....

Chyba na stránce: Výkonná rada Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada/slozeni-vrj/602-vykonna-rada-junaka?autologin=1"

Výkonná rada Junáka

Výkonná rada Junáka

VRJ je vrcholným výkonným orgánem Junáka. Jejím úkolem je řídit činnost organizace v souladu se Stanovami, usneseními Valného sněmu, řády a dalšími předpisy.

 • Výkonná rada Junáka (VRJ) je vrcholným výkonným orgánem Junáka. Jejím úkolem je řídit činnost organizace v souladu se stanovami, usneseními sněmu, řády a usneseními Náčelnictva Junáka. Ze své činnosti se zodpovídá náčelnictvu a je mu podřízena.
 • Členy Výkonné rady Junáka jsou:
 • starosta, který je statutárním orgánem Junáka a řídí činnost VRJ,
  1. místostarosta, který v plném rozsahu zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti,
  2. 5–9 členů pověřených výkonem zpravodajských funkcí.
 • Členové VRJ nemohou být zároveň členy náčelnictva.
 • VRJ se schází dle potřeby nejméně však šestkrát do roka. Zasedání VRJ se mohou jako hosté zúčastnit i náčelní a náčelník, které je starosta povinen na jednání VRJ zvát.
 • VRJ předloží po svém jmenování náčelnictvu plán činnosti ve lhůtě stanovené náčelnictvem. Každoročně předkládá náčelnictvu zprávu o své činnosti, plán činnosti na následující období a návrh rozpočtu. VRJ zodpovídá za dodržování rozpočtu.
 • VRJ může náčelnictvu předkládat ke schválení návrhy strategických materiálů, řádů či dalších usnesení.
 • VRJ zřizuje pro řešení úkolů jí příslušejících odbory nebo komise, svěřuje jim úkoly a sleduje jejich plnění. Do vedení těchto orgánů jmenuje činovníky, kteří jsou za jejich činnost odpovědni VRJ.
 • Starosta řídí činnost VRJ, jedná jejím jménem a plně odpovídá za její činnost. Vykonává všechny pravomoci, které jsou svěřeny VRJ jako celku; nebo jejich výkonem pověří další členy VRJ, případně jiné osoby nebo orgány. Starosta nese plnou odpovědnost za rozhodnutí, provedené v rámci takového pověření.
 • Jednotliví členové VRJ plní úkoly a vykonávají pravomoci, které:
  1. jim jsou jako zpravodajům svěřeny příslušnými řády a dalšími vnitřními předpisy Junáka,
  2. spadají do kompetence VRJ jako celku a starosta je svěřil do jejich osobní odpovědnosti.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu