....

Chyba na stránce: Usnesení XIV. Valného sněmu Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/576-usneseni-xiv-valneho-snemu-junaka?autologin=1"

Usnesení XIV. Valného sněmu Junáka

Usnesení XIV. Valného sněmu Junáka

Usnesení XIV. VSJ/1

Valný sněm Junáka schvaluje Jednací řád VSJ.

Usnesení XIV. VSJ/2

Valný sněm Junáka schvaluje program jednání VSJ.

Usnesení XIV. VSJ/3

Valný sněm Junáka potvrzuje Volební řád Junáka tak, jak byl schválen NJ a předložen VSJ.

Usnesení XIV. VSJ/4

VSJ schvaluje, s účinností určenou později NJ, změnu názvu spolku na Junák – český skaut, z. s.

Usnesení XIV. VSJ/5

VSJ bere na vědomí předloženou Strategii Junáka do roku 2022. VSJ ukládá NJ na strategii dále pracovat, následně ji do konce roku 2014 schválit, zahájit její uskutečňování a příštímu VSJ předložit průběžnou zprávu o jejím naplňování.

VSJ apeluje na všechny jednotky i členy Junáka, aby se k naplňování strategie připojili.

VSJ vkládá do strategie na začátek bodu 1.2.2 text: Aktivní pobyt v přírodě je klíčovou součástí procesu učení dětí i v běžném programu.

Usnesení XIV. VSJ/6

Valný sněm Junáka se, při vědomí nákladů s tím spojených usnáší, že Junák zaregistruje všechny své členky i členy ve WOSM. Junák zároveň zachová členství dívek a žen ve WAGGGS jako výraz podpory celosvětového úsilí WAGGGS za rozvoj dívek a žen. To se netýká členů a členek ISGF.

Usnesení XIV. VSJ/7

Valný sněm Junáka ukládá Náčelnictvu Junáka, aby po důkladné úvaze závazně stanovilo, které činovnické funkce mohou zastávat osoby nezletilé, a při tom aby z okruhu funkcí, které mohou zastávat osoby nezletilé, byly zcela vyloučeny zejména funkce (tj. bez možnosti udělení výjimky): vedoucí střediska a předseda rady organizační jednotky, jakož i jejich zástupci; vůdce oddílu, hospodář OJ a předseda revizní komise OJ.

Usnesení XIV. VSJ/8

VSJ schvaluje Stanovy ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zároveň na základě čl. 98 dnes schválených Stanov zmocňuje VSJ Náčelnictvo Junáka ke schválení dílčích úprav Stanov v nezbytném rozsahu tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z platného práva a závazky vyplývající z členství ve světových skautských organizacích.

VSJ pověřuje starostu vydáním finálního znění Stanov.

VSJ souhlasí, aby NJ vedlo diskusi s World Scout Constitutions Committee o těchto Stanovách předtím, než tyto vstoupí v účinnost.

Usnesení XIV. VSJ/9

VSJ vyjadřuje uspokojení nad provedenou renovací výchovného programu Junáka (známou pod názvem „Nový program“) a děkuje všem zapojeným do její realizace a zavádění.

VSJ ukládá NJ a VRJ soustavně a systematicky pracovat na rozvoji a podpoře jednotlivých nástrojů výchovného programu, a to zejména prostřednictvím pravidelných revizí dle jejich funkčnosti a prostřednictvím neustálé podpory jejich používání.

VSJ vyzývá všechny oddíly k používání výchovného programu (ať již oficiálního, upraveného či vlastního), který bude naplňovat poslání Junáka a využívat skautskou výchovnou metodu, a ostatní jednotky a vzdělávací akce k podpoře oddílů v této oblasti.

Usnesení XIV. VSJ/10

Valný sněm Junáka vnímá jako potřebné zajištění kontrolní činnosti zejména v oblasti hospodaření, a to u všech organizačních jednotek. Valný sněm Junáka proto ukládá Náčelnictvu Junáka zhodnotit možné cesty a následně stanovit vnitřními předpisy možnosti zajištění kontrolní činnosti.

Usnesení XIV. VSJ/11

VSJ si vyhrazuje do své výhradní pravomoci rozhodnutí o změně konkrétní podoby znaku Junáka.

Usnesení XIV. VSJ/12

VSJ ukládá NJ zajistit v rámci naplňování Strategie Junáka do roku 2022 zpracování kvalitních nástrojů, které v oblastech strategických priorit Personalistika a Identita a sounáležitost usnadní práci činovníků napříč hnutím.

Usnesení XIV. VSJ/13

VSJ potvrzuje výsledky voleb do ÚO tak, jak je představila předsedkyně volební komise.

Usnesení XIV. VSJ/14

Valný sněm Junáka schvaluje Zprávu o činnosti Náčelnictva Junáka aZzprávu o hospodaření.

Dále bere na vědomí zprávu Rozhodčí a smírčí rady Junáka a zprávu Ústřední revizní komise Junáka.

Usnesení XIV. VSJ/15

VSJ úkoluje NJ, aby se zabývalo usneseními VOJ předloženými VSJ a v nejbližší možné době (nejpozději do 31. 12. 2014) o způsobu naložení s těmito usneseními informovalo hnutí.

Usnesení XIV. VSJ/16

VSJ děkuje pořadatelům z Litomyšle a všem dalším organizátorům za zajištění sněmu, hostům za návštěvu a jejich projevy, činovníkům odstupujících ústředních orgánů za dosavadní práci.


Materiály pro delegáty - s návrhy usnení a dalšími podklady

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu