....

Chyba na stránce: Před táborem - povolení a ohlašování - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/1284-pred-taborem-povoleni-a-ohlasovani?autologin=1"

TÁBORY

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit? Potřebné informace naleznete v této sekci a zejména ve směrnici k táborům.

Táborem je dle směrnice akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka - českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let.

Před táborem - povolení a ohlašování

Pro konání tábora je nutné získat následující povolení:

 1. Povolení majitele tábořiště (doklad opravňující k využití pozemku, např. nájemní smlouva apod.) v případě, že tábořiště není v majetku pořadatele tábora.
 2. Povolení orgánu ochrany přírody, pokud táboříte v nějakém chráněném území (národní park, CHKO, případně rezervace nebo její ochranné pásmo). Pokud půjde o národní park nebo CHKO, obracejte se na jejich správy, jinak na odbor/oddělení životního prostředí na krajském úřadě (s dostatečným předstihem, lhůta pro vyřízení povolení může být až 3 měsíce).
 3. Povolení (souhlas) vlastníka lesa, pokud se bude v lese přiléhajícím k táboru rozdělávat oheň, tábořit (stavět trvalé nebo dočasné stavby), vjíždět a parkovat motorovými vozidly či lesem k táboru projíždět, nebo kácet stromy (i suché) – viz §20 lesního zákona. Jde-li o státní les, nutno kontaktovat nejbližší pracoviště Lesů ČR, jinak vlastníka lesa. V případě CHKO a NP je nutné získat povolení i pro ostatní pozemky mimo silnice (tedy nejen lesní pozemky).
 4. Zajištění péče praktického lékaře dostupného v místě konání (odst. 1e § 11 zákona 258/2000 Sb.), netýká se putovních akcí a táborů s méně jak 30 účastníky do 15 let (zajištění péče není nutné dokládat v písemné podobě). (S novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště - viz Nová směrnice k táborům.)
 5. Schválení tábora pořadatelem (viz Pokyn k táborům kapitola 7 - Schválení tábora)

Konání tábora je nutné ohlásit:

 1. orgánu státní správy lesů, pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora výrazně využíván (odst. 5 § 20 lesního zákona), podává se min. 30 dní předem – zpravidla to bude obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností,
 2. krajské hygienické stanici v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, oznamuje se termín a místo konání tábora, počet dětí na akci, způsob zabezpečení akce pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a rozbor vody, který není starší jak 3 měsíce, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody (odst. 3, 4 § 8 zákona 258/2000 Sb.),
 3. obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár…), příp. kvůli domluvě likvidace odpadů (záleží na konkrétní obci); z důvodu živelných pohrom je vhodné oznámit konání tábora i místně příslušnému oddělení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (toto není nutné, pokud je již tábor nahlášen na krajské hygienické stanici – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor čerpá z databáze nahlášených táborů),
 4. vodoprávnímu orgánu, bude-li docházet k odběru povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v polní umývárně apod.), oznamuje se na odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 5. orgánu ochrany přírody pro vyloučení kolize s významnými krajinnými prvky nebo v okolí vyskytujícími se chráněnými druhy rostlin a živočichů (doporučuje se zejména z „preventivních“ důvodů, nicméně při zohlednění místních poměrů); tímto orgánem je odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v oznámení popsat přesné umístění tábora, druh táborových staveb, počet účastníků a vyžádat si vyjádření, zda nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny).

Pro pořádání táborů a řešení s tím souvisejících nejasných či specifických případů je možné využít následujících výkladů ze strany státní správy:

 1. Odpadní vody. K 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela vodního zákona, která mj. definuje pojem odpadních vod a stanovuje povinnosti související s nakládání s nimi. Podle výkladu Ministerstva životního prostředí se běžných skautských táborů (tj. táborů s pouze dočasnými stavbami) povinnost mít povolení k nakládání s odpadními vodami netýká. Více informací naleznete na www.skaut.cz/tabory.
 2. Pozemky se zemědělskými dotacemi. Podle vyjádření Ministerstva zemědělství je možné konat letní stanové tábory na pozemcích, jejichž vlastník na ně žádá zemědělské dotace. Čerpání dotací není pro vlastníka nijak ohroženo, pokud dodržuje podmínky pro poskytnutí dotace (celé znění stanoviska MZe naleznete na www.skaut.cz/tabory). Se stanoviskem pracuje i  Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků vydaný Ministerstvem zemědělství (článek 7.4.7 - Stanové tábory a kempy)., která na výklad výslovně odkazuje.

Problematiku povolení a ohlašování konání tábora řeší zejména tyto zákony:

 1. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)
 2. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 3. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
 4. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8925x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu