....

Chyba na stránce: Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4689-otevreny-dopis-a-vyzva-nacelnictvu-a-vykonne-rade-junaka-ve-veci-klimaticke-krize?fbclid=IwAR1eU1f0mw6CE_aJQ9FtjSxvbaICQEqOFoGVkDQRWjHX7jwoTVHO3mV5bhs&autologin=1"

Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize

Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize

Otevřený dopis a výzva ve věci klimatické krize apeluje na to, aby Junák jako největší česká organizace dětí a mládeže, stojící na hodnotách aktivního občanství a výchovy pro lepší svět, uchopil hrozbu klimatické krize s vážností, jakou si zaslouží. Vyzývá k možným konkrétním krokům nejen a zejména Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka jako vedoucí orgány organizace, ale také další složky Junáka a všechny skauty a skautky.

Přidat se svým podpisem můžete zde.

Vážené členky a vážení členové Náčelnictva a Výkonné rady Junáka,

my, níže podepsaní, si přejeme a vyzýváme vás, vedoucí představitele naší skautské organizace, abyste zaujali adekvátní a odpovědný postoj ke klimatické krizi, který krize takového rozsahu vyžaduje, a abyste tento postoj projevili skrze konkrétní kroky ve vedení a činnosti skautské organizace.

Vyzýváme k adekvátním a odpovědným krokům také oddíly, vzdělávací kurzy, Ústřední lesní školu, skautské instituty, skautské časopisy, JUNSHOP, TDC a všechny skauty, skautky a skautské podporovatele.

Z vědeckých důkazů a modelů je zřejmé, že jsme jako lidstvo ohrozili stabilitu naší planety a klimatu v takové míře, že bez významných změn v životě jednotlivců i společnosti hrozí v nejbližších desetiletích zhroucení přírodních ekosystémů v míře a rychlosti, se kterou se lidská společnost ještě nesetkala1. I v České republice a naší skautské praxi se už často potýkáme s mnohými vážnými dopady, např. úhynem lesů či suchem a nedostatkem vody2.

Je očividné, že Junák nemůže mít vůdčí roli v potřebné proměně systémových struktur (směřování energetiky, zemědělství atd.). Domníváme se ale, že by měl zaujmout vůdčí pozici ve výchově k udržitelné společnosti a vytváření lepšího světa skrze aktivní občanství. Jako největší mládežnická organizace v ČR by také měl ukázat (podobně jako WOSM a WAGGGS na mezinárodní úrovni3), že mládež požaduje, aby politici i občané brali její budoucnost s potřebnou vážností.

Do určité míry chápeme obavy z otevření tématu, na jehož řešení mohou panovat mezi členy různé názory. Neodsuzujme se však ze strachu a obav k pasivitě a jejím důsledkům! Klimatická krize je v první řadě existenční problém, podobně jako války či humanitární krize, kde je potřeba zaujmout jasný postoj a konat dřív, než bude pozdě. Proto vás chceme tímto dopisem povzbudit.

Jsme rádi za reakci Výkonné rady Junáka a místostarosty Petra Vaňka na diskuze na facebookovém Skautfóru v podobě příspěvku4, který mj. klimatickou změnu přijal jako fakt a poděkoval skautům a skautkám zabývajícím se „budoucností lidstva na této planetě“. Reakce byla počátečním krokem, ale je třeba jít dál; neprojevila se v následných krocích5 a mohla se s ní seznámit jen menšina členstva. Ptáme se: K jaké jiné situaci se je potřeba veřejně či alespoň oficiálně dovnitř organizace vyjádřit než k hrozícímu klimatickému rozvratu, který ohrožuje veškerou společnost na planetě? A do kdy budeme čekat? Až ztratíme i poslední zbývající čas, který nám na změnu vědci dávají?

První krok, oficiální stanovisko potvrzující vážnost situace a povzbuzující skautky a skauty k aktivitě, musí následovat další kroky. Nedomníváme se, že „dospívající skauti a skautky nepotřebují žádný velký návod“6. Pokud pro nějaké situace potřebujeme (nejen ti dospívající) „návod“, tedy (profesionální) metodickou podporu, je to právě klimatická krize, která je velkým oříškem i pro lidi, kteří se jí věnují na vědecké úrovni, či se profesionálně věnují vzdělávání.

V našem hnutí působí mnoho skautů a skautek, kteří se o tématu klimatické krize aktivně vzdělávají, vnáší ho do svých oddílů či kurzů, snaží se dělat skautské akce udržitelněji, či se dokonce z popudu svého svědomí (podobně jako skauti na balkánských a řeckých hranicích při migrační krizi) účastní akcí občanské neposlušnosti, za což jim všem patří velký dík. Zatímco však v roce 2015 při migrační krizi VRJ a náčelnictvo mj. aktivně podpořili skauty pomáhající uprchlíkům7 a vytvořili tým, který se situací intenzivně zabýval a podnítil např. tvorbu metodiky pro oddíly8, nyní takovou aktivitu postrádáme. Domníváme se při tom, že situace je ve své celistvosti mnohem vážnější. Proč jsme jednu krizi aktivně řešili, zatímco na druhou krizi, která navíc je a čím dál víc bude jednou z hlavních příčin vynucené migrace ale i dalších vážných problémů, víceméně nereagujeme a neřešíme ji?

Potřebujeme systematické úsilí a podporu, které za prvé jasným vyjádřením povzbudí další skauty a skautky, aby se tématem zabývali v osobním životě i v oddílech. Za druhé jim pak nabídne konkrétní metodickou podporu v potřebných věcech, jako je kritické myšlení a schopnost vnímat dění v globálních souvislostech, praktická environmentální udržitelnost na akcích, jak s tématem metodicky i prakticky pracovat v oddílech atd. Metodická podpora je zde zcela zásadní, pokud chceme vychovávat občany, kteří si dostatečně uvědomují tuto hrozbu současné doby a vědí, jak na ni adekvátně reagovat ve svých životech.

Proto, jak dovedou nejlépe,

vyzýváme Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka, aby s rozmyslem, ale bez odkladu

1) vydali vyjádření dovnitř Junáka zdůrazňující souvislost činnosti a poslání Junáka s klimatickou krizí, ve kterém bude doporučeno, aby se skautské oddíly, kurzy i jednotlivci klimatickou krizí teoreticky i prakticky zabývali

2) vydali vyjádření nejlépe pro veřejnost (např. vyhlášením klimatické nouze), ve kterém jako největší organizace dětí a mládeže v ČR vybídne stát i občany k rychlejšímu řešení klimatické krize, která zájmy dětí a mládeže ohrožuje zejména

3) vyčlenili pozici na kanceláři ústředí či vytvořili tým lidí, který se bude (ve spolupráci s odborníky) metodicky klimatickou krizí ve skautském hnutí zabývat a vytvoří pro skautskou činnost metodickou podporu

4) provedli sondu v oddílech zkoumající, jak oddíly pracují s environmentální udržitelností, klimatickou krizí a dalšími environmentálními problémy, a jakou podporu by ocenili ze strany kanceláře ústředí

5) přešli se Skautskou energií na obnovitelné zdroje

6) na Valném sněmu v roce 2020 (který by zároveň mohl Náčelnictvu uložit konkrétní úkoly, příp. potvrdit svým hlasem vydaná stanoviska) prezentovali dosavadní pokrok v aktivitách Výkonné rady, kanceláře ústředí a Náčelnictva ve vztahu ke klimatické krizi

7) podpořili koordinací dalších celonárodních akcí skautské oddíly v činnosti reagující na klimatickou krizi (např. sázení a péče o stromy, informační akce na Den Země atd.)

8) zajistili, že velké skautské akce budou probíhat environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou

9) zpracovali studii (či zadali její vypracování), která prozkoumá rizika dopadů klimatické krize na skautskou činnost (např. nedostatek vhodných tábořišť kvůli úhynu lesů, nedostatek vody na tábořištích a základnách, bezpečnost pohybu v poškozených lesích atd.)

vyzýváme vzdělávací a zážitkové kurzy, Ústřední lesní školu a Skautské instituty, aby

1) v rámci vzdělávání adekvátně tematizovaly klimatickou krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy, inspirovaly účastníky, jak s tématem ve svých oddílech pracovat a vytvářely otevřený a citlivý prostor pro diskuzi o problému

2) vzdělávací akce probíhaly environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou

vyzýváme skautské časopisy, aby způsobem odpovídajícím dané věkové kategorii

1) pravidelně informovaly o klimatické krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy a skautskou činností a podporovaly čtenáře v orientaci v problému

2) hledaly na svých stránkách způsoby, jak téma klimatické krize vnášet do oddílů

vyzýváme JUNSHOP a TDC, aby

1) analyzovaly environmentální a etické dopady své produkce a prodeje (např. z hlediska původu materiálů, technologií produkce či produkce odpadů a následného nakládání s nimi)

2) na základě analýzy snižovaly ekologickou stopu své činnosti

vyzýváme skautská střediska a oddíly, aby

1) v oddílové činnosti (způsobem odpovídajícím dané věkové kategorii) adekvátně tematizovaly klimatickou krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy

2) oddílové a střediskové akce probíhaly environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou

3) se zapojily do aktivní pomoci přírodě reagující na klimatickou krizi

4) rozvíjely ve svých členech skautské hodnoty vedoucí k nekonzumnímu, přírodě šetrnému životu a k aktivnímu občanství

vyzýváme všechny skauty a skautky, aby

1) se o téma klimatické krize aktivně zajímali

2) byli ve věci klimatické krize aktivními občany, organizovali se a požadovali po politicích, institucích i firmách na státní i lokální úrovni opatření vedoucí k urychlenému řešení situace, protože klimatickou krizi nelze vyřešit jen změnou v životě jednotlivců

3) minimalizovali svou ekologickou stopu a nepodléhali nezodpovědnému konzumerismu.

Klimatická krize není jednoduché téma. Ani diskuze o ní není jednoduchá. Jsme ale přesvědčeni, že takovou diskuzi musíme začít a především začít podnikat reálné kroky.


1 Viz např. zpráva IPBES či IPCC či popularizačně reportáž od Reportéři ČT
2 Viz diskuze na Skautfóru
3https://www.scout.org/node/138746
4https://www.facebook.com/groups/skautforum/permalink/544733749352381/
5 Čestnou výjimku tvoří výzva Nejen táborová pomoc lesům. Záslužné jsou také akce SOS Krkonoše a projekt Skautského institutu Oddíly (v) přírodě, kde však ani v jednom případě klimatická krize tematizována nebyla. Děkujeme také za aktivitu Ekologickému odboru.
6 Viz reakce Výkonné rady a místostarosty Vaňka
7 Např. https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skauti-skautky-a-uprchlici ,či https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2233-trvame-na-skautskych-principech

8https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1276-metodika-lide-v-pohybu 

 

Podepsaní:

 1. Martin Rexa, středisko Prosek Praha, instruktor VLK Nota Bene
 2. Daniela Kutilová Kšírová, středisko Orion Kladno
 3. Milan Vítek - Kim, středisko Prosek Praha
 4. Klára Jiráčková - Vločka, instruktorka VLK Nota Bene a Svatoplukovy pruty
 5. Petra Frühbauerová, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, odbor Skauti na Zemi 
 6. Martin Černý - Modrák, středisko Rod Sovy Praha 10
 7. Kateřina Šrubařová - Kašpra, středisko Hiawatha Praha, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra a VLK Rovel
 8. Dan Vykoukal - Žorža, středisko BRÁNA Brno
 9. Jan Polášek - Polda
 10. Libor Brzobohatý - Boro, středisko Mafeking Brno, vedoucí oddílu, redaktor časopisu Skauting
 11. Zuzana Kočková - Vlaštovka, 73. středisko Javor Praha 6, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra 
 12. Iva Kolandová - Ivča, 10.středisko Bílá Hora, Praha 6
 13. Bára Soukupová, instruktorka FONS Beníšky
 14. Simona Vyšatová, středisko Mafeking Brno
 15. Jaroslava Šimáková - Canada, Soběšická Devítka, středisko Dvojka Brno
 16. Ivana Trummová - Ivka, středisko K. Šimka Hradec Králové, instruktorka VLK Nota Bene
 17. Hana Synková - Bostonka, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra a Ejhle
 18. Dominik Obruča - středisko Prosek Praha
 19. Martin Sýkora - Dacan, středisko Jožky Knappa
 20. Dominik Bláha - Nik, vedoucí 1. oddílu Stopaři z Kralup nad Vltavou, člen Pražské rady Junáka
 21. Jiří Vogt - Desert, středisko Mafeking Brno
 22. Tereza Blažková - Mate, středisko Mafeking Brno, zástupkyně vedoucí oddílu
 23. Bronislav Musil - Pádík, středisko Mafeking Brno
 24. Vojtěch Ettler, 43. oddíl Pardi, 4. středisko ICHTHYS (Plzeň)
 25. Tomáš Janík - Methan, vedoucí střediska Scarabeus Praha, vedoucí 199. oddílu Dráčat, instruktor VLK Nota Bene
 26. Tomáš Kutil - Klokan, středisko Orion Kladno, bývalý instruktor VLK Ursus 
 27. Eva Malířová - Dajda, středisko BRÁNA, členka kmene dospělých Stofka, bývalá instruktorka kurzu Svatoplukovy pruty
 28. Jan Kyselý - Kyslík, středisko Hiawatha Příbram, bývalý instruktor Fonticulus
 29. Lenka Michlovská - instruktorka Fonticulu Maděra a bývalá instruktorka VLK Rovel
 30. Jaroslava Vatay - Jaro
 31. Jan Horyna - Stolička, středisko Arcus Praha
 32. František Ficek - Fána, středisko Bílý Albatros Praha, odbor Skauti na Zemi
 33. Anna Hubáčková - středisko Bílý štít Nové Město na Moravě, bývalá vedoucí oddílu
 34. Marie Vlčková - Maruška, středisko VAVÉHA České Budějovice, vedoucí oddílu a členka SI v ČB 
 35. Kamila Linhartová - Trnka, Středisko Dobráček Hostinné, vůdce kmene dospělých - rodinného skautingu 
 36. Jakub Kašpar - Kubas, středisko Dobráček Hostinné, zástupce vedoucí 3. oddílu Sv. Vavřince Vrchlabí, duchovní zpravodaj střediska
 37. Lukáš Teplý - Sobík, středisko Dobráček Hostinné, činovník 3. oddílu Sv. Vavřince Vrchlabí
 38. Kateřina Juráková - Káťa, středisko Mafeking Brno, instruktor ČK Insomnia
 39. Běla Marie Hrubá - Bělka, středisko Dakota Mladá Boleslav, zástupce vedoucího střediska, instruktor RK Alkyone
 40. Anna Kšírová - Soptík, středisko Orion Kladno, bývalá instruktorka VLK Pavučina
 41. Marek Bula - Zet, stř. Mjr. Karla Haase Olomouc, vedoucí VLK Rovel+
 42. Anna Störzerová - Andy, středisko Orion Kladno
 43. Petr Störzer - Světýlko, středisko Orion Kladno
 44. Pavel Trojánek, Tee-pee, 92.stř. Šípů
 45. Nikola Sýkorová - Syky, středisko Lesní moudrost Dobřichovice
 46. Jan Peterka - Obr, 18. středisko Kruh, instruktor FONS Beníšky
 47. Hana Fránková - Sluníčko, středisko Světla Blansko
 48. Pavel Žalský - Dingo, 3. oddíl svatého Vavřince Vrchlabí, středisko Dobráček, instruktor ČK Arbor Vitae 
 49. Tereza Filipová, 111. oddíl Kormorán veterán, středisko Psohlavci Uherské hradiště, instruktorka ČK Arbor Vitae
 50. Ondřej Prikner, středisko BRÁNA, redaktor časopisu Skauting
 51. Laura Haiselová, středisko 88 Radost Praha
 52. Barbora Straková – Frů-Frú, středisko 88 Radost Praha
 53. Aleš Otýpka – Ged, středisko Stopadesáttrojka Brno
 54. Roman Podhájecký - Kulda, 35. středisko J. Rady
 55. Jaroslav Krpec - Tomket, středisko Prosek Praha
 56. Libor Pospíšil, 16. oddíl Andromeda Velký Týnec, středisko Ladislava Ruska, bývalý instruktor Svatoplukových prutů
 57. Aneta Pešková - Píšťalka, středisko Prosek Praha, vedoucí 105. oddílu Vlaštovky
 58. Jan Priessnitz - Merlin, středisko Přelouč
 59. Jiří Dvořák, vedoucí střediska Ladislava Ruska
 60. Ondřej Stejskal, středisko Jedovnice, odbor Skauti na Zemi
 61. Martin Šrom - Ginger, středisko Psohlavci Hranice, instruktor VK Trefa
 62. Klára Matušková - Holly, středisko Světla Blansko
 63. Kuba Knoflíček, středisko Jevišovice
 64. Vendula Menšíková - Venda, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, odbor Skauti na Zemi
 65. Markéta Musilová - Blecha, středisko “Willi” Líbeznice, odbor Skauti na Zemi
 66. Stázka Kolková, středisko Bílý Albatros
 67. Jan Kubišta, středisko Divočáci Jihlava
 68. Jan Kubovčiak - Šídlo, 58. středisko Mawadani, Praha 5, vedoucí střediska
 69. Iva Truplová - Oliva, středisko Holice, instruktorka Svatoplukovy pruty
 70. Markéta Bézová - Markét, středisko Kouřim, odbor pro personalistiku
 71. Hana Bejčková - Karamela, předsedkyně kraje Praha
 72. Eleonora Haiselová, středisko 88 Radost Praha
 73. Lukáš Havránek - Ginkgo, přístav Dobré naděje Kutná Hora
 74. Michaela Levá - Míša, Středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice
 75. Kateřina Haklová - Boxerka, středisko 88 Radost Praha
 76. Petra Štěpová - Hrůša, středisko Zvičina Dvůr Králové n. L.
 77. Julie Dominika Zemanová - středisko Stopaři Praha (oddíl Zdislava), šéfredaktorka časopisu Ben Já Mína
 78. Marek Dědič - Mlha, středisko svatého Jiří Hradec Králové, instruktor ČLK Odyssea, Infoodbor
 79. Kateřina Kuberová - Veverka, 92. stř. Šípů
 80. František Prinz - Kavka, středisko Svatopluk Břeclav
 81. Kateřina Žalská - Kukačka, středisko Dobruška, instruktorka ČK Arbor Vitae
 82. Kateřina Rohová - Gumák, střediskoUragan Zbraslav 
 83. Kateřina Mrvíková - Žiraf, středisko Sedmička Milevsko
 84. Eva Jiřičková - Evča, středisko Štika Turnov, vedoucí RT Hradiště
 85. Aleš Podivínský - Alík, středisko Radobýl, Litoměřice
 86. Tomáš Novotný - Mac, středisko Boskovice 
 87. Vojtěch Petr - Ojta, středisko Blaník
 88. Štěpána Komancová, středisko Clan Hiawatha Příbram, vedoucí 6. oddílu
 89. Ondřej Černý - Malej, 69. oddíl Modrý Delfín, Brno
 90. Filip Jakl - 2.oddíl Betonové stromy Přerov, R&R kmen Uroboros, Instruktor RK Citadela
 91. Ondřej Čermák - Dráček, středisko Radobýl Litoměřice, 1. dívčí oddíl
 92. Pavel Oulehla - Čerstvej, středisko Velké Meziříčí, vedoucí 12. odddílu, instruktor RK Meziřečí
 93. Eva Dubcová, odbor Skauti na Zemi
 94. Ivana Pumprlová - Porcelánek, středisko Dvanáctka Olomouc, vedoucí 27. roverského kmene Respekti 
 95. Samuel Zubo - Jaso, středisko Šípů Praha, dospělý a čekatel in progress
 96. Jakub Šefcik - Buddha, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou
 97. Kateřina Mašková - Kapka, středisko Radobýl Litoměřice, Severská 2
 98. Lukáš Spurný - lucky, středisko Přelouč, zpravodaj pro vzdělání
 99. Anna Tomková - Andy, středisko Františka Konáše Benešov, 7. dívčí oddíl
 100. Petr Krejčí - Banán, středisko Radobýl Litoměřice, Severská 2
 101. Klára Poláková - Čiči, středisko Hiawatha Praha, instruktorka VLK Nota Bene
 102. Barbora Blažíčková - Barča, přístav Racek, Žďár nad Sázavou
 103. Michaela Petříková - Šle, instruktorka ČLK Trinity
 104. Jana Malinová - Malina, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, odbor Skauti na Zemi
 105. Barbora Srbová - středisko Dvojka Praha
 106. Veronika Hubíková, středisko Brána Brno, vůdkyně ČLK Trinity
 107. Marie Lukášová - Tori, středisko Hiawatha Brno
 108. Jan Semerád - Křeček, středisko Arcus Praha, zástupce vůdce oddílu
 109. Adam Hooper - Klok, středisko Milana Genserka Brno, vůdce oddílu 
 110. Tomáš Křenek - Tomek, 53. oddíl Šedá střela, Plzeň
 111. Václav Zeman - Šík, 46. středisko Sfinx, Praha, bývalý vedoucí střediska, instruktor vzdělávacích akcí Prahy 8
 112. Jan Šimbera - Prófa, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, vůdce VLK Ursus
 113. Jan Šťastný - Jenda, středisko 88 Radost Praha
 114. Jan  Heřman - Jaro, 77. středisko ROD SOVY, Praha
 115. Marie Skalková (Kaiserová) - Skřítek, středisko Střela, Plzeň
 116. Aleš Vitinger, středisko Dvojka Praha
 117. Veronika Prejzová - Rosnička, středisko Radobýl Litoměřice, 1. Dívčí oddíl
 118. Hana Märzová - Bivojka, středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, vedoucí střediska
 119. Lada Matyášová - Laduš, 3. dívčí oddíl skautek v Šumperku Strážkyně přátelství
 120. Kristýna Sobolová - Kiki, vůdkyně střediska v Holicích, instruktorka vzdělávacích akcí
 121. Eliška Siblíková- Twiggi, 12. středisko Královo Pole Brno, zástupce vůdce oddílu
 122. Tomáš Kadlec - Drát, mediální zpravodaj Jihočeského kraje
 123. Amálie Nešporová - Ami, 9. dívčí oddíl Litomyšl
 124. Zuzana Janáčková - Žabka, středisko Kompas Brno, vedoucí oddílu
 125. Marie Podvalová - Knedla, středisko Stopaři Praha, oddíl Benjamínci mezi kopci, Zdislava 
 126. Petr Jašek - Pipla, 20. oddíl Králováci, 4 středisko mjr. Karla Haase Olomouc,
 127. Anežka Hálová - Špendlík, středisko Radobýl Litoměřice, 1. dívčí oddíl
 128. Lucie Procházková, středisko Polaris Pardubice, členka RSRJ, bývalá vudkyne VLK Ursus
 129. Aleš Bělohradský - Lišák, 22. kmen střediska Stopa Liberec, ILŠ Collegium
 130. Marek Soška, 26. středisko Žabovřesky - Brno, vedoucí 7. b.o.
 131. Tereza Hypšmanová - Manda, středisko Šípů Praha
 132. Anežka Mikešová - Kingoška Libuna, středisko Javor Česká Třebová
 133. Markéta Tumová, středisko Divočáci Jihlava
 134. Jakub Cahlík - Stop, středisko Holešov
 135. Zuzka Bacíková, Přístav Dub Všenory
 136. Marie Drápalová - Čiči, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun
 137. Jiří Zajíc - Edy, předseda Odboru duchovní výchovy Junáka, zástupce vůdce LŠ Protos, bývalý instruktor ILŠ a VLK Gemini, člen pracovní skupiny náčelnictva pro program. středisko Blaník - Praha
 138. Klára Trávníčková - Arya, 8. středisko Milana Genserka Brno, vedoucí 28. dívčího oddílu
 139. Martin Křivánek - Set, 24. středisko Vrbovec Brno, člen Náčelnictva
 140. Kateřina Pažourková - 24.středisko Vrbovec Brno, 37.oddíl vodních skautů Brno, Kormoráni
 141. Barbora Matysová, Kde skauti chybí?
 142. Jakub Matas - Aki, přístav Omaha Plzeň, přístavní
 143. Kateřina Bendová - Tatvor, 92.středisko Šípů, Praha, vedoucí oddílu
 144. Klára Lajčíková - Človíček, středisko Holešov
 145. Martin Horyna - Budík, středisko Arcus Praha
 146. Jenda Žáček – Křeček, Praha
 147. Alžběta Poláková - Včelka, středisko Holešov
 148. Ondřej Stoklasa - středisko Týn nad Vltavou
 149. Ivo Dokoupil - Kohout, středisko Lišak Neratovice, 1.oddíl Oregon
 150. Jakub Zvoníček - Jáj - středisko Kamenice, 21. oddíl Likam, vedoucí oddílu
 151. Eva Jiránková - Evča, 12. středisko Polaris Pardubice, 1. oddíl Cassiopeia, PARS
 152. Jáchym Jedlička - Mravenec - středisko Boskovice, 6. chlapecký oddíl Nibowaka
 153. Filip Děchtěrenko - Fíďa, středisko Divočáci Jihlava
 154. Matyáš Dynka - Věštec, 45. oddíl Lesní moudrosti, středisko Impeesa Zlín
 155. Michal Kurka - přístav Černý čáp Opava, vedoucí 9. oddílu skautů a skautek
 156. Soňa Kubíková - Sopťulka, středisko Světla Blansko, 13. oddíl Slunovrat
 157. Jan Habart - Marenka, stredisko Zlin
 158. Michal Medek - ředitel skautské základny Kaprálův mlýn
 159. Marie Jůzová - Houba, 56. středisko Hiawatha, 98. dívčí oddíl Minnehaha
 160. Marek Vácha - Béďa, středisko 24 Sever Praha
 161. Lenka Brousková - Borůvka, středisko Araukarit Malé Svatoňovice
 162. Pavel Axman - Pavel>X< , středisko Boskovice, 2.oddíl AKÉLA
 163. Jenda Čanda, zástupce vůdkyně 4. střediska VAVÉHA České Budějovice
 164. Petr Benda, středisko Šternberk
 165. Tomáš Poek - Sysel, středisko Stopa Liberec
 166. Michaela Nesnídalová - Migi, středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice
 167. Michal Kešner - středisko Sušený tresky Počátky
 168. Václav Hönig - Me2d, středisko Stinadla, Písek
 169. Barbora Hynštová - Iwy, 8.středisko Milana Genserka Brno, zástupce vedoucí oddílu, instruktor na RK Rozrazil
 170. Lukáš Polanský - Luky, středisko Bratří Mašínů Praha
 171. Martina Lejsková - Čiko, středisko Jablonec nad Nisou, kapitánka 4.OVS, bývalá instruktorka VLK Ursus
 172. Petr Lízal - Agent, středisko Tumulus Újezd u Brna
 173. Martina Křivánková - Marťa, středisko Bílý štít Nové Město na Moravě, bývalá instruktorka Fonticulus Maděra
 174. Barbora Výborová - středisko Dvojka Brno, instruktorka RK Rozrazil
 175. Jindřich Dušek - středisko Dvojka Praha, vedoucí oddílu Pražská Dvojka
 176. Pavel Wagenknecht - Ředitel, středisko HRANIČÁŘ Trutnov, člen oddílu MaHiGaNi
 177. Barbora Cimlerová - Bajča, středisko Střela Plzeň 
 178. Marek Bečka - Me2d, vedoucí střediska Stopa Kladno
 179. Viktorie Kaprálová, Středisko Dvojka Brno, oddíl Nezmaři, rádkyně
 180. Ondřej Veselý - Orwen, 6. středisko, A je to!
 181. Daniel Minka, středisko Radobýl, kmen Racek
 182. Jaromír Jeřábek, Kostelec nad Orlic
 183. Eliška Vejnarová, Sojčáci
 184. Karolína Víchová, Sojčáci
 185. Martin Kolář, Sojčáci
 186. Marie Ambrozková, středisko Přátelství Hodonín
 187. Alžběta Černomousová, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, 1. dívčí oddíl
 188. Hana Houzarová, středisko Týn nad Vltavou, Amazonky
 189. Tomáš Hacura, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun
 190. Caroline Reimová, 12. středisko Polaris Pardubice, oddíl Cassiopeia
 191. Aneta Fajová, Brána Brno, 70. oddíl Brno
 192. Tomáš Mígl, Clan Hiawatha Příbram, 1. oddíl Slivice
 193. Veronika Pešavová, středisko Kameničky, 6. oddíl Trojlístek
 194. Ondřej Rožnovják, 3. středisko Zlín, 24. oddíl
 195. Jan Korytář, 10. Maják Liberec
 196. Martin Mráček, 7. Flotila Liberec, 30. oddíl
 197. Matěj Smejkal, středisko K. Šipka Hradec Králové, 18. smečka vlčat
 198. Markéta Horejšová, Hradec Králové
 199. Barbora Šimůnková, Hradec Králové
 200. Sára Svobodová, Radobýl Litoměřice, kmen Racek
 201. Viktor Mejzlík, 28. středisko Brána Brno
 202. Hana Šteklová, Mustang Liberec, 28. čtveráci
 203. Veronika Hrušková, 28. oddíl skautek
 204. Natálie Havlíková, středisko Liberec, Čtveráci Mustang
 205. Anna Kunteová, 13. středisko Hiawatha, Vydry
 206. David Hořínek, středisko St. Bělá, Medvědi
 207. Klára Bohuslavová, 1. středisko Kolín
 208. Marie Měkotová, středisko Střelka Kralupy nad Vltavou, 5. oddíl Kvítka
 209. Matěj Kratochvíl, středisko Střelka Kralupy nad Vltavou, roveři
 210. Petr Loder, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Ostříži
 211. Adam Štěpán, stř. Bruntál, od. Horalové
 212. Eliška Loderová, stř. Smrček Svitavy, od. Klokani
 213. Ráchel Kellerová, stř. Smrček Svitavy, od. Klokani
 214. Jakub Dvořák, 10. středisko Mafeking Brno
 215. Monika Šťavová, Ležáky Skuteč, Raná
 216. Štěpán Pikna, Brána Brno, Sebranka
 217. Adéla Burešová, Ležáky Skuteč, 2. oddíl Raná
 218. Jiří Houser, stř. Hraničáři Trutnov
 219. Jan Socha,  Brána Brno, Sebranka
 220. Aneta Mifková, stř. Srdíčko Třebíč, 7. roj Sasanky
 221. Nikola Šamajová, stř. Srdíčko Třebíč, oddíl 7. roj Sasanky
 222. Barbora Podlucká, Mafeking Brno, 30. oddíl
 223. Eliška Kotoučová, Bobříci Havl. Brod, 4. oddíl Klikaři
 224. Kristýna Dvořáková, 16. oddíl Andromeda Velký Týnec, středisko Ladislava Ruska
 225. Jan Peškan, Kompas Brno, Allium
 226. Klára Kopecká, Smrček Svitavy, Klokani
 227. Hung Doan Tran, Smrček Svitavy, Ventum
 228. Jan Vodehnal, Smrček Svitavy, Ventum
 229. Filip Prokop, Bobříci HB, 4. oddíl Klikaři
 230. Magdaléna Kolářová, stř. Clan Hiawatha Příbram, od. Slivice
 231. Tomáš Horský, Praha-Zbraslav, Tuláci Zbraslav
 232. Karel Walenka, Clan Hiawatha Příbram, 1. oddíl Slivice
 233. Václav Macháček, stř. Hranice, 1. od.l
 234. Jindřich Smola, stř. Hranice, 2. od.
 235. Petr Barták, stř. Hranie, 1. od.
 236. Markéta Olšovcová, stř. Blaník, 23. od.
 237. Jana Drábková, stř Blaník, 23. od.
 238. Marie Anna Hamalová, stř. Blaník, 23. od.
 239. Štěpánka Křováková, stř. Přelouč, 1. od.
 240. Jonáš Lu, stř Pelhřimov, 1. od.
 241. Vojtěch Brodský, stř. Bílá Hora, 10. od.
 242. Lucie Kořínková, stř. Polanka, 16. od.
 243. Matyáš Velinský, stř. Pplk. Vally, 107. od.
 244. Karolina Vojáčková, 6. středisko Zlín, 52. od.
 245. Lucie Hospodková, stř. Orion Kladno, 18. od.
 246. Anna Šípová, stř. Orion Kladno, 18. od.
 247. Barbora Jakubů, stř. Boskovice, 9. od.
 248. Hubert Houska, stř. Čáslav, 1. od.
 249. Vojtěch Karel, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, 2. oddíl vodních skautů Mostek
 250. Petra Kundrtová, 5.středisko sv. Jiří, Hradec Králové, 17. oddíl Sluníčko Lochenice
 251. Šárka Veselá - Išanka, 12. středisko Královo pole Brno, 3.dB
 252. Pavel Matuška, stř. Světla Blansko
 253. Václav Dostál – Václavka, instruktor ILŠ Collegium a VLK Ursus
 254. Jan Vlček - Vlki, 28. středisko Brána Brno
 255. Štěpán Balážik – Domino, středisko Dvojka Brno, vedoucí oddílu
 256. Petr Zakopal - Asterix, středisko Dvojka Brno
 257. Aleš Jelínek - Imrahil, středisko Leknín Heřmanův Městec
 258. Tereza Petrová - středisko Kouřim
 259. Lenka Kubesová, středisko Ostrá Hůrka, vedoucí oddílu 12.DOHODA
 260. Natálie Havránková, Přístav Dobré naděje Kutná Hora
 261. Kristýna Petrásková, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí, ROH
 262. Jan Včelák, středisko Kalich Tábor
 263. Zuzana Matějková, Dvojka Praha
 264. Jáchym Kopecký – Hanba, středisko Orlice Ústí nad Orlicí
 265. Radek Blahuš - Cipísek, středisko Impeesa Zlín
 266. Karla Tomisová - Kája, středisko Šenov
 267. Jana Zavřelová - Zvonek, středisko Brána Brno, SU v Brně, Fons Beníšky
 268. Veronika Peckertová - Verča, středisko 5. květen Plzeň, zástupce vedoucího oddílu
 269. Róza Fadrná - Rosenka, středisko Erb Letovice, vedoucí 4. dívčího oddílu Slunce
 270. Martin Sedmera - Intoš, Uragan Zbraslav, Tuláci
 271. Aneta Pavelková- Anýzs, středisko Svatopluk Břeclav, zástupkyně 2. dívčího oddílu Břeclav
 272. Jiří Bělohradský - Caesh, 7. přístav Flotila Liberec, vůdce ILŠ Collegium
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1347x

Práce s článkem

9
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu