....

Chyba na stránce: Byla vydána aktualizovaná Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/606-zdravotni-rada-junaka-novinky/1079-byla-vydana-aktualizovana-smernice-ke-zdravotnickemu-zabezpeceni-zotavovacich-akci-junaka?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Byla vydána aktualizovaná Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka

Na konci února vyšla aktualizovaná směrnice, která upravuje zdravotnické vzdělávání a požadavky na zdravotníky táborů a dalších zotavovacích akcí Junáka. Aktualizace s sebou nese některé významnější změny, seznamte se s nimi.


foto/obrázek poskytl(a): Eliška Hanzlová

Snahou tvůrců aktualizovaného předpisu bylo zpřehlednit a zpřesnit situaci kolem zdravotnického vzdělávání v Junáku. Změny se týkají zejména způsobu prokazování kvalifikace, minimálně se pak dotýkají samotného obsahu zdravotního vzdělávání a jeho funkčního nastavení. Větší změny tohoto rázu jsou pouze u garantů zdravotnických kurzů – viz dále.

Změny, které byste neměli přehlédnout:

Změny u zdravotnických kurzů a zdravotníků

  • Úspěšní absolventi zdravotnických kurzů dostanou pouze jednoOsvědčení o kvalifikaci zdravotník zotavovacích akcí dle typu kurzu akreditovaný/ne­akreditovaný (dříve dostávali absolventi akreditovaného kurzu Junáka dva papíry – Osvědčení z akreditovaného kurzu a Osvědčení skautské).
  • Osvědčení o kvalifikaci zdravotník zotavovacích akcí je vydáváno na dobu neomezenou. Nově je ale zavedeno tzv. Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka. Toto oprávnění vzniká na základě získání kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí a je omezeno na dobu čtyř let (dříve se omezovala přímo platnost kvalifikace, což nebylo zcela správně). Následně je možné ho prodloužit absolvováním doškolovacího zdravotnického kurzu. Oprávnění je zaznamenáváno ve SkautISu (tzn. nedostáváte do ruky žádný papír), kde bude v průběhu jara doplněna možnost vygenerovat si ho v pdf verzi a vytisknout pro potřeby táborů.
  • Minimální věková hranice pro účastníka kurzu ZZA byla zvýšena na 16 let.
  • Na základě výše zmíněného postupu byl do směrnice doplněn způsob zadávání a evidence kvalifikace ZZA a z něj plynoucího oprávnění.
  • Částečně a v souladu s novelizovanou vyhláškou o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti byla upravena příloha směrnice, která obsahuje předepsaný obsah zdravotnických kurzů.
  • Z příloh směrnice byl vyňat ukázkový test pro zdravotnické kurzy. Zdravotní rada Junáka poskytne tuto podporu jinou vhodnější formou.

Změny u garantů zdravotnických kurzů

Významnou změnu zavádí směrnice ve věci garantů zdravotnických kurzů. Odborný garant kurzu musí být držitelem OČK Zdravověda získaného nejdéle před čtyřmi roky, popř. musí být držitelem Osvědčení o doškolení garanta zdravotnických kurzů (dříve zde nebylo žádné časové omezení). Osvědčení vydává na základě proškolení a prozkoušení platná komise pro OČK Zdravověda. Lze ho získat maximálně šest let od absolvování zkoušky OČK nebo posledního prodloužení. V případě uplynutí této lhůty nemůže držitel OČK Zdravověda vykonávat odborného garanta na kurzech ZZA, popř. musí absolvovat kurz a přezkoušení odpovídající rozsahu zkoušky na OČK Zdravověda. Povinnost doškolení se netýká zkoušení u čekatelských zkoušek.

Směrnice v oblasti doškolení garantů zavádí přechodné období – na OČK Zdravověda, získané před 25. 2. 2012, je nahlíženo jako na kvalifikace získané k datu 25. 2. 2012. Jejich nositelé tedy mohou po následující dva roky být garanty zdravotnických kurzů.

Je třeba, aby garanti kurzů počítali s tím, že doškolení se koná zpravidla jednou do roka (obvykle v prvním čtvrtletí) a s omezenou kapacitou účastníků. Zejména držitelé OČK ZDR se starším datem udělení by se měli doškolit v roce 2015. Komise OČK ZDR počítá s tím, že v případě většího zájmu uspořádá na podzim 2015 ještě jeden termín doškolení.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat navzdelavani@skau­t.cz popř. na zrrada@seznam.cz.

Jiří Ferenc – Ferda

vedoucí Zdravotní rady Junáka

Barbora Tichavová – Rozárka

zpravodajka VRJ pro vzdělávání

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu