....

Chyba na stránce: Naplňování usnesení XIV. Valného sněmu v Litomyšli - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2571-naplnovani-usneseni-xiv-valneho-snemu-v-litomysli?autologin=1"

Naplňování usnesení XIV. Valného sněmu v Litomyšli

Naplňování usnesení XIV. Valného sněmu v Litomyšli

Valný sněm v Litomyšli zavázal ústřední orgány Junáka k naplňování přijatých usnesení. Během podzimu 2014 vznikla ve spolupráci Výkonné rady a Náčelnictva zpráva, která naplňování usnesení reflektuje. Nyní přinášíme aktualizovanou zprávu o naplňování usnesení.

Původní zprávu se stavem k prosinci 2014 naleznete zde.

Zprávu o plnění usnesení Valného sněmu v Litomyšli naleznete níže. Další zhodnocení bude uveřejněno v materiálech před XV. Valným sněmem ve Velkém Meziříčí.

Přehled všech (včetně procesních) usnesení z XIV. Valného sněmu je zde.

 

Eva Měřínská – Evička, náčelní

Marek Baláš – Čiča, náčelník

 


 

Zpráva o plnění usnesení XIV. VSJ

 

Usnesení XIV. VSJ/4

VSJ schvaluje, s účinností určenou později NJ, změnu názvu spolku na Junák – český skaut, z. s.

stav květen 2016 (naplněno):

 

Usnesení XIV. VSJ/5 (Strategie)

první část usnesení: VSJ bere na vědomí předloženou Strategii Junáka do roku 2022. VSJ ukládá NJ na strategii dále pracovat, následně ji do konce roku 2014 schválit, zahájit její uskutečňování a příštímu VSJ předložit průběžnou zprávu o jejím naplňování.

stav květen 2016:

 • Náčelnictvo schválilo dokument Strategie 2022 a schválilo harmonogram naplňování
 • Výkonná rada založila Strategický odbor, vedoucím byl jmenován Set – Martin Křivánek.
 • Strategický odbor (SO) rozpracoval prvních pět prioritních témat spuštěných v roce 2014, další témata průběžně přibývají dle harmonogramu
 • V roce 2015 probíhala diskusní setkání nad těžkými otázkami strategie a odpověďmi na ně, finálně byly schváleny v únoru 2016 Náčelnictvem.
 • Během dubna 2016 proběhly setkání nad revizí strategie, kterou se bude do Valného sněmu zabývat Výkonná rada a Náčelnictvo.


druhá část usnesení: VSJ apeluje na všechny jednotky i členy Junáka, aby se k naplňování strategie připojili.

stav květen 2016:
SO aktivně představuje Strategii (www.skauting.cz/strategie) v reálném světě (na akcích), v online světě nabízí v podstatě komukoliv možnost zapojit se do tvorby zadání prioritních témat, nabízí pravidelné informování o Strategii a možnost zapojit se do její implementace.

Od roku 2016 je nově možno získat dotaci ve výši až 30.000 Kč na projekty středisek, které vedou k naplňování priorit Strategie.
 

třetí část usnesení: VSJ vkládá do strategie na začátek bodu 1.2.2 text: Aktivní pobyt v přírodě je klíčovou součástí procesu učení dětí i v běžném programu.

stav květen 2016 (naplněno):
Text byl do Strategie přidán a v tomto znění byla strategie v červnu 2014 na zasedání Náčelnictva schválena.

 

Usnesení XIV. VSJ/6 (WAGGGS)

Valný sněm Junáka se, při vědomí nákladů s tím spojených usnáší, že Junák zaregistruje všechny své členky i členy ve WOSM. Junák zároveň zachová členství dívek a žen ve WAGGGS jako výraz podpory celosvětového úsilí WAGGGS za rozvoj dívek a žen. To se netýká členů a členek ISGF.

stav květen 2016 (naplněno):
V návaznosti na usnesení byly s platností od 1. 8. 2014 členky Junáka (vyjma členek ISGF) registrovány kromě ve WAGGGS také ve WOSM. Jak dívky, tak chlapci jsou nyní společně členy jedné mezinárodní skautské organizace. Kromě toho Náčelnictvo v září 2014 schválilo novelu Krojového řádu, kde ukotvilo v Příloze č. 1 nošení nášivky WOSM a WAGGGS tak, aby to odpovídalo schválenému členství.

Další informace na Křižovatce a v časopise Skautský svět

 

Usnesení XIV. VSJ/7 (NEZLETILÍ)

Valný sněm Junáka ukládá Náčelnictvu Junáka, aby po důkladné úvaze závazně stanovilo, které činovnické funkce mohou zastávat osoby nezletilé, a při tom aby z okruhu funkcí, které mohou zastávat osoby nezletilé, byly zcela vyloučeny zejména funkce (tj. bez možnosti udělení výjimky): vedoucí střediska a předseda rady organizační jednotky, jakož i jejich zástupci; vůdce oddílu, hospodář OJ a předseda revizní komise OJ.

stav květen 2016:

 • Nové Stanovy umožňují dle čl. 23 výkon činovnické funkce i nezletilé osobě. V návaznosti na tento článek a výše uvedené usnesení případné funkce, které by mohly zastávat i nezletilí členové, určí Náčelnictvo v rámci Organizačního řádu.
 • Tématem se aktuálně zabývá Náčelnictvo v rámci obsahové novely Organizačního řádu. Schválení základních tezí proběhlo v březnu 2016. Bylo schváleno, že členové mladší 18ti let mohou vykonávat činovnické funkce vyjma těch, které zmiňuje usnesení VSJ a navíc kromě funkce zástupce vedoucího oddílu.
 • Konečné schválení novely Organizačního řádu se předpokládá do konce roku 2016.

 

Usnesení XIV. VSJ/8 (STANOVY)

VSJ schvaluje Stanovy ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zároveň na základě čl. 98 dnes schválených Stanov zmocňuje VSJ Náčelnictvo Junáka ke schválení dílčích úprav Stanov v nezbytném rozsahu tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z platného práva a závazky vyplývající z členství ve světových skautských organizacích. VSJ pověřuje starostu vydáním finálního znění Stanov. VSJ souhlasí, aby NJ vedlo diskusi s World Scout Constitutions Committee o těchto Stanovách předtím, než tyto vstoupí v účinnost.

stav květen 2016 (naplněno):
Stanovy jsou (se souhlasem World Scout Constitutions Committee) od 14. 6. 2014 účinné ve finálním znění a jsou k dispozici ke stažení ve spisovně na Křižovatce. Zároveň jsou nové Stanovy (včetně elektronického podpisu zajišťující správnost dokumentu) od října 2014 zveřejněny u Junáka i ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku, takže si je může stáhnout kterýkoli partner nebo úřad.
K tématu bylo na Skautské křižovatce a v Balíčcích zveřejněno několik informačních článků a také postup, jak získat tzv. ověřené stanovy – nově vždy z elektronické verze s konverzí do listinné podoby na Czech POINTu.

 

Usnesení XIV. VSJ/9 (PROGRAM)

VSJ vyjadřuje uspokojení nad provedenou renovací výchovného programu Junáka (známou pod názvem „Nový program“) a děkuje všem zapojeným do její realizace a zavádění. VSJ ukládá NJ a VRJ soustavně a systematicky pracovat na rozvoji a podpoře jednotlivých nástrojů výchovného programu, a to zejména prostřednictvím pravidelných revizí dle jejich funkčnosti a prostřednictvím neustálé podpory jejich používání. VSJ vyzývá všechny oddíly k používání výchovného programu (ať již oficiálního, upraveného či vlastního), který bude naplňovat poslání Junáka a využívat skautskou výchovnou metodu, a ostatní jednotky a vzdělávací akce k podpoře oddílů v této oblasti.

stav květen 2016:
Práce na rozvoji, podpoře a revizi nástrojů výchovného programu pro jednotlivé výchovné kategorie jsou jedním z hlavních úkolů zpravodaje VRJ pro program a příslušných odborů. V rámci celé oblasti je v současné době jednoznačnou prioritou probíhající revize skautské stezky. Všeobecně platí, že primárně usilujeme o dotažení rozjetých programových projektů a teprve po jejich ukončení se budeme pouštět do projektů nových. V roce 2015 byla oblast programu posílena i na straně zaměstnanců Kanceláře ústředí tak, aby jednotlivé projekty probíhaly efektivněji a rychleji.

V současné době například probíhá:

 • Benjamínci - v dubnu 2016 vyšlo testovací číslo časopisu Ben já mína. Byla vydána metodika pro začínající i zkušené vedoucí nejnovější výchovné kategorie.
 • Revize skautských odborek – první část by měla být schválena ještě před tábory v červnu 2016, další část pak do konce roku 2016. Začíná práce nad novými vlčky a světýlky.
 • Revize skautské stezky – s přihlédnutím k výstupům ze zpětné vazby na dlouhodobé používání stezek se chystají změny a úpravy v nich.
 • Dále probíhá projekt dětský handbook, přípravy Elixíru 2016 a mnohé další.

 

Usnesení XIV. VSJ/10 (KONTROLNÍ ČINNOST)

Valný sněm Junáka vnímá jako potřebné zajištění kontrolní činnosti zejména v oblasti hospodaření, a to u všech organizačních jednotek. Valný sněm Junáka proto ukládá Náčelnictvu Junáka zhodnotit možné cesty a následně stanovit vnitřními předpisy možnosti zajištění kontrolní činnosti.

stav květen 2016:
Náčelnictvo i Výkonná rada si uvědomuje potřebu fungujících revizních komisí ve všech organizačních jednotkách jak v návaznosti na toto usnesení VSJ, tak v souvislosti s možným budoucím statutem veřejné prospěšnosti. Tématu se proto nyní věnujeme ve dvou rovinách. Za prvé v rámci Strategie Junáka probíhá práce na realizaci priority “vzdělávání hospodářských a organizačních činovníků”, kde jednou z hlavních cílových skupin jsou právě členové revizních komisí. A za druhé v rámci novelizace Organizačního řádu řeší, jak zajistit dostatečně obsazené revizní komise. V technické novele OŘJ z roku 2014 bylo umožněno jednoduše kooptovat další členy RK, aby bylo dosaženo plného počtu členů komise.

Náčelnictvo aktuálně připravuje novelu Revizního řádu, která  by měla přinést jeho aktualizaci vzhledem k novým stanovám a dalším předpisům a zároveň by měla přinést dílčí usnadnění činnosti revizních komisí středisek.

 

Usnesení XIV. VSJ/11 (ZNAK)

VSJ si vyhrazuje do své výhradní pravomoci rozhodnutí o změně konkrétní podoby znaku Junáka.

stav květen 2016:
Náčelnictvo a Výkonná rada berou na vědomí. V NJ pracuje skupina pro vizuální styl Junáka, jejíž současná činnost se týká změny loga a vizuálního stylu a jeho používání. Cílem skupiny je vytvořit logo vycházející ze znaku (tvarově i symbolicky), které bude používáno pro komunikaci hnutí. Znak dále zůstane v nezměněné podobě, a bude nadále využíván v situacích klíčově podporujících skautskou identitu (typově: slibový odznak, medaile, vlajky, atp.).

Nové skautské logo bude uvedeno spolu se skautským grafickým manuálem v červnu 2016.

 

Usnesení XIV. VSJ/12

VSJ ukládá NJ zajistit v rámci naplňování Strategie Junáka do roku 2022 zpracování kvalitních nástrojů, které v oblastech strategických priorit Personalistika a Identita a sounáležitost usnadní práci činovníků napříč hnutím.

 

stav květen 2016:
V oblasti “Personalistika” je usnesení naplňováno v souladu se Strategií 2022. V rámci prioritního tématu Strategie - Motivace činovníků - je hotova řada dílčích projektů a další jsou realizovány:

 


 

článek připravil Jakub Hájek - Rys, člen Náčelnictva

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1193x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu