....

Chyba na stránce: Nové pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů Junáka – českého skauta. Zjistěte kdy a kdo je pojištěn - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/balicky-ustredi/948-balicek-listopad-2019/4787-nove-pojisteni-odpovednosti-clenu-statutarnich-organu-junaka-ceskeho-skauta-zjistete-kdy-a-kdo-je-pojisten?autologin=1"

Nové pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů Junáka – českého skauta. Zjistěte kdy a kdo je pojištěn

Nové pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů Junáka – českého skauta. Zjistěte kdy a kdo je pojištěn

Nově má Junák – český skaut prostřednictvím společnosti Respect a.s. sjednáno pojištění týkající se odpovědnosti managementu (též pojištění D&O). Co to znamená a koho se to týká se dočtete v tomto článku.

Termín “D&O” je odvozen od anglického “Directors and Officers”, což lze obecně chápat jako pojištění odpovědnosti orgánů a výkonných ředitelů společnosti.

Účel a předmět pojištění:

Pojištění kryje finanční škody, které může způsobit fyzická osoba v souvislosti s výkonem funkce výkonného orgánu společnosti. Pojištění se vztahuje na finanční škodu, která vznikla druhé straně porušením povinností pojištěného. Tedy mezi vzniklou škodou a porušením povinností musí být příčinná souvislost. (Jednání pojištěného bylo příčinou vzniku škody).  
Přestože pojištění poskytuje primárně ochranu členům orgánů, kteří jsou ve smyslu pojistné smlouvy „pojištěnými“, představuje i pro samotný spolek podstatně vyšší jistotu faktické náhrady škody.

Na co se pojištění například vztahuje:
 • náklady na finanční škody
 • náklady právního zastupování
 • náklady na obranu
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady na zmenšení škody
 • náklady v souvislosti s předběžným opatřením
 • náklady na zmenšení újmy
Pojištěné osoby:

Jak již název napovídá, pojištění se týká zejména osob zvolených do nějaké funkce, tedy členové orgánu hlavního spolku a členové orgánu pobočných spolků. Přímo pro Junák - český skaut byly tyto pozice smluvně upřesněny na tyto: vedoucí (pobočného) spolku, zástupce vedoucího (pobočného) spolku, člen rady, činovník pověřený výkonem zpravodajské funkce, člen revizní komise a prozatímní správce. Pojištěným je tedy nejen hlavní spolek, ale i všechny pobočné spolky.

Od kdy smlouva platí?

Smlouva je uzavřena k 1. 8. 2019, avšak zvláštním ujednáním (retroaktivní datum) se vztahuje i na pojistné události vzniklé zpětně - tedy ode dne vzniku spolku (tedy od 19. 6. 1990). Vztahuje se to však na události nahlášené či řešené po termínu uzavření smlouvy, nikoliv na události řešené v minulosti.  

S ohledem na toto je třeba připomenout promlčecí lhůty ke vzniklým škodám (tedy do kdy je možné uplatnit právo na náhradu škody). Od vzniku škody je lhůta dlouhá 10 let (tzv. objektivní promlčecí lhůta), od zjištění škody běží lhůta 3 letá (tzv. subjektivní promlčecí lhůta).

Shrnutí výhod pojištění odpovědnosti orgánů spolku:
 1. Pojištění kryje škody, které způsobili členové výkonného orgánu nebo členové pobočných spolků z titulu své funkce.
 2. Pojištění kryje škody, které vznikají společnosti nebo třetím osobám.
 3. Pojistná ochrana se nesjednává na jména, ale na výkon funkce.
 4. Pojištění automaticky kryje všechny nové členy, jejichž funkce vznikla v době pojištění.
 5. Pojištění chrání samotné pojištěné – podporuje jejich ochotu podstupovat náročná rozhodnutí.
 6. Pojištění chrání společnost – poskytuje finanční jistotu před následky jednání jejích členů.
 
Rozsah sjednaného pojištění:

Spoluúčast pro pojištěné osoby je sjednána na výši 15 000 Kč.

Individuální limit pojistného plnění na jednoho člena je sjednán na částku 1 mil. Kč. Celkový dodatečný limit pojistného plnění za všechny členy Junáka je ve výši 3 mil. Kč. Základní limit pojistného plnění je 30 mil. Kč.

Sublimity pojistného plnění
Limity pojistného plnění
Náklady na očištění dobrého jména 5 000 000 Kč
Náklady na zmenšení škody 10% z limitu poj. plnění
Náklady v souvislosti s insolvenčním řízením 2 000 000 Kč
Náklady v souvislosti se získáváním elektronických dat 2 000 000 Kč
Náklady na poradenství na hromadné vypořádání 3 000 000 Kč
Náklady na přiznání účinků skupinové žaloby 3 000 000 Kč
Náklady na přiznání účinků skupinové žaloby 3 000 000 Kč

 
Smlouva uzavřená se společností Chubb European Group SE číslo CZDRNA27668 k nahlédnutí zde:

 

Závěrem hypotetický příklad:

Vedoucí střediska a člen revizní komise uvedou do vyúčtování investiční dotace z MŠMT chybný doklad (např. se bude jednat o výměnu oken). MŠMT rozhodne o krácení dotace ve výši chybného dokladu (např. 80 000 Kč). Středisku vznikne škoda, kterou svým jednáním způsobil vedoucí střediska a člen revizní komise (splněna příčinná souvislost). Středisková rada se rozhodne částku po vedoucím střediska nárokovat. Aby vedoucí nemusel platit plnou výši nárokované částky obrátí se na ústředí s tím, že svým jednáním způsobil středisku škodu 80 000 Kč.

Co je pojistnou událostí a kdy je třeba kontaktovat kancelář ústředí Junáka:
 • písemný nárok proti pojištěnému uplatněný kýmkoliv (vedoucí OJ dostane dopis, že má zaplatit třetí osobě náklady za ...)
 • zahájení šetření proti pojištěné osobě (zahájení občanskoprávního, správního či trestního řízení)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail: ekonomicke@skaut.cz  nebo telefon: 774 260 960.

Petra Martínková, koordinátorka dotací

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 398x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: