....

Chyba na stránce: Junák - český skaut získal od Světové organizace skautského hnutí (WOSM) certifikaci kvality GSAT - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/2379-gsat-certifikat-2016?autologin=1"

Mezinárodní skauting

Junák - český skaut získal od Světové organizace skautského hnutí (WOSM) certifikaci kvality GSAT

Minulý rok se Junák - český skaut stal v pořadí sedmou evropskou skautskou organizací, která úspěšně prošla kontrolou pro získání celosvětového certifikátu kvality skautských organizací.

Článek byl doplněn o podrobnější informace včetně doplňkových výsledků analýzy.

Co je GSAT?

Světová organizace skautského hnutí WOSM připravila ve spolupráci s francouzskou výzkumnou společností SGS (Société Générale de Surveillance) nástroj GSAT (The Global Support Assessment Tool, česky Nástroj globálního posouzení podpory), který funguje jako standard kvality a hodnotí skautské organizace po celém světě jak v rámci řízení, tak i v aplikaci skautingu.

GSAT neslouží pouze pro porovnání - poskytuje přehled o silných a slabých stránkách organizace, radí jak vylepšit vztahy se "stakeholdery" (tzn. se všemi, kteří organizaci ovlivňují v nejširším možném měřítku - rodiče, děti, média, stát a další) a v neposlední řadě pomáhá samotnému WOSM mít přehled o kvalitě skautingu v jednotlivých členských zemích.

Certifikace se dělí na tři úrovně dle rozsahu zkoumání:

 1. Pouze ústředí
 2. Ústředí včetně omezeného nereprezentativního vzorku jednotek
 3. Více-jednotková certifikace založená na reprezentativním vzorku včetně ústředí

Junák - český skaut byl zkoumán pouze ústředně, tzn. získal certifikát úrovně 1. To je zároveň jediný stupeň certifikace, kterou WOSM zatím provádí.

Jak lze certifikát získat?

Každoročně WOSM vyhradí rozpočet pro několik organizací po celém světě, které budou zkoumány nezávislou výzkumnou agenturou prostřednictím GSAT. Účast je zcela dobrovolná - v případě zájmu se organizace hlásí o zajištění procesu certifikace. Délka výzkumu přímo v organizaci trvá zpravidla několik dní, vyhodnocení má na starosti daná agentura.

Nezávislá výzkumná agentura tak organizaci posuzuje na základě 10 dimenzí:

 1. Požadavky WOSM na národní skautskou organizaci (WOSM Institutional Requirements)
 2. Struktura řízení (Governance Framework)
 3. Strategický rámec (Strategic Framework)
 4. Řízení integrity (Integrity Management)
 5. Komunikace a veřejný obraz (Communication, Advocacy & Public Image)
 6. Dospělí ve skautingu (Adults in Scouting)
 7. Nakládání s financemi a finanční kontrola (Resource Allocation & Financial Controls)
 8. Skautský výchovný program (Youth Programme)
 9. Růstový potenciál (Growth Potential)
 10. Nepřetržitý rozvoj (Continuous Improvement)

Jak si vedeme?

Výsledkem výzkumu bylo celkové skóre 75,9 % a žádný zásadní nedostatek. Junák - český skaut tak certifikaci obdržel. I v povinných dimenzích jsme jako organizace dosáhli dobrých výsledků: Struktura vedení 74,4 %, Strategický rámec 83,3 %, Dospělí ve skautingu 86,1 %, Alokace prostředků a finanční kontrola 81,8 % a Program pro mládež 90,5 %.

Výsledky a doporučení pro jednotlivé dimenze

Požadavky WOSM na národní skautskou organizaci - 100 %

Struktura řízení - 74,4 %
Doporučení:
Zakotvit ve stanovách proces odvolání člena Náčelnictva pro případ jeho opakované absence.
Definovat maximální počet znovuzvolení.
Vytvoření pravidla pro řešení přímých a nepřímých zájmů členů Náčelnictva ovlivňujících jejich činnost.

Strategický rámec - 83,3%
Pozorování:
I přes identifikaci stakeholderů neexistuje metodologie jejich mapování.
Doporučení:
Zřídit spolehlivý systém řízení rizik, který by byl pravidelně revidován Náčelnictvem.

Řízení integrity - 33,3 %
Doporučení:
Detailní etický kodex organizace by pomohl jednoduššímu a transparentnímu hodnocení této dimenze.
Systém pro řešení etických problémů není dostatečně jasný, možností je udělení oprávnění Rozhodčí a smírčí radě pro řešení těchto problémů.

Komunikace a veřejný obraz - 95,8 %

Dospělí ve skautingu - 86,1 %
Doporučení:
I přes talent management mladých vedoucích by mělo být více pozornosti věnováno přípravě následníků (placené pozice i dobrovolníci).

Nakládání s financemi a finanční kontrola - 81,8 %
Doporučení:
Definovat, kdy je třeba výběrové řízení a jak by celá procedura měla probíhat.

Skautský výchovný program - 90,5 %
Doporučení:
Sjednocení všech dokumentů o ochraně dětí do jednoho komplexního dokumentu.

Růstový potenciál - 40 %
Doporučení:
Zavedení způsobu, jak oslovit různé segmenty společnosti.
Organizace by měla převzít a implementovat systém pro vytváření prostředků.
Definice a dodržování systematického postupu pro vyhledávání potenciálních neskautských členů vrcholných orgánů Junáka - českého skauta.

Nepřetržitý rozvoj - 74,1 %
Doporučení:
Zavedení průzkumu mezi dobrovolníky zaměřeného na spokojenost.
Formálně zohlednit spokojenost mladých členů.

Doplňkové výsledky

Očekávání stakeholderů

Stakeholdeři jsou všichni, kteří ovlivňují či jsou ovlivňováni Junákem - českým skautem. Z jejich pohledu hodnotí GSAT tři kritéria: transparentnost, výkonnost a účinnost.

Celkovým výsledkem naplnění očekávání stakeholderů je 80,1 %; hodnocení transparentnosti je 83,3 %, výkonnost 78,9 % a účinnost 78 %. To je považováno za stále velmi dobrý výsledek.

Skóre na základě součástí pro správu

GSAT posuzuje výsledek také na základě 4 součástí pro správu: systém (76,4 %), programy/projekty (83,3 %), lidské zdroje (80,4 %), finance (84,8 %).

Celkové skóre, tedy 81,2 %, je vyšší než celkové skóre na základě dimezí (75,9 %). To ukazuje dobré řízení daných součástí pro správu. Zlepšením systému může být etický kodex, neskautští členové Náčelnictva, systém pro ocenění dobrovolníků a průzkum spokojenosti mladých členů.

Skóre na základě kroků pro kontinuální zlepšení

Dalšími kritérii pro hodnocení je plánování (73,1 %), konání (88 %), kontrola (87,2 %) a jednání (57,6 %).

Oproti výsledku na základě součástí pro správu jde o nižší hodnocení: 76,5 %. Kroky pro zlepšení jsou podobné: ocenění dobrovolníků, spokojenost mladých, sledování etických principů, řešení konfliktů zájmů Náčelnictva a identifikace a mapování stakeholderů.

Shrnutí doporučení

Tento výzkum odhalil slabá místa, z nichž některá již známe. Samotná analýza nám poskytuje několik rad, kterými se můžeme řídit. Náčelnictvo a Výkonná rada se jimi budou zabývat v revizi Strategie 2022. Že něco bylo doporučeno, ještě neznamená, že to bude uskutečněno, přeci jen se jedná o celosvětové hodnocení, které nezohledňuje kulturu místní společnosti ani kulturu národní skautské organizace:

 • Definovat systém, jak mít neskautské členy Náčelnictva
 • Vytvořit obsáhlý etický kodex
 • Vytvořit jasný systém pro vytváření prostředků
 • Finalizovat koncept komunikace
 • Vyvíjet projekty pro dosažení různých segmentů společnosti
 • Sledování spokojenosti mladých členů prostřednictvím výzkumu
 • Vytvořit systém pro ocenění dobrovolníků
 • Vytvořit postupy pro zadávání veřejných zakázek/výběrových řízení
 • Definovat počet funkčních období pro členy Náčelnictva
 • Vytvořit postup pro odvolání členů Náčelnictva

Co pro nás certifikace znamená?

Kromě formálního statutu certifikované skautské organizace nám certifikace může přinést zlepšení jako takové. Je samozřejmé, že 100% výsledků je takřka nemožné dosáhnout, přesto již zmíněné nedostatky napraveny být mohou - občas jde hlavně o adaptaci na rychle se vyvíjející svět. Výkonná rada o hodnocení GSAT požádala proto, aby bylo možné výstupy ústředními orgány zohlednit pro připravovanou revizi Strategie 2022.

Dále pro nás GSAT znamená možnost za tři roky požádat o opětovné ohodnocení kvality Junáka - českého skauta. Certifikát má totiž omezenou platnost a můžeme tak sledovat vývoj organizace efektivně a (pro nás) zdarma.

Více informací o GSAT

V případě zájmu o podrobnější informace jsou na webu WOSM dostupné informace týkající se GSAT včetně samotného znění tohoto standardu (v angličtině): http://bit.ly/CertifikaceGSAT. Portál EuroScoutInfo.com obsahuje mj. články o schválení jednotlivých skautských organizací (v angličtině): http://bit.ly/ESI_GSAT.

Lukáš Neuheisl
redaktor externí komunikace

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2004x

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu