....

Chyba na stránce: Návod na zřízení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/518-navod-na-zrizeni?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Návod na zřízení

Pokud má jednotka schválenou přihlášku do STS, mohou si nyní jednotliví členové Junáka převádět své telefonní účty pod Skautskou telefonní síť.

 

Vzhledem k dosažení stropu počtu čísel, které může Junák - český skaut u operátora v síti mít, bylo potřeba zavést omezení a změnit systém pro přidávání nových čísel. Nově může o číslo v STS zažádat pouze člen Junáka pro vlastní potřebu (tedy skončila možnost čísel pro rodinné příslušníky). Požadavky na nová čísla nebo na převedení vašeho současného čísla do STS se vkládají formulářem https://goo.gl/opXaYQ.

Níže jsou původní pokyny a pravidla, která nyní platí omezeně s ohledem na aktuální omezení a nutnost vkládat požadavky ručně hlavní administrátorkou.  

============= 

V menu STS-˃Moje služby je vidět přihláška činovníka do STS. Pokud činovník tuto přihlášku nevidí, není jeho jednotka přihlášena do STS/je mladší 15 let/ je hostem v jednotce, v které se chce přihlásit do STS. Na prvním obrázku je vidět, jak to vypadá, pokud je možné se přihlásit. Na druhém obrázku je situace, kdy není splněná některá podmínka k přihlášení.

 

 

Prvním krokem je potvrzení přihlášky činovníka do STS. Touto přihláškou je činovník upozorněn na následky převedení svého soukromého telefonního čísla do Skautské telefonní sítě např.:

 • převod telefonního čísla je zpoplatněn poplatkem za převod (viz. ceník),
 • telefonní číslo se stává majetkem Junáka – Tiskového a distribučního centra (zvláštní jednotka, která má na starost správu STS) – veškeré změny služeb se tudíž musí provádět přes systém skautIS (při opuštění sítě STS je možné telefonní číslo opět navrátit původnímu majiteli),
 • telefonní číslo bude převedeno pod rámcovou smlouvu se závazkem setrvání do 30.4.2021 u o­perátora T-Mobile (netýká se sítě STS, ale pouze operátora T-Mobile). Pokud by chtěl činovník změnit operátora před uplynutím této doby, je možné mu číslo navrátit, ale bude nucen uhradit zbývající paušály (dle ceníku T-Mobile nikoliv STS) a případnou pokutu vystavenou operátorem,
 • činovník může do STS převést pět telefonních čísel (hlasový tarif) a tři datové karty (tento limit lze navýšit),
 • činovník je povinen řádně a bez prodlení hradit všechny faktury a to v plné výši,
 • činovník nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou odcizením telefonu resp. zneužitím tel. čísla a to až do chvíle jeho zablokování u operátora,
 • činovníkovi bude navýšen odvod registrace o roční poplatek za správu telefonního čísla,
 • činovník nesmí za žádných okolností dále přeúčtovávat náklady na telefonní služby jiné osobě (ať už právnické nebo fyzické).

V druhém kroku vyplňuje činovník údaje o svém telefonním čísle a ve třetím si volí služby, které chce po převodu do Skautské telefonní sítě využívat.

Přihláška spolu s objednávkou převodu odchází zprávou v systému i upozorněním do e-mailové schránky pověřené osoby jednotky, která může objednávku zamítnout nebo přijmout. Činovník je upozorněn e-mailem i zprávou ve skautISu o odeslání přihlášky a výčtem objednaných služeb. Pakliže by činovník objevil chybu v objednaných službách, je ve zprávě i v e-mailu uveden kontakt na pověřenou osobu jednotky, jenž může před schválením objednávky provést změnu. Pokud pověřená osoba schválí přihlášku a zároveň objednávku převodu telefonního čísla:

 1. jde-li o převod paušálního tarifu T-Mobile odejde činovníkovi zpráva potvrzující splnění podmínek vstupu do STS a zároveň je mu v příloze zaslána vygenerovaná Dohoda o převedení. V postupu, jenž je součástí e-mailu, se činovník dozví, že Dohodu má vytisknout a majitel tel. čísla ji má podepsat. Pokud činovník není majitelem telefonního čísla, je v e-mailu vyzván, aby zaslat údaje o majiteli tel. čísla – jméno a rodné číslo, na e-mail administrátora. Jestliže je majitelem tel. čísla firma, doporučujeme nejprve kontaktovat ústředního administrátora. Scan dohody může prostřednictvím skautISu vložit přímo do systému. Pokud nemá možnost scanování, zašle originál dohody na adresu TDC (Junák-Tiskové a distribuční centrum, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1). Administrátor pak oscanuje dohodu a vloží ji do systému místo činovníka. Administrátor pak sám smlouvu potvrzením v systému odešle na T-Mobile. Odesláním Dohody na T-Mobile se automaticky generuje činovníkovi e-mail i zpráva v systému skautIS, že převod čísla byl předán operátorovi ke zpracování. Převedení tel. čísla si činovník může ověřit na stránkách T-mobile v Můj T-Mobile (pozná podle toho, zda je majitelem tel. čísla on nebo TDC). Převod by měl být proveden do 5 pracovních dnů.
 2. jde-li o převedení kreditového čísla T-Mobile neboli twistu odejde činovníkovi zpráva potvrzující splnění podmínek vstupu do STS a zároveň potvrzující odeslání jeho žádosti o převod přímo operátorovi ke zpracování. Převedení tel. čísla si činovník může ověřit na Můj T-Mobile(pozná podle toho, zda je majitelem tel. čísla on nebo TDC). Převod by měl být proveden do 5 pracovních dnů. TDC není o převodu informováno, takže k aktivaci tel. čísla dojde systémem až při první fakturaci. Nevyužitý kredit z hlasové twistové karty je odečten z následující faktury popř. faktur. Kredit z datové kreditní karty operátor nevrací, doporučujeme využít plně datový limit a následně nedobíjet.
 3. jde-li o převedení telefonního čísla od jiného operátora (bez ohledu na to, zda se jedná o paušál nebo kredit), je činovníkovi odeslán e-mail s instrukcemi, jak postupovat pro zdárný převod mezi operátory tj. je potřeba podat výpověď u současného operátra „z důvodu přechodu k jinému operátorovi“. Obdržený kód výpověďi - ČVOP je třeba následně zadat do odkazu v systému skautIS (odkaz zaslání e-mailem spolu s instrukcemi). Je zde třeba zadat i datum převodu, které musí být minimálně 8 a více dní starší než je datum vložení kódu výpověďi. Je na každém členovi, aby si datum převodu zvolil sám a zvážil tak možnost úspěšného doručení simkarty Českou poštou (je třeba brát v potaz víkendy, svátky a spolehlivost místní pošty). Po vložení kódu výpovědi a data převodu je požadavek na převod tel. čísla, odeslán na operátora T-mobile, o čemž jsou člen a pověřená osoba informováni e-mailem a zprávou v systému skautIS. Tři dny přes samotným převodem dorazí informační sms 100% potvrzující převedení tel. čísla s instrukcemi, kdy má být simkarta vyměněna.

Pokud činovník převádí kreditní číslo od jiného operátora k T-Mobile, nebudou mu peníze na mobilním kreditovém účtu převedeny, ale propadnou původnímu operátorovi. Doporučujeme tedy před převodem kredit maximálně vyčerpat, nebo nedobíjet vysoké částky. Pokud by se nestala některá z věcí výše napsaných (zaslání kódu přenositelnosti, zaslání nové simkarty nebo obdržení zprávy s datem převodu) informujte administrátora na e-mailu telefony@skau­t.cz nebo na tel. 734 796 339, aby převod prověřil. Nepo­doručuje převod konzultovat na infolince nebo pobočce operátora.

Po schválení převodu PO se na stránce menu STS-˃Moje služby objeví činovníkovi tabulka s přehledem čísel a stavem jejich převodu. Zároveň může podat novou žádost o převod jiného telefonního čísla. Každý činovník má nárok na tři hlasové a tři internetové tarify. Výjimku ohledně počtu tarifů uděluje pouze hlavní administrátor.

Pokud pověřená osoba neschválí objednávku, odchází zpráva i e-mail činovníkovi v němž je informován o neschválení jeho žádosti o vstup do STS/převodu čísla, kdo jeho žádost zamítl i důvody zamítnutí. V okamžiku neschválení se na stránce menu STS-˃Moje služby znovu činovníkovi objevuje přihláška, aby po odstranění problému mohl opět podat žádost o vstup do STS.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu