( Aktuální )
Zveřejněno 16. 6. 2021
Olga Dočekalová
KÚJ - ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ - koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová - Jóňa

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni

Dotační titul vznik v roce 2015 s cílem podpořit různorodé lokální projekty dle zaměření Strategie 2022. Může jít o aktivity přímo související se skautskou činností, nebo aktuálními společenskými tématy. Žádat je možné o finanční podporu ve výši 5 000 Kč – 30 000 Kč.

Cílovou skupinou jsou oddíly a střediska, o dotaci žádá vždy středisko. Zaměření projektu je dost široké, aby umožnilo přemýšlet  nad tím, co je pro váš oddíl či vaše středisko opravdu přínosné. 

Projekt musí splňovat následující podmínky:

  • Jedná se o konkrétní téma ze Strategie 2022.
  • Projekt je na lokální úrovni a má přínos pro dané středisko či oddíl.
  • Jedná se o rozvojovou věc, kterou středisko/oddíl do té doby nedělal/o.
  • Realizace projektu bude mít dlouhodobý dopad (pojmenovaný v projektu).

Rozhodnutí, které strategické téma bude váš projekt rozvíjet, je na jednotlivých oddílech či střediscích – doporučená témata pro daný rok jsou uvedena v Pravidlech k žádostem o dotace pro příslušný rok.

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni

  • výše podpory se může pohybovat v rozmezí 5.000 – 30.000 Kč na jeden rok.
  • Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu, 30 % musí být hrazeno z vlastních zdrojů OJ (příp. darů či dotací jiných subjektů).

Žádost se podává prostřednictvím skautIS

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu). 

Návod jak podávat žádost najdete ve skautISu.

Součástí žádosti je popis projektu, rozpočet a časový harmonogram naplňování projektu, požadovaná částka, cílová skupina, cíle projektu a kritéria jeho úspěšného naplnění (včetně dlouhodobého dopadu).

Zaslané žádosti projednává komise, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Dotace je jednotce poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutár jednotky. Dotace se vyplácí do 14 dnů od vydání rozhodnutí.

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím skautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději pak ale do 6. prosince.

  • Otevření a diskuze k tématu ochrany a bezpečí dětí v rámci střediska, příp. s využitím nabídky vzdělávání na klíč .
  • Podpora rozjezdu a správné práce s družinovým systémem (příp. v návaznosti na probíhající semináře/workshopy právě na toto téma).
  • Podpora konkrétní práce výchovné/ho zpravodaje/ky střediska s oddílovými radami (např. ve formě realizace workshopů s oddílovými radami jednotlivých oddílů v rámci střediska, příp. oddílovými radami oddílů jednotlivých středisek v rámci okresu).
  • Podpora rozjezdu roverského kmene/družiny (společná práce na vybavení/zařízení klubovny, rozjezd programu s využitím nabízených nástrojů, projekt roverské služby).

Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku na základě zveřejněné výzvy MŠMT.

Další užitečné informace ke Strategii 2022

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.