....

Chyba na stránce: Jak komunikovat s rodiči nováčků - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/292-naborem-to-nekonci/934-jak-komunikovat-s-rodici-novacku?autologin=1"

NÁBOROVÉ AKCE

Zjistěte si všechny možnosti týkající se realizace náborových akcí. Je jich opravdu mnoho a je jen na vás, jakou volbu si vyberete. Do kýženého cíle, kterým je získání nováčků, totiž vedou různé cesty. Různé varianty lze také kombinovat, a znásobit tak jejich účinnost.

Jak komunikovat s rodiči nováčků

K tomu, abychom nováčky úspěšně dovedli z náborové akce až do oddílu a později snadněji překonávali některé obtíže (spojené např. s docházkou), je dobré získat hned od počátku na svou stranu i jejich rodiče. Zde najdete základní nástin toho, kde a jak lze s rodiči nováčků komunikovat, na co při tom rozhodně nezapomenout a co naopak raději vynechat.

Je zřejmé, že velký význam má komunikace s rodiči zejména u mladších dětí, ale vyplatí se připravit se na ni i v případě, že k vám do oddílu přichází zpravidla děti starší – ve věku skautů a skautek, i zde může mít přístup rodičů a jejich informovanost velký vliv na to, zda se jejich dcera/syn – nováček stane dlouhodobým členem vašeho oddílu.

První kontakt s rodiči nováčka

K prvnímu kontaktu může dojít na základě:

Naší iniciativy – oslovujeme rodiče např. ve školní družině, kde jsme dělali nábor a jejich dítě projevilo zájem o skautování. V takovém případě zpravidla vůbec nevíme, na jakého rodiče narazíme, zda bude vstřícný a naši nabídku rád přijme, zda bude spíše váhavý a bude čekat, s čím přijdeme, nebo zda nás bude spíše rovnou odmítat. Pokud jsme ještě před oslovením rodiče měli možnost komunikovat s dítětem, můžeme už z jeho chování vytušit, jaké reakce lze očekávat od rodičů. Může se zmínit mezi řečí, že neví, jestli mu to mamka dovolí, nebo se naopak vyjádří v tom smyslu, že táta chodil taky do skauta a určitě mu to dovolí. Ať je náznak ze strany dítěte jakýkoliv, nelze se na něj vždy plně spolehnout a je třeba být připraven na všechny možné reakce rodičů.

Při takovém prvním setkání chceme:

 • navázat prvotní kontakt a podat nejzákladnější informace (kdo jsme, co tu děláme, proč je oslovujeme)
 • poskytnout rodičům relativní dostatek času na přípravu otázek a zaujetí postoje
 • zjistit počáteční postoj rodičů
 • informovat rodiče o další aktivitě (např. pozvánka na náborovou schůzku do klubovny, domluva osobní návštěvy podle jejich přání)
 • potvrdit si předběžný souhlas rodiče např. s účastí na náborové schůzce nebo dodáním dalších informací do schránky apod.

Rozhovor s rodičem ve školní družině může vypadat třeba takto:

„Dobrý den, jmenuji se XY a jsem vůdcem oddílu X tady ve městě Y. Dnes jsme tady v družině předváděli ukázky z naší činnosti a váš syn (je vhodné používat již přímo jméno dítěte) o naši činnost projevil zájem a chtěl by se podívat na naše schůzky.“

Dále vůdce nabídne rodičům setkání v termínu a místě nejvhodnějším pro obě strany.

„Pokud by Vám to vyhovovalo, chtěl jsem se zeptat, jestli bychom se mohli někde sejít a vysvětlit všechno, co Vás bude zajímat. Mohl bych se zastavit třeba přímo u Vás doma, nebo jinde, v čase, který se Vám nejvíc hodí, abych Vás příliš nezdržoval“.

V případě souhlasu rodičů postupujeme následovně. Na kontaktní lístek si zapíšeme telefony, adresu a dohodnutý termín setkání s nimi. Setkání naplánujeme na některý z nejbližších dnů.

Iniciativy dítěte nebo rodiče samotného – rodič s dítětem přijde na základě letáku na schůzku nebo se začali zajímat o oddíl na velké prezentační akci v městském parku. Oproti cílům setkání v předešlém případě nám v zásadě odpadá zjišťování postoje rodiče a jeho případného zájmu či nezájmu. Nic to ale nemění na tom, že bychom se na toto setkání měli také dobře připravit, rozmyslet si, jaká jsou ta nejdůležitější sdělení, která bychom měli podat apod.

Možné chyby při prvním kontaktu s rodiči:

Zavalení informacemi

Pokud rodičům cokoli sdělujeme, je rozumné předem si připravit informace a způsob jejich podání. Např. při osobní návštěvě rodičů nebo na náborové schůzce podáváme poměrně obsáhlé informace, ale přesto, se rodiče po našem odchodu, nemusí cítit unaveně jako horník pod závalem. Pokud jsou informace podstatné, sro­zumitelné, objektivní a příjemně „naservírované“, rodič cítí obohacen a těší se na další spolupráci.

Zastrašení

Ve snaze přiblížit život ve skautském oddíle vyprávíme radostně např. o nočním přepadu tábora, aniž si uvědomujeme, že rodiče jsou (při pomyšlení na to, že jejich dítě stojí samo o půlnoci někde na hlídce) vylekáni natolik, že raději nebudou dítě pouštět ani na výpravy, natož na tábor.

Lámání

Pokud se setkáme s neochotným či odmítavým postojem ze strany rodičů, měli bychom ho respektovat a nesnažit se je dále přesvědčovat o „naší pravdě“ a správnosti skautingu. I v této chvíli bychom neměli zapomenout poděkovat za jejich čas a ochotu k rozhovoru.

Bližší (druhý) kontakt s rodiči nováčka

Předpokládejme zde, že se nám vedle dítěte podařilo vzbudit zájem rodičů a že se s nimi nyní setkáme znovu na náborové schůzce nebo např. při osobní návštěvě u nich doma.

 • Pokud toto setkání realizujete v klubovně, postarejte se o to, aby také tento prostor vypovídal to nejlepší o vašem oddíle, činnosti atd. Klubovna by měla být uklizená, mělo by z ní dýchat, že to v ní žije a že je to domov oddílu.To znamená, že by zde měly být věci, které o činnosti vypovídají, a ideálně, které lákají k bližšímu prozkoumání, prohlédnutí.
 • Nachystejte si v části klubovny stůl s kronikami, fotografiemi, výrobky z činnosti apod. Ušetříte si tak nepříjemné chvilky, kdy se rodiče do klubovny trousí a čekají na sebe navzájem, až se sejdou a až schůzka začne. Takhle si mohou společně s dětmi prohlédnout zajímavé materiály, které jim navíc zase napoví víc o tom, co mohou od oddílu očekávat.

Jaké informace by rodiče měli dostat:

 • Opětovné představení sebe popř. ostatních přítomných, důvod setkání. Ačkoliv vás už možná většina rodičů viděla, je dobré se znovu představit, říct, kdo jste (vedoucí oddílu apod.) a představit také další přítomné členy oddílové rady. Opět platí, že by tu kromě vedoucího oddílu neměl chybět rádce družiny, kam nováčci budou zařazeni a další. Je také dobré říct něco ve smyslu:„Rádi bychom vám dnes pověděli něco víc o tom, kdo jsou skauti, jak vypadá činnost v oddíle, jak náš oddíl funguje a další informace pro vás důležité.“
 • Zkuste po úvodním představení položit otázku„co víte o skautech?“. Podobná otázka na úvod může posloužit jako jakési základní navázání interakce a vzájemné komunikace a stejně tak je to pro nás možnost zjistit, jaké informace už rodiče mají a co je třeba vyjasnit.
 • Co je skauting a co skauti dělají

K přípravě tohoto bodu vám pomůže kapitola Jak mluvit a psát o skautingu popř. propagační materiály.

Až budete rodičům skauting představovat a mluvit o tom, co se děti ve skautingu učí a jaké dovednosti a schopnosti zde získávají, nezapomeňte rodičům zdůraznit také to, že všechny výše zmíněné věci chceme děti učit ve spolupráci s rodinou, školou apod. Někdy máme tendenci tvářit se, že jedině my jsme ti, kteří děti těmto věcem učí, což není pravda a rodiče mohou být na podobné sdělení právem citliví.

Informace k vašemu oddílu

Sem patří základní představení, tzn. pro koho je oddíl určen, jak dlouho funguje, jaká je jeho struktura, zda je na něco zaměřen apod. Přidat můžete také podrobnější představení vedoucích oddílu (profese, kvalifikace, zkušenosti apod.). Navázat mohou informace o fungování oddílu – tzn. kdy jsou schůzky, výpravy, jak jsou o nich rodiče informováni, jaký pořádáte tábor, jaké jsou finanční nároky na činnost v oddíle popř. na vybavení atd. Je dobré pozvat rodiče na akce oddílu (schůzky i výpravy). Pozvání sice asi využije velmi malá část z nich, ale je to z naší strany vstřícné gesto, že chceme být vzájemnými partnery a nechceme nic tajit.

Doplnění kontaktů a informací o dítěti

Do předem připraveného formuláře předběžné přihlášky dítěte si zaznamenáme všechny dostupné kontakty na rodiče i dítě (adresa, telefony, e-mail) dále datum narození, zdravotní omezení a komplikace, užívání léků, jak bude dítě docházet na a ze schůzek a jiná závažná sdělení. Rodičům předáme všechny dostupné kontakty na nás alespoň v rozsahu informací, které jsme získali od nich. Nezapomeňte na důležitou informaci – kde a kdy bude sraz na první schůzku. Pokud se toto setkání s rodiči nekoná přímo v klubovně, je třeba vysvětlit, kde se klubovna nachází a najít takové na sraz takové místo, které najdou všechny děti (např. před školou).

Otázky, volná diskuse

Na konec setkání byste měli nechat prostor pro otázky rodičů popř. volnou diskusi o všem, co z rozhovoru vyplyne. Podobné povídání nakonec velmi pomáhá k vzájemnému bližšímu seznámení, prolomení ledů a budoucí lepší komunikaci. Leták pro rodiče – určen všem rodičům, které na své náborové akci oslovíte.

Jaké materiály si na setkání připravit

Shrnutí informací o oddíle

 • Na setkání rodiče dostanou velké množství informací najednou a je pravděpodobné, že by si je jen těžko zapamatovali. Proto je vhodné mít pro rodiče připravenýpísemný souhrn alespoň těch nejdůležitějších informací k oddílu a ty jim pak dát s sebou.K nim je dobré přidat např.kalendář oddílových akcí, popř. další materiály, které jsou v oddíle standardně k dispozici.
 • V oddíle vydáváme informační občasník pro rodiče „Zprávičky domů“, skrz který komunikujeme v průběhu roku mimo schůzky s rodiči. Jedno číslo – Speciál  – máme připravené právě pro rodiče nováčků, najdou v něm všechny důležité informace týkající se oddílu. Když děláme nový nábor, jen aktualizujeme to, co je třeba. Zároveň tak rodičům představíme jeden ze způsobů komunikace s nimi v průběhu celého roku.
 • Dalším materiálem, který rodičům můžete nabídnout, jsou oficiální propagační a informační materiály Junáka, což může být např.výroční zpráva (stejně tak můžete mít k dispozici výroční zprávu střediska), letáky pro rodiče aj.
 • Abyste schůzku s rodiči oživili, připravte si prezentaci oddílu proloženou fotkami z činnosti. Tu pak promítejte v průběhu schůzky. Pro vás to může být dobré vodítko pro to, jaké informace chcete sdělit, pro rodiče pak dobrá doplňková informace včetně ukázky činnosti na fotografiích. Jinou variantou je připravit si pouze prezentaci z fotografií, doplněnou např. hudbou nebo vhodným komentářem, a tu pustit někdy v průběhu schůzky.

Nezapomínejte dávat informace rodičům také později, až se z nováčků stanou stálí členové!

Myslete tedy na to, že:

 • by rodiče stále měli být informováni o dění v oddíle
 • by měli včas dostávat všechny potřebné informace
 • byste se s nimi měli čas od času setkat osobně
 • byste je měli alespoň občas pozvat na oddílové akce popř. pro ně uspořádat nějakou speciální akci
 • byste jim měli čas od času poděkovat za dobrou spolupráci
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu