....

Chyba na stránce: Bratr Jiří Zajíc – Edy byl vyznamenán řádem stříbrného vlka. Blahopřejeme! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/4880-edy-rsv?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Bratr Jiří Zajíc – Edy byl vyznamenán řádem stříbrného vlka. Blahopřejeme!

V pondělí 2. prosince, po mši sloužené jako poděkování za 30 let svobodného skautingu po roce 1989 v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, převzal bratr Edy z rukou náčelníka Marka Baláše – Čiči a za přítomnosti desítek bratrů a sester nejvyšší vyznamenání Junáka – českého skauta Řád stříbrného vlka za svoji dlouhodobou a neutuchající práci ve prospěch skautingu.

 Bratr Jiří Zajíc – Edy se narodil v roce 1951, skautem se stal při krátké obnově organizace v letech 1968-1970, záhy začal pracovat jako zástupce vůdce skautského oddílu.

 Po nástupu normalizace oddíl ukrývá pod odbor turistiky TJ Sokol Praha Krč, kde pokračuje výchova ke skautským hodnotám. Za dvě desítky let (1970 – 1989) prošlo jeho krčskými oddíly mnoho set dětí a mladých lidí, mezi něž patří řada pozdějších předních osobností z oblasti státní, duchovní či sociální služby, politiky, diplomacie, medicíny či psychologie. 

 Hned v roce 1989 se bratr Edy přihlásil k obnovujícímu se Junáku, z krčských turistických oddílů vzniklo záhy a dodnes nejpočetnější skautské středisko - 7. středisko Blaník.

 Vedle práce ve středisku Edy nabídl své síly obnovující se organizaci na ústřední úrovni. Postupně byl:

 

  • členem Ústřední rady – zpravodajem pro duchovní výchovu (1990 - 2001) 
  • místostarostou pro média a komunikaci s veřejností (1992 - 1995)
  • členem metodické skupiny pro nový skautský program a
  • vedoucím Odboru duchovní výchovy Junáka. */

 

 

 

 

V období obnovování skautingu se musel Junák vypořádat se svým přístupem k prvnímu skautskému principu – Povinnosti k Bohu, kdy se projevil rozpor mezi tradičním českým pojetím a světovým důrazem na duchovní rozměr. Bratr Edy byl hlavním hledačem cest a především klíčovým autorem myšlenky a současné formulace prvního principu skautingu a současného znění skautského slibu, rezonujícího s myšlenkou Václava Havla, kdy tuto pozitivní a přesahující hodnotu formuloval do Nejvyšší Pravdy a Lásky.

 Pro přijetí takového znění slibu a Stanov dokázal bratr Edy ve velmi obtížné situaci na Valném sněmu v Lucerně získat podporu všech ideových skupin českých skautů a následně přispěl také k přijetí naší organizace do WOSM. 

 Je třeba také připomenout a poukázat na velký záběr jeho dalších aktivit a koncepční práce ve prospěch organizace.

 

Bratr Edy

  • byl spolutvůrcem prvních koncepcí komunikace organizace vůči veřejnosti, 
  • byl jedním z iniciátorů obnovy skautského programu, podílel se autorsky i organizačně na tvorbě nového skautského programu a v této práci neustává ani v současnosti,
  • stál u obnovy systému vzdělávání činovnic a činovníků,
  • byl jedním ze zakladatelů ILŠ a VLK Gemini, kde spoluvytvářel koncepci instruktorského vzdělávání, na níž dnes staví všechny aktivně působící instruktorské školy.

 

Bratr Edy zároveň působil a působí jako instruktor, přednášející a osobnost na vzdělávacích akcích Junáka – českého skauta, v poslední době nejvíce právě na Gemini a na lesní škole Protos.

 V mimoskautských kruzích bývá bratr Jiří řazen mezi přední křesťanské (katolické) intelektuály, publicisty, pedagogy (viz též internetový odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Zaj%C3%ADc).

 V letech 1982–1990 byl hlavním redaktorem ilegálního "československého týmu pro křesťanskou výchovu" – společně například s pozdějším arcibiskupem a kardinálem Miloslavem Vlkem, Josefem Kopeckým či knězem Alešem Opatrným,  po roce 1989 se věnoval problematice médií, neboť dobře chápal, že pro obnovující se demokratickou společnost je zásadní hodnotou pravda.  Spolupracoval s Radou pro rozhlasové a televizní vysíláníosm let byl členem Rady české televize, v letech 1993 až 1997 byl jejím místopředsedou. Založil a vedl Redakci náboženského života v Českém rozhlase, a dvanáct let zde působil jako redaktor.

 

Byl významným podporovatelem spolupráce mezi výchovnými organizacemi mládeže

  • z pověření Junáka byl jedním z iniciátorů vzniku České rady dětí a mládeže, a po ustavení ČRDM byl čtyři roky jejím druhým předsedou.
  • působil v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT a později se v této instituci podílel na obnovení oddělení neformálního vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží v NNO a školských zařízeních. 

 

Je autorem celkem 16 publikací, např. spoluautorem knižních rozhovorů s Erazimem Kohákem a kardinálem Vlkem a rozsáhlé řady odborných i publicistických textů v oblasti pedagogiky, etiky, role médií ve společnosti, a dalších.

 Bratr Jiří Zajíc – Edy patří k nemnoha osobnostem, které svou činovnickou službu na celonárodní úrovni konají nepřetržitě po celou od obnovy organizace dodnes. Jeho profesní dráha a veřejné působení tvoří jediný celek s jeho skautskou službou – jež v souhrnu lze charakterizovat jako přes pět desetiletí trvající zápas o výchovu člověka k opravdovým lidským hodnotám, neutuchající naději vkládanou do člověka, zejména mladých lidí, do úsilí o žití a hledání Pravdy.

 Za to všechno ti, bratře Edy, děkujeme a současně věříme, že Tvá služba nekončí a přejeme hodně sil a myšlenek do dalšího konání.

 

 

Lenka Šablová

asistentka starosty

 

 

 

(redakční úprava a doplnění: Kamzík a Rys) - upřesnění:

 */ Br. Edy vedl od roku 1990 původně Ústřední duchovní radu resp. Duchovní radu Junáka; ta byla v roce 1997 přejmenována na Odbor duchovní výchovy (který br. Edy nadále vede). Odbor duchovní výchovy se původně jmenoval "Odbor duchovní služby", fungoval v Junáku v letech 1938-1940 pod vedením tajemníka Jana Remišera - Lona. Po válce byl přejmenován na "Ústřední duchovní radu", v letech 1945-1948 pracoval zase pod vedením br. Lona. Viz "Oběžníky Ústřední duchovní rady" 1946-1948 (první jeho číslo vyšlo v září 1946) viz odkaz zde: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/658-dokumenty. V roce 1990 předal br. Lon vedení ODS=ÚDR=DR=ODV br. Edymu.

 

 

logo

Článek publikoval

Rys
Zobrazeno: 273x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu