....

Chyba na stránce: Rada TDC - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/705-rada-tdc?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Rada TDC

Poslání TDC

TDC plní úkoly, které podporují činnost běžných organizačních jednotek, ale přesahují jejich možnosti, a to zejména:

 1. redakci, výrobu a distribuci periodického skautského tisku a skautské literatury, vydávání dalších publikací a metodických materiálů podporujících zkvalitnění činnosti výchovných jednotek a jiných tiskovin a ostatní literatury,
 2. zajišťuje propagační činnost včetně tiskovin a zejména propagaci Junáka,
 3. zajišťuje celostátní akce a projekty či jejich části,
 4. provozuje a rozvíjí internetové a komunikační nástroje Junáka.

Vymezení činnosti

Vrcholným řídícím orgánem TDC je Rada TDC. Je nejméně pětičlenná. Členy a předsedu rady jmenuje a odvolává Výkonná rada Junáka.
Její zasedání svolává a řídí předseda rady a to tak, aby se sešla nejméně jednou za 6 měsíců.
Zápis jednání Rady TDC předseda předává na vědomí VRJ.
Rada TDC zejména:

 1. schvaluje rozpočet TDC a jeho změny a sleduje hospodárnost jeho činnosti,
 2. předkládá Výroční zprávu TDC ke schválení VRJ,Statut ZvOJ Tiskové a distribuční centrum Junáka strana
 3. jmenuje a odvolává ředitele TDC, jímž může být pouze osoba bezúhonná ve smyslu čl. 205 OŘJ,
 4. dohlíží na činnost ředitele a rozhoduje o jeho odměnách,
 5. schvaluje vnitřní předpisy TDC závazné pro jeho zaměstnance a spolupracovníky,
 6. spolupracuje na dlouhodobém plánu rozvoje TDC a předkládá jej ke schválení VRJ.

Členům rady TDC nepřísluší odměna za výkon funkce.

Složení

 • Bořek Slunéčko, předseda
 • Pavel Konečný
 • David Černý
 • Zuzana Sedláková
 • Eva Měřinská

Kontakt

Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum 
Rada TDC 
Senovážné nám. 24 
110 00 Praha 1

e-mail: rtdc@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu