....

Chyba na stránce: Zpětná vazba - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/zpetna-vazba?autologin=1"

Zpětná vazba

Zpětná vazba je proces, při němž výstup nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup. V praxi se taková zpětnovazební smyčka objevuje v celé řadě fyzikálních dějů, v přírodě i v mezilidských interakcích. Nás ve skautské praxi zajímá především ta posledně jmenovaná - sociální zpětná vazba sloužící k našemu rozvoji.

Zpětná vazba je proces v komunikaci, při které příjemce zpětné vazby shromažďuje informace o svém jednání a vyhodnocuje je. Zpětná vazba posiluje činnost jednotlivce i týmu a zvyšuje produktivitu práce.

Díky zpětnovazebnímu procesu se neustále posouváme dál, získáváme nadhled na sebe sama, můžeme chtít měnit sebe sama, akce které pořádáme, znalosti, dovednosti a chování členů našich oddílů i svět kolem sebe. Pokud dovedeme v našich skautských oddílech a střediscích vědomě, cíleně a správně pracovat se zpětnou vazbou, dokážeme se snáze vyhnout vzájemným konfliktům, zvládneme lépe odstraňovat chyby a můžeme tak posilovat naše silné stránky.

V našich jednotkách můžeme pracovat se zpětnou vazbou na několika úrovních:

  • osobní (intrapersonální)
  • vztahová (interpersonální)
  • skupinová (týmová)

Zpětná vazba

Navigace: