....

Chyba na stránce: Informace pro garanty a pořadatele zdravotnických kurzů v souvislosti s úpravou směrnice - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/606-zdravotni-rada-junaka-novinky/1078-informace-pro-garanty-a-poradatele-zdravotnickych-kurzu-v-souvislosti-s-upravou-smernice?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Informace pro garanty a pořadatele zdravotnických kurzů v souvislosti s úpravou směrnice

Především v souvislosti s aktualizací Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka došlo v této oblasti k několika změnám, o kterých chceme informovat zejména pořadatele a garanty zdravotnických kurzů. Změny vycházejí jednak ze změn legislativy jako takové, aktuální situace kolem zdravovědného vzdělávání a dále jsou snahou o zpřehlednění celého systému.


foto/obrázek poskytl(a): Eliška Hanzlová

Úspěšným absolventům kurzů Zdravotník zotavovacích akcí (dále jen ZZA) se nyní vydává pouze jedno osvědčení. To má však několik variant:

-osvědčení o kvalifikaci ZZA u neakreditovaného kurzu, vydává jej přímo pořadatel, seznam vydaných osvědčení pouze zasílá na ústředí a to je následně zadá do skautISu (od 1. září již budou pořadatelé zadávat do skautISu sami – budeme včas informovat). Mimo akce pořádané Junákem nemusí být toto osvědčení akceptováno.

  • osvědčení o kvalifikaci ZZA u akreditovaného kurzu (DVPP), vydává jej ústředí na základě žádosti zaslané pořadatelem.
  • osvědčení o kvalifikaci ZZA (rekvalifikace), vydává se pouze osobám s ukončeným SŠ vzděláním na akreditovaných kurzech, které proběhnou v rámci rekvalifikace. Tato varianta kurzů v současnosti není v Junáku plošně běžná, lze se s ní však setkat. Možnosti využití pro celou organizaci se řeší.

Všechna osvědčení jsou nově vydávána s platností neomezenou.

Absolventům doškolení ZZA nově nebude vydáváno žádné osvědčení, absolvování doškolení bude zaznamenáváno ve SkautISu opět na základě zprávy od pořadatele zaslané do kanceláře ústředí Junáka (opět jde o přechodný stav platný do 1. září). Záznam o doškolení tedy není nutné vyplňovat ani v kolonkách, které obsahuje zadní strana osvědčení pro neakreditované kurzy. Ve skautISu pak bude v průběhu jara doplněna možnost vygenerovat si „Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka“ v pdf verzi a vytisknout pro potřeby táborů.

„Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka“ je platné 4 roky, prodloužit jeho platnost lze absolvováním doškolení ZZA. Toto však platí maximálně 6 let od absolvování posledního doškolení. Poté je třeba získat osvědčení ZZA znovu (tzn. absolvovat kompletní zdravotnický kurz).

Doložení platného „Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka“ je povinnépouze pro zdravotníky táborů (tábor je definován Pokynem k táborům) a zotavovacích akcí pořádaných Junákem.

Minimální věková hranice pro účastníka kurzu ZZA byla zvýšena na 16 let. I přestože minimální věková hranice pro zdravotníky zotavovacích akcí je vyhláškou stanovena na 18 let, na kurzech je umožněna účast také mladším ročníkům. Důvodem je zejména to, aby bylo možné získat osvědčení ZZA před vůdcovskou zkouškou (ZZA je vstupní podmínkou pro VZ). V předchozím znění směrnice byla věková hranice pro účast na kurzu ZZA 15 let, což je s ohledem na nutnost jakési vyzrálosti frekventanta takovéhoto kurzu málo. Je třeba si uvědomit, že kurz ZZA není pouhým kurzem první pomoci, výstupem musí být „zdravotník“, který je schopen takovouto funkci samostatně vykonávat. Proto jsme se rozhodli věkovou hranici zvýšit alespoň o jeden rok.

Zpravodajka pro vzdělávání v součinnosti se Zdravotní radou Junáka nově zavádí povinnost pro pořadatele kurzů doložit po ukončení zdravotnického kurzu (kurz ZZA, doškolení ZZA) rozpis akce, který obsahuje časovou dotaci, jméno lektora všech programových částí akce. Z rozpisu musí být rozeznatelné, které části náplně stanovené vyhláškou program odpovídá (může být obsaženo přímo v názvu programu). Dále je třeba doložit použitý závěrečný test a jednoduchý popis praktické zkoušky(krátký popis jednotlivých stanovišť). Vše se dokládá pouze elektronickyzasláním spolu se zprávou o zkoušce nebo seznamem vydaných osvědčení.

Tato nová povinnost se zavádí především z důvodů zlepšení komunikace mezi pořadateli kurzů a zdravotní radou. Účelem není potřeba přísné kontroly nebo dalších nařízení, ale snaha o dosažení „jednotné minimální úrovně“ kurzů, předávání nápadů a podnětů. K tomu všemu však musíme alespoň trochu „nakouknout pod pokličku“ Vašich akcí. V této spolupráci nikde nejde o komplikování či rušení kurzů, ale spíše o poskytnutí rady či upozornění na případné závady. I z těchto důvodů jsou po pořadatelích materiály požadovány až po uzavření akce. Navíc není požadováno nic víc, než se přepokládá, že má každý pořadatel k dispozici (tabulka s rozpisem akce a test). Není požadováno vyplňování žádného formuláře, rovněž podoba dokladovaného není nijak stanovena. Za pochopení a spolupráci předem děkuji.

V poslední řadě je třeba upozornit na změnu vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce platnou od ledna letošního roku, která upravuje náplň kurzů ZZA a dále mění vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a předepsaný obsah lékárničky. Změny jsou zohledněny v aktualizované směrnici.

Změny u garantů zdravotnických kurzů

Významnou změnu zavádí směrnice ve věci garantů zdravotnických kurzů. Odborný garant kurzu musí být držitelem OČK Zdravověda získaného nejdéle před čtyřmi roky, popř. musí být držitelem Osvědčení o doškolení garanta zdravotnických kurzů (dříve zde nebylo žádné časové omezení). Osvědčení vydává na základě proškolení a prozkoušení platná komise pro OČK Zdravověda (osvědčení je zaznamenáno ve skautISu, neexistuje ve fyzické podobě). Lze ho získat maximálně šest let od absolvování zkoušky OČK nebo posledního doškolení. V případě uplynutí této lhůty nemůže držitel OČK Zdravověda vykonávat odborného garanta na kurzech ZZA, popř. musí absolvovat kurz a přezkoušení odpovídající rozsahu zkoušky na OČK Zdravověda. Povinnost doškolení se netýká zkoušení u čekatelských zkoušek.

Směrnice v oblasti doškolení garantů zavádí přechodné období – na OČK Zdravověda, získané před 25. 2. 2012, je nahlíženo jako na kvalifikace získané k datu 25. 2. 2012. Jejich nositelé tedy mohou po následující dva roky být garanty zdravotnických kurzů.

Je třeba, aby garanti kurzů počítali s tím, že doškolení se koná zpravidla jednou do roka (obvykle v prvním čtvrtletí) a s omezenou kapacitou účastníků. Zejména držitelé OČK ZDR se starším datem udělení by se měli doškolit v roce 2015. Komise OČK ZDR počítá s tím, že v případě většího zájmu uspořádá na podzim 2015 ještě jeden termín doškolení. V případě zájmu o doškolení kontaktujte zdravotní radu na níže uvedeném e-mailu.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat nazrrada@seznam.cz popř. na vzdelavani@skau­t.cz.

Jiří Ferenc – Ferda

vedoucí Zdravotní rady Junáka

Barbora Tichavová – Rozárka

zpravodajka VRJ pro vzdělávání

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu