....

Chyba na stránce: Přijatá usnesení 2011 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/580-prijata-usneseni?autologin=1"

Přijatá usnesení 2011

Přijatá usnesení 2011

Usnesení XIII. VSJ / 1

VSJ schvaluje v souladu s článkem 79 Stanov Jednací řád VSJ tak, jak byl předložen NJ.

Usnesení XIII. VSJ / 2

VSJ schvaluje v souladu s článkem 10 Jednacího řádu Program XIII. VSJ.

Usnesení XIII. VSJ / 3

VSJ v souladu s článkem 67 Stanov Junáka přijímá a potvrzuje Volební řád Junáka v účinném znění.

Usnesení XIII. VSJ / 4

Valný sněm Junáka schvaluje zprávu o činnosti Náčelnictva Junáka.

Usnesení XIII. VSJ /5A

VSJ ukládá NJ a analyzovat přínosy a rizika a finanční dopady spojené se změnou názvu organizace. Závěry a možné varianty změn předloží příštímu Valnému sněmu.

Usnesení XIII. VSJ / 5B

VSJ souhlasí s použitím znaku a loga a ukládá NJ revidovat podobu loga a pravidla použití znaku a loga.

Usnesení XIII. VSJ / 6

VSJ ukládá NJ přijmout změny organizačního uspořádání, které budou zohledňovat, že některé OJ odůvodněně nesplňují podmínky své existence dle účinného OŘ a systemizace Junáka.
VSJ ukládá NJ formulovat jako povinnou podmínku existence OJ také jiná kritéria, která budou alternativou ke kritériu o minimálním počtu podřízených jednotek.

Usnesení XIII. VSJ / 7

VSJ se domnívá, že v současnosti není napříč hnutím ujasněno, jaké funkce má kroj plnit, a není proto ani zřejmé, v jaké podobě a při jakých příležitostech by měl být kroj používán. VSJ ukládá Náčelnictvu Junáka, aby analyzovalo situaci, vymezilo cíle, kterým má kroj sloužit, a na základě toho navrhlo prostředky, jak těchto cílů dosáhnout.

Usnesení XIII. VSJ / 8

VSJ považuje renovaci výchovného programu Junáka (známou pod názvem „Nový program“) za velký přínos, souhlasí s jejími dosavadními kroky a ukládá NJ pokračovat v práci na „Novém programu“.
VSJ ukládá NJ provádět analýzy funkčnosti nástrojů „Nového programu“, pověřuje NJ zajištěním jejich dalšího rozvoje s ohledem na prováděné analýzy. VSJ apeluje na aktivní zapojení všech činovníků podílejících se na výchově a všech vzdělavatelů k získání praktické zkušenosti s novými výchovnými nástroji. VSJ vyzývá ústřední orgány, aby věnovaly i nadále zvýšenou pozornost již vytvořenému programu (známý pod názvem „Nový program“) pro skautský věk a hledaly cesty, jak usnadnit jeho používání v oddílech.
VSJ potvrzuje, že nástroje výchovného programu Junáka jsou nabídkou a rozhodnutí o jejich využití je na samotném oddílu za podmínky respektování poslání Junáka a využívání skautské výchovné metody.
VSJ varuje před zbytečným odmítáním fungujících prvků dosavadního programu a před odsuzováním oddílů, které se rozhodnou „Nový Program“ do své činnosti nezapojit.

Usnesení XIII. VSJ / 9

VSJ považuje hodnocení kvality v Junáku za přínos a ukládá NJ zajistit v průběhu volebního období možnost realizace projektu „Hodnocení kvality“ na všech úrovních Junáka. Výsledky projektu HK nebudou používány jako kritérium pro rozdělování dotací ze strany ústředí či VOJ. Hodnocení kvality bude sloužit jako dobrovolná zpětná vazba pro danou jednotku a jako informační zdroj nadřízené OJ a Junáka jako celku.

Usnesení XIII. VSJ / 10

Valný sněm Junáka bere na vědomí zprávu Rozhodčí a smírčí rady Junáka.

Usnesení XIII. VSJ / 11

Valný sněm Junáka schvaluje zprávu o hospodaření ústředních orgánů Junáka.

Usnesení XIII. VSJ / 12

Valný sněm Junáka bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise Junáka.

Usnesení XIII. VSJ / 13

Valný sněm Junáka

  • vědom si historické zkušenosti s perzekucí skautů v dobách nesvobody, zvůle a totality ať již nacistické či komunistické;
  • připomínaje si s vděčností a úctou sestry a bratry, kteří se obětovali v boji proti totalitním režimům, či byli za své občanské postoje perzekvováni;
  • nezapomínaje na skutečnost, že nacismus i komunismus se vůči skautskému hnutí vymezoval nepřátelsky i v rovině ideové, což vyústilo v zákaz činnosti Junáka vždy, když se tyto ideologie dostaly k moci;
  • bera na vědomí skutečnosti, že některé politické strany, hnutí či sdružení hlásící se k ideovým kořenům nacistickým, fašistickým či komunistickým jsou na území ČR registrovány a vyvíjejí svou činnost se souhlasem či tolerancí státu;
  • respektuje skutečnost, že Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR v článku 1 zakotvují Junák jako nepolitické občanské sdružení, sdružující své členy a členky mimo jiné i bez rozdílu politického přesvědčení;

A. Chápe apolitičnost Junáka především jako závazek Junáka nevměšovat se do soutěže politických stran. Tento závazek však není v rozporu s žádoucí snahou skautek a skautů zapojovat se do občanské společnosti, zajímat se o veřejné záležitosti, vytvářet si kultivovaný politický názor. Není ani v rozporu s aktivním zapojením skautek a skautů do legitimního politického života a to včetně aktivní činnosti politických stran za předpokladu, že tak činí pouze svým jménem a nikoliv jménem Junáka či kterékoliv jeho jednotky.
B. Prohlašuje, že shora uvedená nepolitičnost skautského hnutí nevyvazuje skautky a skauty z povinnosti zakotvené v článku 21. Stanov Junáka, tedy povinnosti respektovat poslání, principy a metody skautského hnutí; přičemž není každý politický názor možno považovat za slučitelný se skautskou ideou.
C. Považuje za vyloučené, aby se členové Junáka zapojovali do činnosti nebo propagovali či i jakkoliv jinak podporovali hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Podpora takových hnutí, jejichž činnost je zakázána i právním řádem České republiky, musí být chápána jako vážné porušení Stanov Junáka.
D. Vyjadřuje své přesvědčení, že nelze pravdivě zastávat a opravdově přijímat hodnoty skautingu a principy, na nichž je založeno skautské hnutí, a zároveň se hlásit k politickým stranám, hnutím a směrům vycházejícím z komunistické, nacistické či fašistické ideologie, bez ohledu na to, zda vazba na tyto ideologie je výslovně formulována v základních dokumentech, programových prohlášeních nebo označení těchto stran, hnutí a směrů, či zda vyplývá z veřejných projevů a činů jejich představitelů, či ze skutečnosti, že se hlásí k právnímu nástupnictví či myšlenkovému odkazu takových svých předchůdců.
E. Ukládá ústředním orgánům Junáka zabývat se touto problematikou legislativně, metodicky i při správě organizace.

Usnesení XIII. VSJ / 14

VSJ vytýká NJ nesplnění usnesení XII.VSJ/II a vyjadřuje v tomto ohledu nespokojenost s činností NJ. VSJ potvrzuje tento úkol i pro nejbližší volební období.

Usnesení XIII. VSJ / 15

VSJ ukládá NJ zabývat se usneseními vzešlými ze sněmů VOJ a VSJ a podat o způsobu jejich zapracování do plánu NJ zprávu do 31. 12. 2011.

Usnesení XIII. VSJ / 16

Valný sněm Junáka potvrzuje výsledky voleb do ústředních orgánů tak, jak je přednesl předseda volební komise.

Usnesení XIII. VSJ / 17

VSJ děkuje pořadatelům z okresu Kolín a všem dalším organizátorům za zajištění sněmu, hostům za návštěvu a jejich projevy, činovníkům odstupujících ústředních orgánů za dosavadní práci.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu