Logo

Telefony pro jednotku- nikoliv pro členy

Dle základního nastavení nemůže mít jednotka hlasové ani datové číslo. Výjimku povolují hlavní administrátoři. O výjimku je třeba požádat písemně anebo emailem. Postup objednání telefonního čísla je pak stejný jako u činovníka jen s tím rozdílem, že žádost podává přímo pověřená osoba.

Pro tuto situaci jsou relevantní body 10 – 13 smluvních podmínek:

10. Výjimečně může organizační jednotka získat SIM s číslem a telefonní či datovou službou v STS přímo na své IČO, tedy nikoli na konkrétní osobu. Junák pak vystavuje faktury za provoz této SIM přímo organizační jednotce a je na ní, jak se SIM a poplatky dále naloží (může ji přidělit např. zaměstnanci organizační jednotky, správci základny, spolupracujícímu nečlenovi apod.). O možnosti získat SIM přímo na organizační jednotku rozhoduje na základě podané žádosti individuálně TDC.

11. Pokud jednotka získá SIM na své IČO, bude jí 1x ročně vystavena faktura na adekvátní administrativní poplatek za správu tohoto čísla, stejně tak standardně zaplatí i vstupní administrativní poplatek (viz ceník STS).

12. Na získanou SIM se vztahují stejná pravidla jako na ostatní SIM členů Junáka:

 - nelze využívat bonus program T-Mobile, nashromážděné bonus body včetně těch nevyužitých z předchozího období náleží Junáku,

 - stávající i nově převáděná tel. čísla mají/získávají závazek setrvání v STS do 31.10.2018,

 - jednotka je povinna hradit včas a v plné výši své závazky plynoucí z používání telefonního čísla,

 - jednotka nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou odcizením telefonu resp. zneužitím telefonního čísla a to až do chvíle jeho zablokování u operátora.

13. Organizační jednotka nesmí získané SIM a telefonní služby dále nabízet, přeprodávat či přenechávat k bezúplatnému užívání jakýmkoli třetím osobám (výjimku může udělit pouze TDC). Organizační jednotka se zavazuje průběžně kontrolovat, zda činnosti dle předchozí věty nečiní její členové a pokud zjistí, že ano, zavazuje se to okamžitě sdělit TDC, které rozhodne o dalších krocích vůči příslušnému členovi.
Organizační jednotka byla poučena, že porušení zákazu dle tohoto bodu organizační jednotkou může vést k sankcím ze strany T-Mobile – zejména k zastavení poskytování služeb za zvýhodněných podmínek všem členům STS. Pokud by společnost T-Mobile v důsledku porušení výše uvedeného zákazu organizační jednotkou přistoupilo k zastavení poskytování služeb za zvýhodněných podmínek, je TDC oprávněno bez náhrady ukončit provoz STS a organizační jednotka se zavazuje nahradit TDC veškerou tím vzniklou škodu a nahradit TDC náklady vynaložené na vývoj STS. Organizační jednotka ručí za uhrazení náhrady škody členem, kterému autorizovala objednávku služeb v rámci STS, pokud tento člen porušil v tomto bodu uvedená pravidla a způsobil tímto jednáním škodu.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura