​3
Praha 8
186 00

Vedoucí střediska a člen revizní komise uvedou do vyúčtování investiční dotace z MŠMT chybný doklad (např. se bude jednat o výměnu oken). MŠMT rozhodne o krácení dotace ve výši chybného dokladu (např. 80 000 Kč). Středisku vznikne škoda, kterou svým jednáním způsobil vedoucí střediska a člen revizní komise (splněna příčinná souvislost). Středisková rada se rozhodne částku po vedoucím střediska nárokovat. Aby vedoucí nemusel platit plnou výši nárokované částky, obrátí se na ústředí s tím, že svým jednáním způsobil středisku škodu 80 000 Kč.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.