....

Chyba na stránce: Postavení Kmene dospělých: zrušení, či změna? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/156-blog/3094-zruseni-struktury-kmene-dospelych?autologin=1"

Postavení Kmene dospělých: zrušení, či změna?

Postavení Kmene dospělých: zrušení, či změna?

Při rozmýšlení kandidatury do Náčelnictva jsem přemýšlel nad tématy, u kterých jsem v minulém období narážel na to, že je nelze bez širší debaty a třeba i zásahu do stanov ze strany Valného sněmu změnit. Obě témata najdete ve skautISu v mé kandidátce, jejich výtah je ke stažení.

Jedním z témat je pravidelná debata nad jmenováním starosty, zde ale zkusím více rozvést druhé z nich: zrušení či změna struktury Kmene dospělých. Jde o postavení Kmene dospělých v naší organizaci, které vychází z historie a neodpovídá tomu, jak jsou rozděleny úkoly mezi ústředí orgány (VRJ a NJ) od stanov ze Vsetína (2001), ani změnám v obsazování funkcí na střediscích, okresech a krajích od Organizačního řádu z roku 2005.

Možná jste si ve svém okolí všimli podobných věcí, jaké teď jsou skryty v jednom z návrhů usnesení sněmu Středočeského kraje - vytvořit nový typ oddílu, který nebude začleněný do struktury Kmene dospělých. Máme skoro tisíc dospělých, registrovaných přímo u středisek, často proto, aby v KD nemuseli být. Narazil jsem na oddíl se slovem “oldskauti” v názvu, který je formálně roverským kmenem a sdružuje lidi ve věku 20-40 let. Něco tu není správně. Proč je to tak?

Hned na úvod se sluší zmínit, že roli dospělých zejména při podpoře oddílů a středisek v organizaci považuji za klíčovou – a považuji za zcela v pořádku, že se party dospělých sdružují v klubech, jezdí spolu do přírody či vyvíjejí další společnou činnost. Budu rád, když nadále budou členy organizace.

Junákem – českým skautem prošli za uplynulé téměř tři desetiletí nepřetržité činnosti členové, ze kterých tak u nás zůstává či může zůstávat čím dál více lidí. Tím spíše mi přijde podstatné nenechávat práci s nimi zcela v rukou tradic.

Cílím v zásadě na dvě věci.

1) Zpravodajové a sněmy

Zpravodajové Kmene dospělých (nově nazvaní legáti) na úrovni středisek, okresů a krajů jsou dle současného znění řádu voleni speciálním sněmem Kmene dospělých na dané úrovni. U okresů a krajů dosud vždy byli členem rady s právem hlasovat, aktuální novelou Organizačního řádu se to trochu mění (sněm se musí vyjádřit, zda zástupce KD a vodních skautů v příslušné radě chce).

Tento princip je ale v protikladu se změnami, ke kterým došlo v letech 2005/2006 s tehdejším novým Organizačním řádem – ten zrušil leckteré povinné volené funkce (např. výchovné zpravodaje) i mechanismus, kdy se druhý z kandidátů na vedoucího střediska či předsedu okresní rady stal jeho zástupcem. Smyslem změny bylo, aby na sněmu mohl kandidovat tým šéfa a jeho zástupce, kteří si pak sami (se souhlasem rady) jmenují další své zpravodaje. Napomáhá to tomu, že zvolený šéf má pro jednotlivé oblasti své spolupracovníky – hospodáře, výchovného zpravodaje a dle potřeby další – se kterými je vyladěný a které úkoluje. V dřívějším modelu se mohl jeho zástupcem stát jeho hlavní protikandidát se zcela odlišným postojem, podobně třeba výchovným zpravodajem člověk, se kterým se vedoucímu těžko spolupracovalo.

V tomto modelu ale zpravodajové KD bohužel přetrvali a zůstávají tak z mé zkušenosti (a dle dalších ohlasů) typicky buďto pasivními členy rady nebo přinejmenším osobami, které vedoucí či předseda nemůže řídit a tedy nemají na jeho tým, plány a aktivity vazbu.

Za nedobrý považuji i způsob jejich vstupu do funkce. Volí je sněm KD dané úrovně. Pomineme-li, že u střediska s více kluby má jeho vedoucí v případě jejich neshody povinnost tento zbytečný sněm svolávat, narážel jsem především na skutečnost, že o pořádání těchto sněmů a volbu zástupců KD téměř nikdo nemá zájem. Zejména u klubů mladších „oldskautů“ ve věku 25–40 let chybí motivace účastnit se schůze, která má volit osobu s nejasným úkolem. Výsledkem je mizivá účast „delegátů sněmu“, která vede k tomu, že pár přítomných (tipuji, že tak 98 % sněmů KD není usnášeníschopných) zvolí kohokoliv ochotného nechat se zvolit. Často z takového sněmu ani není žádný zápis. Člověk, zvolený hlasy tří nebo sedmi přítomných, má pak v krajské radě stejnou váhu hlasu, jako hlas člověka voleného třeba stohlavým krajským sněmem.

Můj návrh k bodu 1) je tedy opustit z mého pohledu zcela zbytečnou strukturu sněmů KD a ponechat zpravodaje či legáty pro oblast dospělých jako jednu z možných zpravodajských funkcí. Jak ještě zazní u dalšího bodu, jsem přesvědčený, že vedoucí střediska či předseda krajské rady má vědět, že důležitá oblast dospělých patří mezi ty, kterým se má se svým týmem věnovat. V důsledku toho se pak leckteré jednotky budou oblastí zabývat s větším nadšením než v současnosti, kdy by případní zájemci měli nutně pocit, že lezou KD „na jejich píseček“.

2) Náčelnictvo Kmene dospělých

Problémy uvedené výše se na ústřední úrovni projevují s různou intenzitou. Za zásadní považuji to, že oblast dospělých a odpovědnost za její rozvíjení je rozdělena mezi VRJ (rovering, vzdělávání, personalistika, rodinný skauting) a Náčelnictvo Kmene dospělých (kluby KD). Zatímco VRJ je schopná své části víceméně úspěšně posouvat kupředu (díky svému nasazení a tempu, asi i díky jejímu řízení ze strany Náčelnictva či profesionální podpoře), Náčelnictvo KD funguje dobrovolnicky a troufnu si říci ne příliš efektivně. Důsledků vidím řadu.

Než se k nim dostanu, zmíním ještě různý pohled na počty spojené s KD. Někteří zástupci Náčelnictva Kmene dospělých např. při projednávání tématu časopisů používají argument, že zastupují 19 tisíc dospělých v organizaci. Formálně vzato zastupují ty, kteří jsou sdruženi v klubech, a dále členy registrované přímo u střediska (pokud nemají zadánu činovnickou kategorii „Ostatní“), tedy celkem 5 300 členů. A např. z časopisu Magoš je pak jasně patrné, že NKD nedokáže překročit vlastní stín a vytváří časopis zaměřený na skupinu „starých“ klubů KD (odhadem 50+), kterých je ještě méně (dle zprávy o registraci 2016 je celá polovina členů KD mezi 18–45 lety – viz její strana 33).

To, že se NKD ve výsledku (o ambice či deklarace mi nejde) nedaří zaměřovat na mladší dospělé, vyvozuji ze tří příkladů:

  • zhruba od roku 2012 nemá Kmen dospělých funkční webové stránky;
  • po neochotě spolupracovat na časopise Skautský svět (kde by zprávy o fungování KD měli možnost číst i mladší dospělí) si NKD vyvzdorovalo vlastní přílohu Magoš, která zcela zjevně obsahově i visuálně cílí jen na starší generace;
  • pádným argumentem v debatě o předchozím bodu byl dlouho avizovaný (a na celostátní strategii nepříliš navázaný) motivační program Oldskauting 21 – tenhle zásadní programový dokument, schválený v 2014, nebyl nikde dostupný online ještě v době projednávání časopisu Magoš na jaře 2016.

Dalo by se nad tím mávnout rukou a říci si „no tak jejich aktivity nejsou zaměřené na všechny, ale aspoň sem tam se něco podaří“. Za problém ale považuji i to, že svou deklarovanou ambicí „zastupovat dospělé“ brání tomu, aby se VRJ či NJ i jen začali zabývat myšlenkami na aktivity zaměřené na dospělé či jejich část – to je přece doména NKD.

Můj návrh k bodu 2) je obdobný tomu k minulému bodu: Jelikož téměř nespatřuji přínos fungování NKD v současné podobě, přišlo by mi velmi vhodné, aby zájmy dospělých (podobně jako zájmy skautů, roverů aj.) řešila také VRJ, nejspíše své zpravodajky pro oblast dospělých a vzdělávání. Aktivní členové NKD by mohli působit v roli pracovně poradní v odboru pro dospělé.

Neříkám tím, že má oblast dospělých nutně opustit systém regionálních zpravodajů, který může fungování odboru podpořit. Přijde mi ale zásadní, aby dospělí neměli zbytečný „stát ve státě“, ale byli součástí všeho dění v organizaci. Tak, aby při rozhodování a plánování VRJ mohla kromě dopadu projektu na vlčata legitimně padnout i otázka, jak tu konkrétní věc budou moci podpořit dospělí.

K uskutečnění mých návrhů by bylo třeba novelizovat Organizační řád a jeho přílohu (co se týče zástupců KD či nově zpravodajů pro dospělé), zrušit Řád Kmene dospělých, případně i ZvOJ HSKD, a novelizovat Stanovy ve věci Kmenového sněmu a zástupců KD v Náčelnictvu.

Teď to možná vypadá, že mám plán připravený do detailů a teď už ho chci jen schválit. Tak to není. Téma Kmene dospělých vyžaduje širokou diskusi. Já – a věřím, že i další – se rádi seznámíme se všemi možnými pohledy a podněty k věci. Může se ukázat, že dospělí nějaké zvláštní zastoupení v naší organizaci potřebují. Pojďme hledat nejlepší řešení s co nejširší shodou.

Vycházím ze zkušeností ve vedení střediska se dvěma kluby dospělých, vedení okresu, spolu-vedení kraje Praha. S NKD jsem se setkával také na pozici organizačního zpravodaje VRJ mj. u oblasti personalistiky, v posledních letech pak střetával v Náčelnictvu u různých souvisejících témat. Můj pohled ale jistě nemůže být kompletní. S Náčelníkem KD Marou jsme se domlouvali na setkání s radou NKD – na něj i další podněty se těším.

Je-li vám můj pohled na toto téma blízký, můžete mne vy či vaši delegáti podpořit na Valném sněmu. Budu-li zvolen, budu se snažit téma dále analyzovat (doufám ve spolupráci a diskusi NKD/VRJ a dalších expertů a zainteresovaných), diskutovat a posouvat v Náčelnictvu kupředu do dalšího sněmu.

Ladislav Pelcl – Bilbo
člen Náčelnictva 2014-2017
ladislav.pelcl@skaut.cz

 

Související odkazy:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3256x

Práce s článkem

11
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu