Logo

Kontrola na táboře? Aneb několik praktických poznámek ke kontrolám

Je tu období letních táborů, které mohou být kontrolovány ze strany orgánů státní správy. Následující článek, i když není vyčerpávající, si klade za cíl zvýšení právního povědomí vedoucích táborů při takových kontrolách. V článku se pokusíme shrnout základní informace, které se hodí mít na paměti.

Zejména pamatujte:

Kdo kontroluje a kdo je kontrolovaný

Letní tábory mohou být a bývají kontrolovány ze strany různých orgánů státní správy. Kromě notoricky známé „hygieny" – tedy příslušné Krajské hygienické stanice – nás mohou kontrolovat orgány státní správy lesů, stavební a vodoprávní úřady (v obou případech to budou územně příslušné městské úřady), nebo, zejména v chráněných územích pak orgány ochrany přírody (správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí). Je tedy užitečné vědět, zejména pro vedoucí táborů a vedoucí středisek, co můžeme očekávat, co musíme strpět a na co naopak máme právo.

Článek se věnuje kontrolám ze strany státu, tedy neřeší případné „kontroly" ze strany vlastníků pozemků, vlastníků lesů, starosty přilehlé obce apod. Tito se vám neprokážou žádným průkazem ani vám nemohou uložit žádnou pokutu, ale mít s nimi korektní vztahy a respektovat jejich (vlastnické) požadavky je rovněž na místě.

Především je potřeba si uvědomit, že z pohledu orgánů státní správy je „kontrolovanou osobou" v souvislosti s konáním letního tábora středisko (přístav), jelikož střediska mají na rozdíl od oddílů právní osobnost. Právě středisku (a tedy až na výjimky nikoli vedoucímu tábora či členům vedení nebo účastníkům) také budou „přičtena" případná porušení zákona a z nich plynoucí následky.

Průběh kontroly orgánem státní správy

V okamžiku, kdy se některý z orgánů státní správy rozhodne tábor zkontrolovat a dorazí na místo jeho konání, musí se jeho pracovníci prokázat vedoucímu tábora (nebo někomu kdo ho zastupuje, není-li vedoucí tábora přítomen). Kontrolní pracovníci se nejčastěji prokazují služebním průkazem. Je to jejich povinností a mají tak učinit bez vyzvání (což je ukázkou profesionality). Z průkazu především spolehlivě zjistíte, ze kterého úřadu vlastně přicházejí. Pokud někdo dorazí na tábor s úmyslem vás kontrolovat a služební průkaz či jiný pověřující doklad nepředloží (dokonce ani na vaše vyžádání), nemusíte na jeho „kontrolu" brát zřetel a můžete jej vyzvat, aby tábor opustil, dokud nebude schopen se řádně prokázat.

Jakmile se vám pracovník kontrolního orgánu řádně prokáže, je tím kontrola zahájena. O jejím zahájení má příslušný kontrolní orgán informovat i samotné středisko, nicméně to může učinit až dodatečně. Samozřejmě můžete o probíhající kontrole informovat vedoucího střediska (např. telefonicky) i vy sami. Vedoucí tábora může být oprávněn zcela zastupovat středisko při kontrole „svého" tábora, v každém případě bude přinejmenším povinen poskytnout kontrolujícímu potřebnou součinnost – tedy ukázat mu prostory tábora, předložit příslušné dokumenty, jsou-li k dispozici, odpovědět na otázky, umožnit pořízení fotodokumentace apod. V případě, že vedoucí tábora není na místě přítomen a je zde přítomen někdo jiný zletilý (zástupce, jiný člen vedení tábora), pak tato povinnost poskytnout při kontrole součinnost přechází na něj.

Protokol z kontroly a případné zjištění porušení

Z kontroly pak pracovníci kontrolního orgánu sepisují protokol. Často se tak děje přímo na místě s tím, že stejnopis protokolu je ponechán vedoucímu (zejména v případě, že kontrolní pracovníci shledají, že vedoucí tábora skutečně při kontrole jedná za středisko), nicméně nemusí to tak z různých důvodů být, protokol může být sepsán až následně – to je na uvážení kontrolujících pracovníků. Potom je protokol doručen na adresu sídla střediska, případně do jeho datové schránky, pokud ji středisko má. Může se tedy stát, že na místě vám kontrolující pracovníci žádný protokol nezanechají a není na to ze zákona ani žádný nárok. Vždy však musí být protokol o kontrole doručen středisku, typicky do 30 dnů od posledních úkonů kontroly.

V případě, že s obsahem protokolu nesouhlasíte, má středisko možnost podat písemně námitky proti protokolu, a to do 15 dnů od jeho doručení (ať už je protokol doručen „předáním" na místě kontroly či následným zasláním na adresu střediska).

Pokud je při kontrole zjištěno porušení některého právního předpisu, tzn. pokud dojde k přestupku, může situace vyústit buď ve standardní správní řízení se střediskem nebo, v případě uzavření protokolu na místě, mohou kontrolní pracovníci navrhnout vyřešení přestupku tzv. příkazovým blokem (dříve blokovou pokutou, je to prakticky totéž). K tomu může kontrolní pracovník přistoupit tehdy, kdy je přestupek spolehlivě zjištěn („věc je jasná"), a kontrolovaný souhlasí, že se přestupku dopustil, s jeho právní kvalifikací (tedy „jaký je to paragraf"), s touto formou řešení („na místě a konec") a s výší navržené blokové pokuty (může kolísat od stokorun až po horní hranici, která je 10 tisíc Kč pro středisko coby právnickou osobu). Není však povinností zaplatit pokutu okamžitě na místě, lze obdržet tzv. blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením, jak a kdy zaplatit (typicky do 15 dnů).

Na jednu stranu je zcela na uvážení kontrolních pracovníků, zda řešení blokem „nabídnou", na druhou stranu je na vás, zda tuto cestu „přijmete". Výhodou z vašeho pohledu je zejména to, že příkazovým blokem je přestupek definitivně uzavřen a nedojde ke správnímu řízení, kde může být pokuta i řádově vyšší, nevýhodou je však to, že se přijetím bloku „přiznáváte" a především se vzdáváte jménem střediska možnosti se dodatečně proti této pokutě bránit/odvolat.

Samostatnou otázkou pak zůstává, do jaké míry je vedoucí tábora oprávněn rozhodnout o přijetí/nepřijetí řešení přestupku formou příkazového bloku. Je potřeba si uvědomit, že v takovém případě na sebe vedoucí tábora bere již poměrně velkou zodpovědnost – akceptovat pokutu v extrémním případě až do výše 10 tisíc Kč a připravit středisko o možnost následného opravného prostředku už nemusí být maličkost. Pro vás je nicméně určitým ulehčením, že posouzení, kdo je oprávněn jednat v příkazním řízení, je především úlohou kontrolujícího orgánu. Pokud kontrolující orgán má pochyby, zda vedoucí tábora je oprávněn blok přijmout (tj. v podstatě že může „zastupovat středisko ve správním řízení"), tak kontrolující zkrátka k tomuto řešení nepřistoupí. Pokud však středisko chce svým vedoucím táborů umožnit rozhodnout si, zda v případě kontroly akceptují či neakceptují řešení přestupku příkazovým blokem, je na místě vedoucí táborů vybavit plnou mocí k zastupování střediska pro případ „řízení formou příkazového bloku v souvislosti s provozem letního tábora" podepsanou vedoucím střediska (v takové plné moci lze vymezit například i horní hranici pokuty, do níž je vedoucí tábora zmocněn středisko zastupovat). Takovou plnou moc pak kontrolní orgán bude respektovat.

Většina kontrol probíhá bez potíží

Závěrem je třeba říci, že naprostá většina kontrol táborů probíhá bez potíží a k oboustranné spokojenosti kontrolujících i vedoucích táborů. Přesto je dobré mít pro všechny příklady přehled o základních pravidlech a existujících možnostech pro řešení problémových situací.

Co vše se táborů týká?

To najdete souhrnně a přehledně ve Směrnici k táborům. Jsou tam uvedeny nejen požadavky naší skautské organizace, ale především přehled povinností a pravidel, která je potřeba dodržovat v návaznosti na legislativu a jejíž dodržování může být právě předmětem výše popsaných kontrol.

 

Tomáš Vítek (Datel)
garant OČK právo

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2235x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura