....

Chyba na stránce: Pravidla, která se jednotka zavazuje dodržovat - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/542-pravidla-ktera-se-jednotka-zavazuje-dodrzovat?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Pravidla, která se jednotka zavazuje dodržovat

Organizační jednotka na sebe přihlášením do STS bere celou řadu povinností. Většina z nich má však význam pouze tehdy, poruší-li některý z uživatelů STS své povinnosti.

Smluvní podmínky a pravidla využití STS pro organizační jednotky Junáka

 (verze smlouvy: 2.0)

 1. Organizační jednotka Junáka (středisko, okres, kraj či ZvOJ) uzavřením této Smlouvy vstupuje do Skautské telefonní sítě (dále jen STS) a uzavírá s organizací Junák - český skaut, Tiskové a distribučním centrum, z. s. (dále jen TDC) rámcovou smlouvu o ručení za nesplacené závazky všech členů Junáka, kterým organizační jednotka autorizuje objednávku služeb v rámci STS.
           
 2. TDC zajistí v rámci služby STS za podmínek stanovených touto smlouvou členům Junáka objednání a poskytování telefonních (hlasových a datových) služeb od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile) za zvýhodněné ceny (viz ceník STS dostupný na https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/309-sts-cenik/4353-sts-cenik).
   
 3. Tyto služby zajistí TDC pouze po autorizaci objednávky služby či její změny organizační jednotkou, a to prostřednictvím schválení Pověřenou osobou organizační jednotky v systému skautIS. Objednávku lze učinit pouze prostřednictvím informačního systému skautIS.
   
 4. Organizační jednotka vstupující do STS musí určit tzv. pověřenou osobu, která jejím jménem ve věci STS nadále jedná (autorizování objednávek členů, potvrzování změn nastavení služeb, komunikace s administrátorem STS).
   
 5. Organizační jednotka sama rozhoduje, koho pro vstup v rámci jejího ručení povolí a koho nikoli (žádat o zajištění služby pod danou jednotkou může kterýkoli registrovaný člen Junáka dané jednotky a je pouze na ní, aby posoudila jeho spolehlivost a solventnost). Resp. rozhoduje i o povolení dané konkrétní objednávané služby (tj. může se např. s rádcem družiny domluvit, že mu neautorizuje nejdražší tarif za tisíce, ale pouze nějaký základní s minimálními poplatky).
   
 6. TDC vystaví a elektronicky zašle každý měsíc fakturu na e-mail člena, který má autorizovanou objednanou telefonní službu. Pokud člen v termínu splatnosti neuhradí fakturu, bude mu zaslána faktura s 1. upomínkou elektronicky po 7 dnech znovu a v kopii také pověřené osobě (očekává se, že pověřená osoba jednotky zajistí u člena uhrazení). Pokud po dalších 7 dnech nebude dlužníkem dlužná částka zaplacena, vystaví TDC 2. upomínku a opět ji pošle s fakturou e-mailem členovi i pověřené osobě. Pokud ani na 3. upomínku, která je zasílána po 21 dnech od data splatnosti na e-mail člena a pověřené osoby jednotky, nebude reagováno, využije Junák institutu ručení organizační jednotkou a zašle pověřené osobě výzvu k uhrazení dluhu organizační jednotkou, přičemž organizační jednotka se zavazuje dluh uhradit.
   
 7. Zároveň s výzvou organizační jednotce o nutnosti zaplatit z titulu ručení bude zahájen proces vyřazení služeb a čísla dlužníka – člena z STS pro závažné porušení podmínek služby. Toto ukončení s sebou ponese další náklady ve formě pokuty operátora za předčasné vypovězení smlouvy a dalších poplatků (viz ceník STS). Ty budou následně fakturovány členovi, v případě neuhrazení upomínány a po třetí upomínce opět požadovány z titulu ručení po organizační jednotce.
   
 8. Pokud organizační jednotka z titulu ručení bude muset uhradit závazky za dlužníka – člena, stává se pak člen dlužníkem organizační jednotky a je na ní, aby si tento vztah s ním vypořádala. Pro vyšší morální sílu případného vymáhání je možné využít dohodu mezi organizační jednotkou a členem, kde se člen zaváže hradit závazky vyplývající z STS řádně a včas a pokud bude jednotka nucena z titulu ručení hradit za něj, pak on uhradí jednotce tento dluh plus např. smluvní pokutu (výši zvolí středisko) a úrok z prodlení. Vzor takovéto dohody, kterou jednotky mohou využít, je na webu www.skaut.cz/sts v sekci "pro jednotky".             
   
 9. Organizační jednotka se může domluvit na proplácení části poplatků za telekomunikační služby svým členům. Pravidla pro proplácení těchto nákladů podrobně zpracovává Směrnice pro proplácení telekomunikačních nákladů včetně vzoru smlouvy (viz http://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/306-smernice-k-proplaceni-telekom-poplatku).
   
 10. Výjimečně může organizační jednotka získat SIM s číslem a telefonní či datovou službou v STS přímo na své IČO, tedy nikoli na konkrétní osobu. Junák pak vystavuje faktury za provoz této SIM přímo organizační jednotce a je na ní, jak se SIM a poplatky dále naloží (může ji přidělit např. zaměstnanci organizační jednotky, správci základny, spolupracujícímu nečlenovi apod.). O možnosti získat SIM přímo na organizační jednotku rozhoduje na základě podané žádosti individuálně TDC.
         
 11. Pokud jednotka získá SIM na své IČO, bude jí 1x ročně vystavena faktura na adekvátní administrativní poplatek za správu tohoto čísla, stejně tak standardně zaplatí i vstupní administrativní poplatek (viz ceník STS).
         
 12. Na získanou SIM se vztahují stejná pravidla jako na ostatní SIM členů Junáka: 
  • nelze využívat bonus program T-Mobile, nashromážděné bonus body včetně těch nevyužitých z předchozího období náleží Junáku,
  • stávající i nově převáděná tel. čísla mají/získávají závazek setrvání v STS do 31.10.2018,
  • jednotka je povinna hradit včas a v plné výši své závazky plynoucí z používání telefonního čísla,
  • jednotka nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou odcizením telefonu resp. zneužitím telefonního čísla a to až do chvíle jeho zablokování u operátora.
 13. Organizační jednotka nesmí získané SIM a telefonní služby dále nabízet, přeprodávat či přenechávat k bezúplatnému užívání jakýmkoli třetím osobám (výjimku může udělit pouze TDC). Organizační jednotka se zavazuje průběžně kontrolovat, zda činnosti dle předchozí věty nečiní její členové a pokud zjistí, že ano, zavazuje se to okamžitě sdělit TDC, které rozhodne o dalších krocích vůči příslušnému členovi.
  Organizační jednotka byla poučena, že porušení zákazu dle tohoto bodu organizační jednotkou může vést k sankcím ze strany T-Mobile – zejména k zastavení poskytování služeb za zvýhodněných podmínek všem členům STS. Pokud by společnost T-Mobile v důsledku porušení výše uvedeného zákazu organizační jednotkou přistoupilo k zastavení poskytování služeb za zvýhodněných podmínek, je TDC oprávněno bez náhrady ukončit provoz STS a organizační jednotka se zavazuje nahradit TDC veškerou tím vzniklou škodu a nahradit TDC náklady vynaložené na vývoj STS. Organizační jednotka ručí za uhrazení náhrady škody členem, kterému autorizovala objednávku služeb v rámci STS, pokud tento člen porušil v tomto bodu uvedená pravidla a způsobil tímto jednáním škodu.
   
 14. Organizační jednotka může v nutných případech změnit pověřenou osobu (viz. Pokyny k obsluze STS na www.skaut.cz/sts).
  Objednávky a změny služeb autorizované pověřenou osobou jsou závazné a případná reklamace ze strany jednotky z důvodu chyby pověřené osoby nebude uznána.
   
 15. Pověřená osoba může také sama zakládat objednávky jménem členů. Toto by měla dělat pouze ve výjimečných případech (člen nemá a nemůže mít přístup k internetu a do skautISu) a v případech, kdy povolí vstup do STS v rámci jejího ručení jejím nečlenům (viz návod na přijetí člena Junáka, který není členem dané organizační jednotky). V těchto případech je vždy potřeba, aby se pověřená osoba a jednotka jistili písemným podepsáním objednávky či její změny. Pověřená osoba tedy zadá objednávku jménem jiného člena, ale neautorizuje ji dříve, než ji vytiskne (obdrží ji mailem) a žádající člen tuto objednávku písemně potvrdí.
   
 16. Pověřená osoba ani nikdo ze členů v STS se neobrací se svými požadavky vyjma níže uvedené výjimky přímo na operátora T-Mobile. K jakýmkoliv změnám prostřednictvím T-Mobile nemají oprávnění, jelikož nejsou majitelem telefonního čísla. Veškeré požadavky je nutno řešit prostřednictvím skautISu, nikoliv přímo přes operátora. Výjimkou je operace blokování čísla, kterou může v případě ztráty či odcizení SIM učinit každý neprodleně sám (potřebuje heslo pro blokaci, které najde ve skautISu).
   
 17. Případné spory vyplývající z této smlouvy se její účastníci zavazují řešit smírně a zúčastnit se jednání za tím účelem svolaného. Nebude-li spor vyřešen ani tímto způsobem, dohodly se smluvní strany na tom, že spor bude rozhodnut v rozhodčím řízení jedním rozhodcem. Rozhodcem bude osoba, která zastává ke dni podání návrhu funkci předsedy Rozhodčí a smírčí rady nebo jiná osoba, kterou předseda Rozhodčí a smírčí rady pro dané rozhodčí řízení jmenuje rozhodcem do jednoho měsíce ode dne, zahájení řízení. Jestliže se takto jmenovaný rozhodce vzdá funkce rozhodce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat, jmenuje předseda Rozhodčí a smírčí rady nového rozhodce. Návrh na zahájení rozhodčího řízení se bude doručovat k rukám předsedy Rozhodčí a smírčí rady Junáka, na adresu sídla spolku Junák - český skaut, z. s. Rozhodčí řízení je zahájené dnem, kdy je návrh doručen do sídla spolku Junák - český skaut, z. s. Rozhodčí řízení se bude kromě právních předpisů přiměřeně řídit Řádem Rozhodčí a smírčí rady Junáka. Rozhodce může s ohledem na okolnosti sporu rozhodnout, že řízení bude pouze písemné. Rozhodce má pravomoc rozhodovat i podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany dávají souhlas s uveřejněním rozhodčího nálezu vůči orgánům Junáka. Rozhodce bude mít nárok na uhrazení vynaložených hotových výdajů, a nebude-li rozhodcem osoba zastávající funkci předsedy Rozhodčí a smírčí rady nárok, též nárok na odměnu rozhodce ve výši 500,- Kč. Odměnu rozhodce a hotové výdaje bude povinná uhradit rozhodci strana neúspěšná ve sporu, o čemž rozhodne rozhodce v rámci rozhodčího nálezu.
   
 18. TDC je oprávněno jednostranným oznámením učiněným prostřednictvím e-mailu organizační jednotky anebo písemným oznámením zaslaným prostřednictví systému skautIS organizační jednotce jednostranně změnit tyto Smluvní podmínky a pravidla využití STS, a to s účinností ode dne uvedeného v oznámení, nejdříve však s účinností od 30. dne ode dne doručení oznámení organizační jednotce. Pokud nebude organizační jednotka se změnou souhlasit, je povinna bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o změně, vyvolat jednání s TDC za účelem dosažení dohody. Do doby dosažení dohody platí Smluvní podmínky a pravidla využití STS v podobě nezměněné. Nevyvolá-li organizační jednotka jednání dle tohoto bodu, má se za to, že se změnou souhlasí.
   

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu