....

Chyba na stránce: Náčelnictvo jednalo o změnách ve skautském vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/1942-nacelnictvo-junaka-jednalo-o-zmenach-ve-skautskem-vzdelavani?autologin=1"

Vzdělávání

Náčelnictvo jednalo o změnách ve skautském vzdělávání

Na červnovém zasedání Náčelnictva Junáka se objevilo hned několik témat ze skautského vzdělávání: kompetenční model Junáka, oprávnění vzdělavatelů, nová kvalifikace pro vedoucí klubů dospělých a řízení kvality vzdělávacích akcí. Jaké změny avizují závěry z jednání?

Kompetenční model Junáka

Pracovní skupina NJ pro vzdělávání informovala o dalším postupu při přípravě kompetenčního modelu Junáka (dále KMJ). Skupina potvrdila záměr dopracovat KMJ a zavést ho jako základní rámec pro obsah skautského vzdělávání. Zároveň informovala o tom, že provádí srovnání KMJ s obsahem stávajících kvalifikací a avizovala, že chce obsah KMJ upravit tak, aby obsahu stávajících kvalifikací odpovídal (myšleno novou ČZ a VZ, u ostatních kvalifikací, které nebyly finálně aktualizovány, se revize předpokládají). Pokud tedy do budoucna bude docházet k aktualizaci či reformulaci obsahu jednotlivých kvalifikací, nebude to v brzké době a je zde předpoklad předcházející širší diskuse.

Dá se předpokládat, že upravený KMJ, stejně jako rozpracovaný materiál k jeho smyslu a využití do budoucna, bude jedním z materiálů předložených na Ústřední lesní škole v listopadu 2015. Na tomto základě by pak KMJ schvalovalo Náčelnictvo Junáka.

Oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení

Pracovní skupina NJ předložila plán věnovat se tomuto tématu jako jedné z priorit. Na podzim lze očekávat veřejnou diskusi nad tématem zakončenou pravděpodobně na listopadové ULŠ. Na základě závěrů z diskuse bude připraven návrh řešení problematiky, který bude postoupen náčelnictvu.

Řízení kvality vzdělávacích akcí

Náčelnictvo Junáka schválilo systém pro řízení kvality vzdělávacích akcí Junáka, který předložila zpravodajka pro vzdělávání. Systém vychází z podoby připomínkované na ULŠ 2014 a pojmenovává řadu nástrojů, které by měly vést ke zvýšení kvality vzdělávacích akcí v Junáku. V následujícím období budou připravovány konkrétní nástroje systému a pravděpodobně od roku 2016 budou postupně uvedeny do praxe.

V budoucnu tak přinese systém zejména tyto změny:

  • Zpřesnění obsahu projektů vzdělávacích kurzů a plovoucí termín pro jejich podávání, který umožní předložit projekt relevantní pro daný ročník akce.

  • Projekty a závěrečné zprávy budou nově předkládat také nelesní kvalifikační akce. Oba nástroje budou upraveny tak, aby byly spíše než formalitou možným praktickým nástrojem pro plánování popř. vyhodnocení akce.

  • U nelesních kvalifikačních akcí bude třeba mít v realizačním týmu člověka s IK (dosud nebyly na kvalifikaci týmu kladeny žádné nároky - kvalifikace se vyžadovaly pouze u zkušebních komisí).

  • Bude zpracován návrh na možnost získání IK i jinou formou než na standardní instruktorské lesní škole, tzn. budeme hledat takovou formu vzdělávání budoucích instruktorů, která bude dostupnější.

  • Bude revidován systém oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení tak, aby odpovídal současným potřebám organizace.

  • Vzdělavatelé a celé týmy budou moci využít nabídky mentoringu (mentor jako ten, který předává zkušenost) a supervize (supervizor jako průvodce řízenou reflexí týmu nebo řešením konkrétního problému).

  • Vzdělávací akce budou pravidelně navštěvovány.

  • Bude dopracováno hodnocení kvality kurzů jako jeden z prvků projektu Hodnocení kvality v Junáku. Tento nástroj bude sloužit k sebehodnocení.

  • Vzdělávací akce budou povinny zveřejňovat o sobě některé informace v databázi vzd. akcí tak, aby uchazeči měli možnost informovaného výběru akce, které se zúčastní, a měli možnost posoudit její kvalitu.

O celém tématu chystáme zvláštní článek, kde se dozvíte více. Počítáme s tím, že k dispozici bude během léta.

Nová kvalifikace pro vedoucí klubů dospělých

Náčelnictvo Junáka schválilo záměr předložený Kmenem dospělých na zavedení nové kvalifikace, která by opravňovala k vedení klubů dospělých. Nová kvalifikace by do budoucna měla nahradit současnou dvoufázovou cestu za oprávněním klubů dospělých, která sestává z ČZ + semináře věnovaného vedení klubů. Krom tohoto zjednodušení umožní obsah lépe přizpůsobit specifickým požadavkům na vedoucí klubů.

V současné době Kmen dospělých pracuje na obsahu nové kvalifikace.  

 

Bára Tichavová - Rozárka

Zpravodajka pro vzdělávání

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 705x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu