....

Chyba na stránce: Zdravotnický kurz a doškolení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/poradame-vzdelavaci-akci/jak-na-organizaci-vzdelavaci-akce/1024-poradame-zdravotnicky-kurz?autologin=1"

Jak na organizaci vzdělávací akce


Uvažujete o uspořádání vzdělávací akce? Výborně! Níže naleznete k jednotlivým typům vzdělávacích akcí informace, které vás při jejich organizování povedou.

Zdravotnický kurz a doškolení

Plánujete zdravotnický kurz nebo doškolení zdravotníků zotavovacích akcí? Přečtě si, co je třeba připravit. 

Pořadatelem je vždy organizační jednotka Junáka - českého skauta (středisko, okres, kraj, zvláštní organizační jednotka atd.). 

Pořadatel jmenuje odborného garanta, který musí být držitelem "platného" OČK zdravověda (to znamená, že od získání OČK neuplynuly 4 roky a více, nebo že získal platné osvědčení o doškolení garanta zdravotnických kurzů). Pokud má být kurz akreditovaný, musí být některý z instuktorského sboru akreditovaným lektorem schváleným MŠMT (žádost o zařazení mezi akreditované lektory řeší Odbor pro vzdělávání - v případě zájmu napište na vzdelavani@skaut.cz). Jestliže pořadatel nemá odborného garanta  k dispozici, může také zadat odbornou realizaci kurzu jiné organizaci s udělenou akreditací MŠMT.

Zdravotnický kurz musí mít časovou dotaci v rozsahu minimálně 40 hodin, která je rozdělena následujícím způsobem (detailní náplň kurzu viz příloha 1 Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka):

Téma Počet hodin
Teorie Praxe Celkem
Základy stavby a funkce lidského těla 3 3
První pomoc - teorie 10 10
První pomoc - praxe 16 16
Péče o nemocné 2 2 4
Základy zdravotnické dokumentace 1 1
Práva a povinnosti zdravotníků 2 1 3
Hygiena a epidemiologie 3 3
Celkem 21 19 40

Zdravotnického kurzu se mohou zúčastnit členové Junáka - českého skauta, kteří jsou starší 16 let (zdravotníkem ovšem může být jen osoba starší 18 let).

Zdravotnické doškolení musí mít rozsah minimálně 8 hodin a jeho obsah je definován v příloze 2 Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka. Účastník musí být plnoletý a držitelem Osvědčení či Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, od jehož udělení, popř. prodloužení platnosti neuplynulo více jak 6 let (laicky řečeno, musel nejpozději před 6 lety již absolvovat zdravotnický kurz či doškolení).

Na konci kurzu nebo doškolení proběhne zkouška, která má teoretickou (test) a praktickou část (ošetření alespoň 3 simulovaných poranění či onemocnění). Pro absolvování kurzu/doškolení je nutné úspěšně složit obě části.

 

Co je třeba si hlídat:

Minimálně měsíc před zahájením kurzu je nutné nahlásit akci prostřednictvím skautISového modulu "Vzdělávací akce".  Návod jak na to najdete zde.

Případná žádost o dotaci se podává nejpozději měsíc před zahájením kurzu na záložce "Dotace" dané vzdělávací akce. Návod jak na to najdete zde.

Skutečná účast na akci (účastníků i pobytových dnů) se vyplňuje ve skautISu po každé části akce nejpozději do 14 dnů po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

ZZA nekreditovaný - po ukončení zkoušek vydat absolventům Oprávnění ZZA - vystavuje sama akce kdykoliv skrze skautIS (viz zde) - a do měsíce zadat do skautISu datum jejich vydání (viz zde), čímž dojde k automatickému zápisu kvalifikace do profilu účastníků. Pak samozřejmě také při dodatečném splnění podmínek.

ZZA  akreditovaný - po ukončení zkoušek vydat absolventům Osvědčení ZZA - o než je nutné s min. měsíčním předstihem (lze i dopředu pro budoucí absolventy) zažádat ústředí skrze skautIS (viz zde) - a do měsíce zdat do skautISu datum jejich vydání (viz zde), čímž dojde k automatickému zápisu kvalifikace do profilu účastníků. Pak samozřejmě také při dodatečném splnění podmínek.

ZZA dodavatelský - upozornit účastníky na to, že si mají oproti scanu osvědčení požádat o zanesení kvalifikace do svého profilu podle tohoto návodu, nebo zašlete na kancelar@skaut.cz souhrnný přehled vystavených dekretů/osvědčení a KUJ zajistí jejich hromadný import do skautISu. V tabulce vždy uvádějte sloupce: jméno osoby, příjmení osoby, rodné číslo osoby, číslo dekretu/osvědčení apod., datum platnosti "od", název kurzu nebo akce. 

Doškolovací kurzy by měly (není to však povinnost) po ukončení zkoušek provést fyzický zápis doškolení buďto do stávajících dokumentů účastníků z kurzu ZZA, nebo vydat vlastní potvrzení o doškolovacím kurzu, jehož podoba je dobrovolná, ale jež by mělo obsahovat min. jednoznačnou identifikaci účastníka, pořadatele a datum absolvence doškolení. Dále je nutné do jednoho měsíce zanést výsledky doškolení do skautISu (viz zde).

Pakliže jste obdrželi dotaci, musí být celá akce ve skautISu vyúčtována do 1 měsíce po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Pořadatel dále vede dokumentaci, která obsahuje:

  • seznam absolventů (doporučeno)
  • výsledky zkoušek a testů
  • kopie testů
  • evidenci vydaných osvědčení (doporučeno)

Po skončení akce se dále doporučuje, aby pořadatel kurzu či doškolení poslal emailem Zdravotní radě Junáka:

  • rozpis akce s časovou dotací a jménem lektora jednotlivých programových částí (mělo by být rozeznatelné, které části náplně stanovené vyhláškou program odpovídá) 
  • závěrečný test a jednoduchý popis praktické zkoušky 

Toto doporučení má za cíl zkvalitnit komunikaci mezi pořadatelem a ZRJ.

Vaší pozornosti také doporučujeme směrnici ke vzdělávacím akcím v daném roce, která řeší obecně všechny vzdělávací akce.

 

Užitečné materiály

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu