....

Chyba na stránce: OČK Příroda a ekologie - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/ekoodbor/ock-priroda-a-ekologie?autologin=1"

OČK Příroda a ekologie

OČK Příroda a ekologie

 
Činovník, který získá OČK, by měl mít takové vědomosti, dovednosti a přístup, aby byl bez problému schopen vykonávat tyto funkce: 
 • odborný lektor vzdělávacích akcí činovníků, na nichž bude schopen připravit a vést vzdělávací program ve svém oboru

 • lektor pro odborky, který je schopen nejen vést adepty k jejich splnění, ale i posoudit jejich znalosti a schopnosti
 • odborník na úrovni střediska, okresu či kraje, který je schopen poskytovat odbornou a metodickou pomoc
 • přispívat do regionálních a celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbě metodické literatury

Co OČK Obsahuje?

 Zkouška z OČK obsahuje šest tématických okruhů:
 • Vztah člověka a přírody. Filozofie, historie vztahů člověka a přírody, různé postoje člověka k přírodě, ekologická etika, vztahy k přírodě a náboženství, etické, sociální a ideové předpoklady pro řešení současné ekologické krize
 • Praktická znalost přírody a vztahů v přírodě. Jde o praktickou znalost organismů a objektů neživé přírody, vztahů v přírodě, ekosystémů, evoluce organismů. Uchazeč by měl být zejména schopen tyto znalosti uplatnit v terénu a dokázat je srozumitelně vysvětlit laikům. Zná přírodovědnou hodnotu a zajímavosti chráněných území ve zvoleném regionu.
 • Problémy životního prostředí a možnosti jejich řešení
 • Občan a životní prostředí
 • Metodika a skautská praxe.
 • Odborné zkoušky skautek a skautů (tento okruh se prokazuje čestným prohlášením, zkoušející si však může vyžádat doplňkový úkol či vyzkoušet namátkou vybrané znalosti). Při plnění tohoto bodu by si měl uchazeč ověřit i své metodické schopnosti instruktora odborek

U držitele OČK se dále předpokládá obsahové i metodické zvládnutí svého oboru v rámci VZ

Forma OČK

Vlastní formu zkoušky si vybere každý zkoušející sám po dohodě se zkušební komisí. Každý okruh může být zkoušen jinou formou. Během zkoušky musí být použity alespoň dvě různé formy zkoušení, doporučuje se použít jich větší počet. Okruh 6) Odborné zkoušky skautek a skautů prokazuje uchazeč čestným prohlášením, zkoušející si můľe vyžádat doplňkový úkol či vyzkoušet namátkou vybrané znalosti.

Doporučené formy zkoušky

 1. Uchazeč se aktivně účastní odborného kurzu nebo LŠ
 2. Písemná práce v rozsahu 12 stran strojopisu (práce vychází z vlastního výzkumu nebo podává originální pohled na dohodnuté téma).
 3. Zpracování projektu (např. pro výběrové řízení MŽP)
 4. Vedení min. půldenní přírodovědné exkurze pro skautské činovníky
 5. Příprava námětu a pomůcek pro rozsáhlejší a složitější hru, která vede k poznání přírody, vztahů lidí a přírody apod., podle možností i provedení a vyhodnocení hry
 6. Příprava publikace nebo její části, kapitoly (metodická příručka, průvodce k naučné stezce, sborník ekologických her)
 7. Pravidelné přispívání do skautských časopisů na úrovni střediska, okresu, regionu nebo celostátních po dobu jednoho roku
 8. Podíl na přípravě a vedení skautského ekologického semináře
 9. Rozhovor se zkoušejícím
 10. Podíl na přípravě tematicky zaměřeného celodenního programu na velké akci (typu Obrok, Bambiriáda,…)
 11. Veřejné vystoupení v celostátním nebo regionálním rozhlase, televizi, tisku
 12. Podíl na přípravě odborné náplně tematicky zaměřeného kurzu
 13. Péče o tématickou část skautské knihovny (střediskové, okresní, knihovně LŠ), sledování a pořizování novinek, zpracování seznamu knih s anotacemi, nabídka knih (v tisku, v materiálech LŠ, na kurzech)
 14. Účast na VZ, spolupráce se zkoušejícím
 15. Účast na vůdcovském kurzu, příprava a vedení programu, který připraví uchazeče ke složení zkoušky
 

Přiznání OČK na základě profesní kvalifikace nebo praxe

OČK se takto přiznává vždy zvlášť po jednotlivých tématických okruzích – tedy nikoli OČK jako celek najednou. V zásadě je možné přiznat příslušný okruh OČK činovníkovi, který má v daném oboru odborné vzdělání nebo se jím prokazatelně zabývá. Následující přehled slouží spíše pro orientaci, zdaleka není vyčerpávající – záleží vždy na posouzení zkušební komise. Důležité je, aby uchazeč o své kvalifikaci či praxi podrobně informoval komisi a na požádání doložil příslušné doklady.

Náhrada zkoušky v jednotlivých tématických okruzích:

K nahrazení jednoho požadavku zkoušky stačí splnit jeden vybraný bod z daného okruhu.

 • ad 1) Vztah člověka a přírody: VŠ vzdělání v jednom z následujících oborů: filozofie, historie, teologie, sociologie nebo publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku)
 • ad 2) Praktická znalost přírody a vztahů v přírodě: VŠ vzdělání v některém biologickém oboru nebo lesnictví, dále odborní pracovníci správ CHKO a NP, orgánů ochrany přírody, muzeí nebo publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku).
 • ad 3) Problémy životního prostředí a možnosti jejich řešení: VŠ vzdělání v jednom z následujících oborů: chemické obory, meteorologie, ochrana životního prostředí nebo odborní pracovníci orgánů ochrany přírody, MŽP. pracovníci v oblasti EIA apod. nebo publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku).
 • ad 4) Občan a životní prostředí: VŠ vzdělání v jednom z následujících oborů: právo, ochrana životního prostředí nebo odborní pracovníci orgánů ochrany přírody, MŽP. členové okresních a městských zastupitelstev, pracovníci ve státní správě nebo publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku).
 • ad 5) Metodika, skautská praxe: Publikační činnost v oboru (autorství knihy, metodických článků na dané téma, které vyšly ve skautských časopisech) nebo prokazatelná skautská praxe v oboru.
 

Kde lze OČK získat?

Kontaktovat Ekoodbor.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 813x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu