....

Chyba na stránce: Tábory - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/486-tabory?autologin=1"

TÁBORY

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit?

Tábory

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit?

Podrobné informace najdete v Pokynu k táborům, který upravuje pořádání táborů Junáka.

Co v něm tedy najdete?

  • přehled základních podmínek, které je nutné pro pořádání tábora splnit (většinou vycházejí z podmínek příslušných zákonů a vyhlášek),
  • postup schvalování táborů střediskovou radou,
  • náležitosti komunikace mezi střediskem, okresem, krajem a ústředím,
  • formuláře a doporučené vzory dokumentů pro pořádání tábora.

Jaké podmínky musí vlastně skautská akce splňovat, aby ji bylo možno považovat za skautský tábor?

Pokyn k táborům uvádí:

  • doba trvání akce je 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu),
  • pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka,
  • tábora se účastní děti do 18 let.

Z pohledu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se tábory dělí na zotavovací akce, jimiž jsou organizované pobyty 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů a jiné podobné akce pro děti, tj. akce, jichž se účastí méně než 30 dětí do 15 let nebo trvající méně než 5 dnů). Tábor tedy nemusí být nutně zotavovací akcí, záleží na počtu dětí ve věku do 15 let.

Proč akce takto rozdělujeme? Na každý ze jmenovaného typu jsou totiž ze zákona kladeny jiné požadavky z hlediska hygienického zajištění. Více informací najdete v sekci Pro vedení táborů. V sekci Pro vedení středisek a VOJ se dozvíte podrobnosti k hospodaření tábora.

Jaké formuláře v souvislosti s pořádáním skautského tábora používat?

Základní informace o táboře (místo, termín, vedení, rozpočet…) jsou uvedeny v hlášence tábora, která se zadává prostřednictvím zabezpečeného online informačního systému skautIS (https://is.skau­t.cz/). Pro komunikaci mezi oddílem a střediskem, příp. pro export dat ze systému skautIS je možné použít verzi hlášenky ve formátu Excel (for_hlasenka­_tabora).

Co a do kdy je třeba zadat do skautISu je stručně shrnuto v této tabulce.

Užitečné odkazy:

www.tabory.ym­ca.cz/- kvalitní web poskytující podporu pro pořadatele letních táborů

www.skaut.cz/do­kumenty – najdete zde všechny dokumenty týkající se pokynu

www.krizovatka­.skaut.cz/poda­telna – elektronická podatelna do Kanceláře ústředí Junáka

Ke stažení:

Pokyn k táborům

Formuláře:

Hlášenka tábora

Stanovení podmínek pro zrušení účasti na akci

Doporučené vzory dokumentů

Přihláška na tábor

Prohlášení o bezinfekčnosti

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Žádost o příspěvek z fondu FKSP

Související předpisy:

Vyhláška 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění včetně novelizace z roku 2010)

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (vybrané paragrafy, aktuální znění)

K 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela vodního zákona, která mj. definuje pojem odpadních vod a stanovuje povinnosti související s nakládání s nimi. Podle výkladu Ministerstva životního prostředí se běžných skautských táborů (tj. táborů s pouze dočasnými stavbami) povinnost mít povolení k nakládání s odpadními vodami netýká (více v článku).

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka

Zákon 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu