....

Chyba na stránce: Pravidla - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/521-pravidla?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Pravidla

Smluvní podmínky a pravidla využití STS pro členy Junáka - českého skauta

(verze smlouvy: 2.0)

 

 1. Každý člen spolku Junák - český skaut, z. s. má právo žádat o vstup do Skautské telefonní sítě (dále jen STS), a to prostřednictvím své nebo jiné organizační jednotky. Nikdo ale nemá na vstup do STS nárok, žádost individuálně posoudí a vyhodnotí organizační jednotka a také ústřední správce STS.
 2. S ohledem na omezený celkový počet telefonních čísel v STS, je ústředním správcem STS spravován on-line formulář s pořadníkem, na jehož základě jsou postupně zájemci o vstup do STS odbavováni. Do STS mohou vstupovat jako nová pouze telefonní čísla členek a členů organizace Junák - český skaut (dále jen člen).
 3. Člen, který zažádal o telefonní službu v rámci STS, a organizační jednotka jeho žádost autorizovala, tímto souhlasí a potvrzuje smluvní podmínky této služby.
 4. Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. (dále jen TDC) zajistí v rámci služby STS členům objednání zvolených telekomunikačních (hlasových a datových) služeb a jejich poskytování od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile) za zvýhodněné ceny (viz ceník STS dostupný na https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/309-sts-cenik/4353-sts-cenik, s nímž se člen před potvrzením těchto smluvních podmínek seznámil). Poskytování služeb za zvýhodněné ceny, resp. rozsah zvýhodnění, jsou však plně závislé na společnosti T-Mobile a jejich obchodních podmínkách, které není schopno TDC nijak ovlivnit. Na služby poskytované T-Mobile se vztahují Všeobecné podmínky, se kterými člen souhlasí.
 5. Tyto služby zajistí TDC pouze po autorizaci objednávky služby či její změny organizační jednotkou (každá jednotka v STS má pověřenou osobu, která objednávky služeb autorizuje).
 6. Organizační jednotka je ve vztahu k TDC ručitelem za závazky členů a může si u členů vstupujících do STS vyžádat další smluvní záruky obsahující smluvní pokuty, úroky z prodlení, jistinu apod. Pokud organizační jednotka bude sjednání záruky dle výše uvedeného vyžadovat, je podmínkou pro vstup člena do STS a poskytování služeb uzavření dohody o sjednání a splnění veškerých podmínek příslušné smlouvy.
 7. TDC vystaví, elektronicky uloží do skautISu a zašle každý měsíc fakturu na e-mail člena, který má autorizovanou objednanou telefonní službu. Člen se zavazuje vyúčtovanou částku řádně a v určené lhůtě splatnosti uhradit. Pokud člen v termínu splatnosti neuhradí fakturu, bude mu zaslána faktura s 1. upomínkou elektronicky po 7 dnech znovu a v kopii také pověřené osobě. Pokud dalších 7 dní nebude identifikována dlužná platba, vystaví TDC 2. upomínku a opět pošle s fakturou na člena i na pověřenou osobu. Pokud ani na 3. upomínku, která je vystavena a zaslána na e-mail člena i pověřené osoby po 21 dnech od data splatnosti, nebude reagováno, využije TDC institutu ručení organizační jednotkou a zašle pověřené osobě výzvu k uhrazení dluhu organizační jednotkou.
 8. Zároveň s výzvou organizační jednotce o nutnosti zaplatit z titulu ručení bude zahájen proces vyřazení služeb a čísla dlužníka – člena z STS pro závažné porušení podmínek služby. Toto ukončení s sebou může nést  další náklady ve formě pokuty operátora za předčasné ukončení smlouvy a dalších poplatků (viz ceník STS). Ty budou následně fakturovány členu, který se je zavazuje v určené lhůtě splatnosti uhradit; v případě neuhrazení bude jejich úhrada upomínána a po třetí upomínce opět převedeny k úhradě na organizační jednotku.
 9. Pokud organizační jednotka z titulu ručení bude muset uhradit závazky za dlužníka – člena, stává se pak člen dlužníkem organizační jednotky a je na ní, aby si tento vztah s ním vypořádala (viz též bod 6).
 10. Členové budou hlasové a datové služby využívat pro soukromé účely. Nesmí je dále nabízet, přeprodávat ani přenechávat k bezúplatnému užívání dalším osobám, vyjma rodinných příslušníků a členů ve společné domácnosti. V případě zjištěného porušení tohoto zákazu je TDC oprávněno zahájit proces vyřazení služeb a čísla (čísel) s důsledky popsanými v bodu 8. TDC tímto výslovně poučuje člena, že porušení zákazu dle tohoto bodu může vést k sankcím ze strany T-Mobile – zejména k zastavení poskytování služeb za zvýhodněných podmínek všem členům STS. Pokud by společnost T-Mobile v důsledku porušení výše uvedeného zákazu člena přistoupilo k zastavení poskytování služeb za zvýhodněných podmínek, je TDC oprávněno bez náhrady ukončit provoz STS a člen se zavazuje nahradit TDC veškerou tím vzniklou škodu a nahradit TDC náklady vynaložené na vývoj STS.
 11. Každý člen může žádat 5 SIM s hlasovým tarifem a 3 SIM s čistě datovým tarifem. V případě odůvodněných potřeb může TDC individuálně povolit navýšení počtu čísel na 1 osobu.
 12. V rámci úhrady telefonních služeb je každý člen povinen krom telefonních poplatků uhradit i vstupní administrativní poplatek (viz ceník STS). Ten bude fakturován spolu s prvním vyúčtováním telefonních služeb, které se zavazuje člen uhradit. Pokud by úhradu v určené lhůtě člen neprovedl, platí ustanovení bodů 7. a 8. obdobně.
 13. Zároveň potvrzením těchto podmínek je každý člen v STS zařazen v rámci roční registrace Junáka - českého skauta do kategorie "člen s STS" a jeho registrace bude navýšena o poplatek za každé telefonní číslo zadané v systému skautIS v době uzavření registrace OJ (viz ceník STS), který se zavazuje člen uhradit.
 14. Všechna čísla založená nebo převedená pod službu STS se stávají majetkem TDC. TDC je uvolní držiteli – členu v případě, že se člen rozhodne z STS vystoupit a řádně uhradí veškeré své závazky.
 15. V případě, že člen závažně poruší smluvní podmínky této služby, vyřadí TDC jeho číslo z STS a případně jinak zamezí dalšímu využívání telefonních služeb (blokování či suspendace čísla). Zároveň bude po členu vymáhat veškeré náklady vzniklé TDC v důsledku porušení smluvních podmínek členem, které se zavazuje člen TDC nahradit. V případě vyřazení z STS pro závažné porušení smluvních podmínek (např. neplacení faktur, další přeprodávání telefonních služeb) není garantováno zpětné uvolnění čísla členovi.
 16. STS je benefitem pro členy. V případě, že členovi s STS zanikne členství v Junáku - českém skautu a/nebo neuhradí v daném roce členský příspěvek, je automaticky zahájen proces vyřazení čísla z STS.
 17. Stávající i nově převáděná tel. čísla mají/získávají závazek setrvání v STS do 30.4.2021
 18. Osobní údaje člena jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a v souladu s poučením, obsahující potřebná práva, povinnosti a související náležitosti, které každý člen potvrdil v rámci přihlášky do Junáka - českého skauta (podrobně na www.skaut.cz/osobniudaje). Člen v STS navíc souhlasí se zpracováním svých osobních údajů nutných pro účely převodu telefonního čísla či objednání nového čísla ze strany TDC a souhlasí s jejich předáním T-Mobile (kde se jejich další zpracování řídí Všeobecnými podmínkami). T-Mobile nemá k dispozici podrobné informace o tom, která osoba je držitelem jakého konkrétního telefonního čísla. Dále také souhlasí s nahlížením pověřené osoby resp. ústředního administrátora STS do osobní složky člena ve skautIS za účelem posouzení žádosti o převod, změn služeb, řešení reklamací nebo v případě neuhrazení závazků.
 19. Vstupem do STS ztrácí člen možnost využívání bonusových bodů v rámci programu T-Mobile.
 20. Změnu tarifů a služeb popř. reklamace je možné provádět jen prostřednictvím skautISu a po odsouhlasení pověřené osoby. Na provádění změn či reklamací prostřednictvím operátora T-Mobile nemá účastník oprávnění, jelikož není majitelem telefonního čísla.
 21. Výše úhrad za telekomunikační služby se řídí aktuálním ceníkem STS  a ceníkem T-Mobile. Rozsah služeb a všeobecné podmínky operátora spolu s dalšími podrobnostmi k jeho službám je možné nalézt na internetových stránkách: www.t-mobile.cz. Člen je srozuměn s tím, že T-Mobile je oprávněn jednostranně ceny služeb a/nebo podmínky poskytování služeb změnit. TDC je oprávněno jednostranně změnit ceník STS s účinností ke dni zveřejnění nového ceníku ve skautISu nebo ke dni pozdějšímu uvedenému v novém ceníku.
 22. Člen v STS nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou odcizením telefonu resp. zneužitím telefonního čísla a to až do chvíle jeho zablokování u operátora.
 23. Případné spory vyplývající z této smlouvy se její účastníci zavazují řešit smírně a zúčastnit se jednání za tím účelem svolaného. Nebude-li spor vyřešen ani tímto způsobem, dohodly se smluvní strany na tom, že spor bude rozhodnut v rozhodčím řízení jedním rozhodcem. Rozhodcem bude osoba, která zastává ke dni podání návrhu funkci předsedy Rozhodčí a smírčí rady nebo jiná osoba, kterou předseda Rozhodčí a smírčí rady pro dané rozhodčí řízení jmenuje rozhodcem do jednoho měsíce ode dne zahájení řízení. Jestliže se takto jmenovaný rozhodce vzdá funkce rozhodce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat, jmenuje předseda Rozhodčí a smírčí rady nového rozhodce. Návrh na zahájení rozhodčího řízení se bude doručovat k rukám předsedy Rozhodčí a smírčí rady, na adresu sídla spolku Junák - český skaut, z. s. Rozhodčí řízení je zahájené dnem, kdy je návrh doručen do sídla spolku Junák - český skaut, z. s. Rozhodčí řízení se bude kromě právních předpisů přiměřeně řídit Řádem Rozhodčí a smírčí rady. Rozhodce může s ohledem na okolnosti sporu rozhodnout, že řízení bude pouze písemné. Rozhodce má pravomoc rozhodovat i podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany dávají souhlas s uveřejněním rozhodčího nálezu vůči orgánům Junáka - českého skauta. Rozhodce bude mít nárok na uhrazení vynaložených hotových výdajů, a nebude-li rozhodcem osoba zastávající funkci předsedy Rozhodčí a smírčí rady nárok, též nárok na odměnu rozhodce ve výši 500,- Kč. Odměnu rozhodce a hotové výdaje bude povinná uhradit rozhodci strana neúspěšná ve sporu, o čemž rozhodne rozhodce v rámci rozhodčího nálezu.
 24. TDC je oprávněno jednostranným oznámením učiněným prostřednictvím e-mailu člena anebo písemným oznámením zaslaným prostřednictvím systému skautIS členovi jednostranně změnit tyto Smluvní podmínky a pravidla využití STS, a to s účinností od dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo oznámení o změně členovi doručeno. Pokud člen se změnou nesouhlasí, je oprávněn do 30 dnů oznámit TDC, že se změnou nesouhlasí. V takovém případě jeho účast v STS ke dni podání nesouhlasu zaniká. V případě zániku členství v STS dle tohoto bodu nevzniká TDC vůči členovi nárok na smluvní pokutu či žádný jiný mimořádný poplatek, člen je však povinen uhradit veškeré jeho peněžité závazky vzniklé za dobu jeho účasti v STS na výzvu TDC a ve lhůtě ve výzvě určené. Pokud člen nesouhlas se změnou těchto Smluvních podmínek a pravidel užití STS nesdělí, má se za to, že se změnou souhlasí.

 

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu