....

Chyba na stránce: Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3411-zadost-o-ock?autologin=1"

Vzdělávání

Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK)

Odborné činovnické kvalifikace (OČK) jsou od 1. 9. 2017 revidovány. Podrobné informace k nim lze najít v řádu pro vzdělávání a ve směrnici k oprávnění vzdělavatelů. Na této stránce najdete bližší informace o tom, jak funguje přihlašování k OČK a jejich udílení.


K získání OČK v tuto chvíli (do 31. 12. 2018) existují dvě cesty:

 

a)   Přechodný způsob určený těm, kteří před 1. zářím 2017 již působili jako zkoušející ve zkušební komisi čekatelských nebo vůdcovských zkoušek, a to na základě jiné kvalifikace než OČK (s jednou výjimkou - viz dále).

 

Pokud spadáte do této skupiny, můžete do 31. 12. 2018 požádat o automatické přiznání OČK v oboru, kterému jste se ve zkušební komisi věnovali (viz níže převodová tabulka ze směrnice). Je třeba vyplnit žádost žádost (viz níže), my vaši praxi komisaře ověříme ve skautISu a pomocí jiných zdrojů a na jejím základě vám udělíme požadované OČK.

 • Pozor, po 31. 12. 2018 již nebudou OČK (ani jejich části) automaticky přiznávány a bude nutné je získat níže uvedeným způsobem b) standardní cestou.
 • Jedná se o způsob přechodu dosavadních zkušebních komisí na nový systém požadavků pro zkušební komise ČZ a VZ. Ten u zkoušek zahájených po 31. 12. 2018 již neumožní působení v komisi jiným členům Junáka, než jsou držitelé OČK.
 • O tento způsob uznání OČK lze požádat za celou komisi hromadně - v takovém případě zašlete složení komise s uvedením příslušných OČK, o která žádáte, mailem na vzdelavani@skaut.cz.

+ držitel historického OČK Táboření či IK s 3 roky praxe ve vedení tábora si může zažádat o uznání praxe zkušebního komisaře v oblasti "táboření" a o doplnění oblasti "bezpečnost" za účelem získání OČK táboření a bezpečnost. Doplnění "bezpečnosti" probíhá formou pohovoru se dvěma garanty tohoto oboru.

 

b)      Standardní způsob určený těm, kteří se chtějí stát zkušebními komisaři nově

 

U zkoušek zahájených po 31. 12. 2018 mohou členové Junáka působit  v čekatelských a vůdcovských komisích výhradně na základě OČK.

(Pro čekatelské a vůdcovské zkoušky zahájené před 31. 12. 2018 můžete využít kromě OČK také předchozí alternativní kvalifikační možnosti v souladu s přechodnými ustanovenými řádu pro vzdělávání.)


Postup žádosti:

1) Seznámím se s požadavky, které musím pro získání OČK splnit a případnými vstupními podmínkami (viz směrnice, resp. její příloha).
 • Až na dvě výjimky u všech OČK existuje více způsobů, jak lze potřebné způsobilosti (odborná, lektorská, didaktická) prokázat.

2) Vyplním elektronickou žádost o příslušné OČK (viz níže), ve které označuji, jaké podmínky pro OČK naplňuji/chci naplnit a dle této volby ROVNOU dokládám případné dokumenty a doporučení, zodpovím položené otázky apod. - dle pokynů v žádosti. Odesláním formuláře se žádost automaticky zasílá do kanceláře ústředí k vyřízení.

 • Pro vyplnění žádosti je třeba být být přihlášený ke google účtu - pokud ho nemáte, jeho založení je velmi jednoduché a formulář vás sám navede. V případě problémů nás kontaktujte emailem na vzdelavani@skaut.cz a dohodneme se na jiném postupu. 
 • Dokumenty a doporučení se vkládají elektronicky přímo do žádosti a to v libovolném formátu - pdf, doc, avi…
 • Případná doporučení je možné dodat dvěma způsoby - scan písemného doporučení s podpisem doporučujícího, nebo může doporučují poslat své doporučení mailem na vzdelavani@skaut.cz. V druhém případě stačí pouze text v těle mailu, nezapomeňte uvést, k čemu se vaše doporučení vztahuje a pro koho je určeno.

3) KUJ zkontroluje formální naplnění některých podmínek (např. kvalifikace ve skautIsu, vaše praxe na určité pozici apod.) a také naplnění lektorské způsobilosti (ta je pro všechny OČK stejná). V případě nesplnění těchto podmínek vás bude informovat.

 • Chcete-li uznat některou z podmínek OČK na základě kvalifikace, musíte ji mít uvedenou ve svém profilu ve skautISu. Pokud vám chybí, můžete si ji doplnit tímto způsobem.
 
4) KUJ předá vaši žádost garantům oboru a ti se s vámi v případě potřeby spojí a domluví se na naplnění případných podmínek, které schází (např. pohovor s garanty, absolvence semináře apod.).
 •  Prosíme, abyste si nedomlouvali pohovory s garanty sami před podáním žádosti apod., vyčkejte prosím na to, až vás po odeslání žádosti někdo zkontaktuje!
 
5) Garanti během měsíce od chvíle, kdy obdrží kompletní podklady pro posouzení (je možné, že si garanti některé doplňující dokumenty vyžádají), začnou žádost o OČK řešit.
 • O ne/přidělení OČK rozhoduje VRJ (typicky zpravodaj/ka pro vzdělávání) na základě doporučení garantů. OČK je uděleno na základě dvou kladných doporučení od minimálně dvou garantů.
 • Měsíc na zahájení řešení neznamená měsíc na rozhodnutí o (ne)udělení OČK, ale na pročtení žádosti, navázání komunikace s žadatelem apod. - je třeba počítat s tím, že během prázdnin, Vánoc apod. může být tato doba delší (garanti jsou dobrovolníci a dělají to ve svém volném čase).
 
6) O rozhodnutí budete informováni mailem a v případě udělení OČK vám KUJ následně vydá dekret a zapíše kvalifikaci do skautISového profilu.

 

Elektronické žádosti o OČK:

  

S případnými dotazy se obracejte na vzdelavani@skaut.cz.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4175x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu