....

Chyba na stránce: OČK Myšlenkové základy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/649-ock-myslenkove-zaklady?autologin=1"

OČK Myšlenkové základy

OČK Myšlenkové základy

Cíl OČK

Činovník, který získá OČK, by měl mít takové vědomosti, dovednosti a přístupy, aby byl bez problému schopen vykonávat tyto funkce:

 • odborný lektor akci vzdělávání činovníku i schopen připravit a vést vzdělávací program v svém oboru na akcích typu LŠ, LK, VZ, ČZ apod.,
 • odborný konzultant v oboru ZSH pro potřeby střediska, okresu, kraje,
 • přispívat do regionálních či celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbě metodické literatury.

Požadavky

Dovednosti a vědomosti

Jelikož jde o značně širokou oblast z hlediska rozsahu „látky“, je třeba reálně stanovit požadavky nezbytné pro rozumné doprovázení účastníků VZ touto oblastí:

 • Základní přehled o historii Českých zemí i světa s důrazem na souvislosti důležité pro porozumění podmínkám vzniku skautingu a jeho dalšího vývoje.
 • Základní přehled o filosofii.
 • Základní přehled o hlavních náboženských a duchovních proudech.
 • Širší přehled o výchově (nejen skautské) a o jiných významných výchovných hnutích u nás i ve světě, mj. porozumění pedagogickému úsilí Komenského.

  U držitele OČK se dále předpokládá obsahové i metodické zvládnutí příslušného oboru VZ.

Speciální požadavky

Kromě výše uvedených „obsahových“ požadavků je důležité, aby dotyčný:

 • Sledoval veřejný život (nezbytné pro porozumění otázkám 2.10 až 216)
 • Měl přehled o důležité literatuře z oblasti „Myšlenkové základy skautingu“ a o možných kontaktech na osoby, které lze pro tuto oblast využít (filosofové, duchovní, historici, pedagogové apod.).

Osobnostní předpoklady

Jednou z „kvalifikačních“ podmínek na činovníka, který by měl při vůdcovských zkouškách či jiných výchovně vzdělávacích akcích nést zodpovědnost za tuto oblast, pro níž je charakteristické utváření postojů (tedy nikoliv především osvojování dovedností či vědomostí), je i určitý osobnostní vklad. Za zvlášť důležité charakteristiky těchto osobnostních dispozic považujeme:

 • životní vyzrálost (není určená samotným věkem, ale hlavně životními zkušenostmi)
 • pravdivost života (tj. důsledné naplňování 1. a 10. bodu skautského zákona)
 • vlastní duchovní život který se snaží stále rozvíjet. Tím se nemyslí jen nábožensky či dokonce církevně formovaný duchovní život, ale vážná celoživotní touha hledat hlubinu skutečnosti a ve smyslu skautského slibu „sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce“
 • respekt k přesvědčení druhých
 • empatie – schopnost vcítit se do druhých. I při „zkoušce“ z této oblasti jde především o schopnost povzbudit odvahu adeptů k vlastním objevům ve sféře duchovního života osobního i oddílového.

  Ověření těchto předpokladů je jistě citlivé. Je při tom potřeba vycházet z dostateěného osobního kontaktu a svědectví důvěryhodných osob, které adepta znají (duchovní rádce, jiný zkušený činovník apod.).

Forma složení OČK

Vlastní formu zkoušky si vybere každý zkoušející sám po dohodi se zkušební komisí. Každý okruh může být zkoušen jinou formou. Během zkoušky musí být použity alespoň dvě různé formy zkoušení, doporučuje se jich použit větší počet.

Doporučené formy zkoušky

 • Zpracovat metodiku pro oblast ZSH (např. u tradičních her vyjádřit výchovný přínos pro rozvoj duchovního života).
 • Vlastní odborná práce:
  • překlad cizojazyčného textu týkajícího se ZSH, jeho zhodnocení pro vlastní skautskou výchovu,
  • recenze rozsáhlejší odborné práce týkající se problematiky ZSH,
  • vlastní tvorba.
 • Připravit program na LK, LŠ apod. s využitím netradičních postupů a metod.
 • Připravit uchazeče na VZ.
 • Připravit netradiční formy zkoušení: test, hry apod., vlastní tvořivé metody.
 • Spolupráce při vůdcovské zkoušce včetně reflexe.
 • Pomoc při přípravě výstavy z historie, regionu atd.
 • Vytváření almanachu.
 • Osobní pohovor se zkoušejícím.

Zkušební komise může po uvážení zvolit i jinou formu zkoušky, která zde není definována.

Podmínky pro přiznání OČK na základě profesní kvalifikace nebo praxe

Ad A) Nelze. 
Ad B) Ukončené alespoň bakalářské studium humanitního směru nebo speciální filozofické vzdělání alespoň na VOŠ nebo prokazatelná publikační činnost. 
Ad C) Ukončené alespoň bakalářské speciální religionistické studium nebo prokazatelná publikační činnost. 
Ad D) Ukončené (středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské) studium pedagogického směru. 
Ad E) Publikační činnost nebo zastávání význačnější veřejné funkce. 
Ad F) Nelze.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu