....

Chyba na stránce: Kritéria udělení kvalifikace STŘEDISKOVÉ MINIMUM - co když nemám vůdcovskou zkoušku? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4428-sm-bez-vz?autologin=1"

Kritéria udělení kvalifikace STŘEDISKOVÉ MINIMUM - co když nemám vůdcovskou zkoušku?

Kritéria udělení kvalifikace STŘEDISKOVÉ MINIMUM - co když nemám vůdcovskou zkoušku?

Střediskové minimum je nový typ vzdělávání speciálně pro vedoucí organizačních jednotek. Podmínkami udělení kvalifikace střediskového minima je aktivní účast na kurzu a složená vůdcovská zkouška. Co když VZ nemám, protože jsem se primárně nevěnoval/a výchovným činnostem nebo se po přestávce chci vrátit do aktivní činnosti v Junáku?

Aktuálně má vůdcovskou zkoušku 95 % vedoucích středisek, u nově nastupujících vedoucích středisek má vůdcovskou zkoušku 90 % těchto činovníků. Postupná absolvence ČZ, VZ je vlastně přirozená a je navázaná na naše působení u oddílů, na středisku, u kurzů atd.

Může se však stát, že budoucí vedoucí organizační jednotky vůdcovskou zkoušku z různých důvodů složenu nemá a tedy by nemohl získat kvalifikaci střediskového minima. Pro tyto případy vznikla možnost složit zvláštní “zkoušku” založenou na ověření vybraných kritériích vůdcovské zkoušky. Ověřují se ta kritéria, které považujeme za podmínku schopnosti koordinovat činnost v OJ.

kompetence SKM

č.

projevy kompetence

vybraná kritéria VZ k ověření

Skauting

1

Ztotožňuje se s posláním a principy skautingu.

Dokáže vysvětlit poslání a principy skautingu, jejich vzájemnou provázanost a reálný dopad na program oddílu.

5

Ví, co je to skautská výchovná metoda a ztotožňuje se s ní. Rozumí jejím jednotlivým prvkům a používá je k naplnění výchovných cílů.

Dokáže vysvětlit vztah mezi SVM, posláním a principy, zhodnotit, jak s prvky SVM pracuje v oddíle, a navrhnout, co by mohl zlepšit.

21

Jedná v souladu s organizační strukturou Junáka - českého skauta a relevantním vnitřním právem.

Zná základní prvky organizační struktury Junáka – českého skauta, smysl jejich existence, jejich právní povahu a postavení vzhledem k oddílu. Zná obsah Stanov Junáka – českého skauta a zběžně i další potřebné předpisy vnitřního práva (OŘJ, HŘJ, ŘVČČJ); ví, kde najít jejich plné znění.

22

Zná své středisko, zapojuje se vhodně do jeho řízení a činnosti, zajišťuje v něm výkon práv a povinností svého oddílu.

Zná základní informace o svém středisku (plný název, sídlo, důležité činovníky). Ví, jak funguje středisko a jeho orgány a jak to může ze své funkce ovlivnit, včetně nesouhlasu.

Prevence a krize

24

Zajišťuje dodržování pravidel fyzické i psychické bezpečnosti při běžných i specifických aktivitách.

Umí při konkrétní aktivitě zajistit dodržení bezpečnostních pravidel a limitů. Umí vysvětlit pojem psychická bezpečnost v oddíle.

25

Postupuje při plánování a realizaci činnosti oddílu tak, aby sebe a sobě svěřené účastníky akce zbytečně nevystavoval zdravotním, bezpečnostním a dalším rizikům.

Umí naplánovat vícedenní akci tak, aby přiměřeně minimalizoval rizika s ní spojená (režim a posloupnost aktivity a odpočinku, vaření a jídelníček, trasy a místa přespání, sraz a návrat + předání členů rodičům, využívání zpětné vazby a review programů, které to potřebují).

28

Zohledňuje při svém vedení hygienu práce a dbá na její dodržování v týmu, aby co nejvíce snížil riziko nehod a zkratových jednání.

Dokáže vyhodnotit, kdy jsou kapacity jeho samého nebo jeho týmu překročeny, a příslušně dle toho upravit plán činnosti, delegovat úkoly nebo jinak zasáhnout. V plánu delší akce dokáže rozpoznat místa se zvýšeným rizikem nehod a zkratkových jednání (u dětí i vedoucích) a plán podle toho upravit.

30

Neporušuje platné právo, chová se dle principů právní odpovědnosti.

Ví, kdy a za jaké jednání nese do jaké míry jako vedoucí oddílu právní odpovědnost. Umí při zajišťování činnosti oddílu právně jednat jménem Junáka – českého skauta a ví, kdy tak může činit. Umí se v případě právní odpovědnosti sebe nebo jiného člena obrátit pro pomoc. Ví, proti čemu je jako činovník v Junáku - českém skautu pojištěn.

32

Zná a dodržuje právní ustanovení týkající se oddílové činnosti a vede členy oddílu k jejich dodržování.

Zná základní obsah důležitých ustanovení zákonů relevantních pro běžnou skautskou činnost. Ví, kde dohledat podrobnosti. Umí naplánovat a realizovat běžnou oddílovou aktivitu tak, aby neporušovala platné právo.

Práce v týmu a vedení

39

Vhodným způsobem koordinuje práci týmu, aby zajistil veškerou oddílovou činnost.

Dokáže připravit a vést poradu oddílové rady tak, že efektivně řeší práci, která je na stole (aktuální i dlouhodobější úkoly, plnění plánu, zajištění oddílové činnosti). Dokáže odpovídajícím způsobem zadat úkol, poskytnout podporu při jeho plnění a ověřit úspěšné splnění.

40

Dle potřeby vhodně podporuje motivaci členů svého oddílu k činnosti.

Umí různými způsoby podporovat motivaci ostatních. Je si vědom jejich výhod a nevýhod a dokáže mezi nimi vhodně zvolit v různých situacích a vůči různým lidem.

Plánování a organizování

45

Plánuje a realizuje výchovu v oddíle prostřednictvím práce s cíli.

Dokáže definovat konkrétní, měřitelné, přiměřené výchovné cíle. Pozná rozdíl mezi cílem a prostředkem a pracuje s nimi odpovídajícím způsobem. Umí v rámci oddílového plánu pracovat s cíli různého časového rámce.

50

Vyhodnocuje plán oddílové činnosti a v něm obsažené cíle, výsledky využívá pro poučení sebe i oddílu.

Umí ze zpětné vazby, pozorování nebo dalších zdrojů určit, nakolik byly splněny původní záměry a plány; umí toto provést samostatně i v týmu. Umí ze zjištěných nedostatků vyvodit závěry a postup do budoucna.

51

Odpovědně řídí činnost oddílu po hospodářské stránce.

Ví, do jaké míry nese on jako vedoucí a další členové jeho oddílu ve svém středisku odpovědnost za hospodaření. Umí na základě cílů malé i velké akce sestavit její rozpočet.

54

Zajišťuje hospodaření oddílových akcí s péčí řádného hospodáře v souladu s platným právem a vnitřními předpisy Junáka - českého skauta.

Dokáže určit, zda je daný prvotní doklad platný, a případně jmenovat jeho nedostatky. Umí vypsat správný pokladní doklad. Umí vést pokladní knihu malé i velké akce. Umí vyhodnotit hospodářský výsledek malé i velké akce.

Rozvoj dětí a dospělých

60

Využívá zpětnou vazbu jako jeden ze základních pilířů výchovy a vedení.

Dokáže poskytnout konkrétnímu člověku nebo skupině zpětnou vazbu na program nebo jinou aktivitu. Dokáže v rámci příprav programu do harmonogramu zahrnout zpětnou vazbu tak, aby získal informace o jeho průběhu a aby dal prostor k posunu účastníků skrze reflexi jejich činů.

Komunikace

72

Přizpůsobuje komunikaci osobě, s níž mluví (dítě, rodič, úředník...), a situaci, v níž se nachází.

Umí podle povahy a příjemce sdělení zvolit vhodné komunikační prostředky a kanály a použít je.

73

Pokud vznikne konflikt, snaží se zachovat tak, aby konflikt vyústil v řešení přijatelné pro všechny strany.

Dokáže rozpoznat hranici mezi konstruktivním a destruktivním konfliktem. Zná způsoby, jak destruktivní konflikt přerušit. Drží se zásad slušné a konstruktivní komunikace.

 

Závazné znění kritérií včetně jejich provázání se Skautským komptenčním modelem je obsaženo v příloze č. 2 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.

Jak můžete vidět, neověřují se kritéria, která směřují k přímé práci s dětmi. Důležité je také poznamenat, že ověření těchto kritérií (“zkouška”) neopravňuje činovníka k ničemu novému. Teprve až v kombinaci s absolvováním kurzu střediskového minima vytváří kvalifikaci nutnou pro vedení organizační jednotky.

Ověření těchto 18 vybraných kritérií může proběhnout u jakékoliv zkušební komise pro vůdcovské zkoušky, po dohodě s ní. Pravidla pro ověření kritérií se použijí stejně jako u vůdcovské zkoušky.

I přes tuto možnost - složení “rozdílové zkoušky” na místo celé VZ, však kvalifikaci VZ i vedoucím jednotek doporučujeme. A to právě kvůli velké zaměření na výchovnou oblast. S její znalostí pak vedoucí jednotky může lépe cílit pomoc a podporu výchovné činnosti.

Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
jana.godarova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1446x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu