....

Chyba na stránce: Co se dělo/děje s tématy z Ústředních lesních škol 2014 a 2015? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/2652-co-se-delo-deje-s-tematy-z-ustrednich-lesnich-skol-2014-a-2015?autologin=1"

Vzdělávání

Co se dělo/děje s tématy z Ústředních lesních škol 2014 a 2015?


Milí vzdělavatelé, 
 
v rámci příprav Ústřední lesní školy 2016 bychom vás chtěli informovat o posunu jednotlivých témat z Ústřední školy 2014 a 2015. Věříme, že vás skutečnost, že je hlas vzdělavatelů slyšet a ústřední orgány mu naslouchají, potěší a povzbudí k účasti i na té letošní.

Těšíme se na společná setkání na Kaprálově Mlýně na Ústřední lesní škole 2016!

 

ÚLŠ 2014

Kompetenční model Junáka (KMJ)

 

Odhlasovaná doporučení ULŠ:

1. ÚLŠ požaduje, aby byl obsah nově vytvořeného KMJ porovnán s obsahem dosavadních kompetenčních modelů. Na základě tohoto porovnání by měl být KMJ upraven tak, aby se s dosavadními kompetenčními profily ČZ a VZ překrýval. ÚLŠ doporučuje, aby pozice manažera a instruktora prošly hlubší diskuzí mezi vzdělavateli a dalšími. Pokud se upravený KMJ nebude se současnými modely ČZ a VZ v některých bodech překrývat, měly by být změny konzultovány se vzdělavateli.

2. ULŠ doporučuje, aby další kroky tvorby KMJ byly konzultovány se všemi vzdělavateli, kteří se chtějí zapojit.

3. ULŠ navrhuje vytvořit slovníček pojmů vztahujících se ke skautskému vzdělávání, abychom používali jednotný jazyk. (např. kompetence, kompetenční profil,…).

4. ÚLŠ doporučuje, aby se nadále pracovalo na vytváření jednotného kompetenčního modelu Junáka, který bude propojovat jednotlivé stupně vzdělávání a popisovat je jednotným jazykem.

 

Aktuální stav tématu:

Dle požadavků ÚLŠ byl KMJ srovnán s obsahem ČZ a VZ a upraven tak, aby s nimi byl v souladu.

K připomínkování KMJ byly osloveni nejprve vybráni zkušení vzdělavatelé a následně byla otevřena také veřejná diskuse, do které mohl přispět kdokoliv.

V současné době (po ÚLŠ 2015 – viz dále) je KMJ vytvořen a schválen pro pozici čekatele a vůdce oddílu. Aktuálně se pracuje také na zbývajících pozicích – vedoucí jednotky a instruktor.

Z usnesení ÚLŠ 2014 se zatím nepodařilo naplnit požadavek na slovníček pojmů, ale s jeho vytvořením počítáme.

 

Další vzdělávání vedoucích oddílů

 

Odhlasovaná doporučení ULŠ:

1. Ústřední lesní škola nedoporučuje zavádět v dalším vzdělávání kreditový systém.

2. Ústřední lesní škola doporučuje vnímat další vzdělávání činovníků nejen jako post-vůdcovské, ale jako otevřené všem činovníkům (roverům a dospělým členům).

3. Ústřední lesní škola doporučuje zavádět krátkodobé akreditované semináře, jejichž certifikáty jsou využitelné i mimo Junák.

4. Ústřední lesní škola doporučuje hledání nových forem vzdělávání (nejen akcí) a k těmto formám vzdělávání najít metodickou a finanční podporu.

5. Ústřední lesní škola doporučuje vytvořit systém, kterým by se zjišťovala poptávka po vzdělávání na lokální úrovni a který umožňoval na tuto poptávku efektivně reagovat.

6. Ústřední lesní škola nedoporučuje, aby pro neakreditované další vzdělávání byla formulována další pravidla nad rámec současného ŘVČČJ.

7. Ústřední lesní škola doporučuje, aby šedý šátek zůstal symbolem absolvence LŠ.

 

Aktuální stav tématu:

V tomto tématu nelze najít žádné významnější posuny. Důvodem je zejména to, že v Ovčinu vnímáme jiná témata jako prioritnější a soustředíme se na jejich řešení.

Ve vztahu k přijatým doporučením lze ale říci, že jako nereálná se ukazuje myšlenka akreditovaných seminářů, protože MŠMT vyžaduje, aby byly akreditované akce určeny primárně pedagogickým pracovníkům (což řada našich činovníků z pohledu zákona není).

V Ovčinu přemýšlíme nad ošetřením sledování poptávky po vzdělávání v regionech, ale ukazuje se, že regiony potřebují pomoc spíše na úrovni podpory vzdělavatelů.

 

Řízení kvality vzdělávacích akcí

 

Odhlasované doporučení ULŠ:

Materiál byl přijat vesměs souhlasně. Vedle dílčích poznámek a dílčí zpětné vazby zaznělo, že je třeba pečlivě vážit, zda zvýšení nároků formálního charakteru (zpřesnění obsahu projektů, zavedení povinnosti podávat projekty nelesním kvalifikačním akcím apod.) povede skutečně ke zvýšení kvality.

 

Aktuální stav tématu:

Navržený systém řízení kvality vzdělávacích akcí je postupně zaváděn do praxe. Je nastaveno hodnocení projektů a závěrečných zpráv, na jaře 2016 byl aktualizován řád pro vzdělávání, který nově obsahuje kapitolu k řízení kvality a pojmenovává některá opatření.

Aktuálně největší změnou je zavedení projektů a závěrečných zpráv pro nelesní kvalifikační akce, ke které chystáme podporu. Od roku 2018 je zakotvena povinná kvalifikace pro kvalifikační nelesní akce (jeden člověk s IK v týmu).

V druhé polovině roku bude revidován a posílen projekt mentoringu, do kterého se budou moci zapojit také vzdělavatelé. Je dokončováno hodnocení kvality pro vzdělávací akce.

 

Dostupnost vzdělávání

 

Odhlasované doporučení ULŠ:

Zadání strategické priority bylo přijato souhlasně. Zaznělo několik drobných podnětů na konkrétní opatření.

 

Aktuální stav tématu:

Jsou realizovány dílčí aktivity jako např. kompletní databáze vzdělávacích akcí na Křižovatce, metodický materiál vzdělavatelům pro pořádání ČZ a VZ v jednom pro vybrané uchazeče.

Aktuálně vychází příručka k čekatelské zkoušce, byla zavedena tzv. instruktorská škola nelesního charakteru za účelem zvýšení dostupnosti instruktorského vzdělávání, pracujeme na revizi systému oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.

Zatím se nedaří zcela podpořit regiony, aby mohly nabízet vzdělávání, nedaří se vytvořit některé metodické materiály pro podporu nezkušených vzdělavatelů či kvalitní příručky pro zájemce o vzdělávání. K diskusi je také to, do jaké míry jako vzdělavatelé umíme reagovat na poptávku.

 

ÚLŠ 2015

Kompetenční model Junáka

 

Na ULŠ 2015 byly představeny další kroky v práci na kompetenčního modelu a byl pojmenován cílový stav (kompetenční systém v podobě tří stupňů).

 

Aktuální stav tématu:

Na základě diskusí z ÚLŠ 2014 a 2015 schválilo náčelnictvo v červnu 2016 kompetenční model pro pozici čekatele a vůdce. Zároveň byl definován a schválen cílový stav pro skautský vzdělávací systém, který obsahuje mj. také definici tzv. kompetenčního skautského systému, tedy třístupňového modelu, který sestává z kompetenčního modelu jako základního rámce, rozpadu na konkrétní dovednosti, znalosti či postoje a v poslední fázi výběru toho, co má být obsahem kvalifikace.

 

Systém oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení

 

Náčelnictvo schválilo teze změn řádu k odborným oprávněním které mj. vychází z diskuse na ULŠ. Na jejich základě nyní probíhá odborná diskuse o změně podmínek pro oprávnění u ČZ v oblastech organizace, právo a hospodaření, kde by mělo dojít k zjednodušení. V Ovčinu usilujeme o to, aby podmínky v této oblasti byly uvedeny do praxe do konce roku 2016.

 

Další práce na revizi systému se pozdržela z kapacitních důvodů, ale na podzim 2016 chceme projít diskusí s garanty oborů a navrhnout konkrétní podmínky pro uznávání kvalifikací v kontextu oprávnění. Ucelené výstupy uplatnitelné v praxi skautského vzdělávání předpokládáme v průběhu roku 2017.

 

Nelesní instruktorská škola

 

Odhlasovaná doporučení ULŠ:

Nehlasovaná teze diskusní skupiny k tématu: Chceme, aby podmínky pro pořádání IŠ byly vymezeny konkrétněji než u jiných kvalifikačních kurzů nelesního charakteru, a to kvůli zachování kvality instruktorského vzdělávání.

ÚLŠ navrhuje povolit novou variantu IŠ dle návrhu (3x minimálně 5 dní).

ÚLŠ navrhuje povolit novou variantu IŠ dle návrhu (minimálně 15 dní na nejvýše 3 části).

ÚLŠ navrhuje odstranit z ŘVČČJ možnost udělat pouze zkoušky a na jejich základě udělit IK.

ÚLŠ navrhuje zachovat možnost získat IK bez absolvence ILŠ či IŠ v důsledku rozhodnutí zpravodaje/zpravodajky.

ÚLŠ navrhuje, aby pro účast na IŠ byla nutná elévská zkušenost z týmu lesní akce.

 

Aktuální stav tématu:

Nelesní instruktorská škola je v souladu s návrhem ÚLŠ aktuálně v procesu schvalování v náčelnictvu. V září by mělo proběhnout tzv. druhé čtení změny řádu pro vzdělávání a tím by IŠ měla být zanesena do systému.

Jedinou změnou oproti doporučení ÚLŠ je to, že jako vstupní podmínka postačuje účastnická zkušenost z lesní akce (nikoliv elévská zkušenost z týmu).

 

Barbora Tichavová (Rozárka)
zpravodajka VRJ pro vzdělávání a dospělé

 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1021x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu