....

Chyba na stránce: Čekatelská zkouška (kurz) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/poradame-vzdelavaci-akci/jak-na-organizaci-vzdelavaci-akce/1026-cekatelska-zkouska?autologin=1"

Jak na organizaci vzdělávací akce


Uvažujete o uspořádání vzdělávací akce? Výborně! Níže naleznete k jednotlivým typům vzdělávacích akcí informace, které vás při jejich organizování povedou.

Čekatelská zkouška (kurz)

Tento materiál shrnuje, co je potřeba udělat pro to, aby bylo možné pořádat čekatelskou zkoušku (ČZ) či kurz (ČK) coby vzdělávací akci. O struktuře a obsahu kompentencí ČZ se více dozvíte zde.

Pořadatelem zkoušky je vždy organizační jednotka Junáka - českého skauta (středisko, okres, kraj, zvláštní organizační jednotka atd.). Pokud se zkoušky pořádají v rámci kurzu, pak je pořadatelem organizační jednotka, která pořádá kurz.
 
Projekt čekatelské zkoušky/kurzu (viz doporučená osnova projektu) se nahrává do skautISu nejpozději 3 měsíce před zahájením akce. Návod pro nahrání projektu najdete zde, ale upozorňujeme, že je nejprve nutné akci ve skautISu založit - viz návod.
 
Minimálně měsíc před zahájením zkoušky (kurzu) je nutné nahlásit akci prostřednictvím skautISového modulu "Vzdělávací akce". Návod jak na to najdete zde.
 

Případná žádost o dotaci se podává nejpozději měsíc před zahájením akce na záložce "Dotace" dané vzdělávací akce. Návod jak na to najdete zde.

Skutečná účast na akci (jednotlivých účastníků a jejich pobytových dnů) se vyplňuje ve skautISu po každé části akce nejpozději do 14 dnů po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Statutární orgán pořadatelské jednotky či jeho zástupce jmenuje skrze záložku "Zkoušky a dekrety" dané vzdělávací akce předsedu zkušební komise - ten musí mít instruktorskou kvalifikaci, výjimečně VZ a OČK. Návod jak na to (vč. zadávání ostatních členů zkušební komise a jejího schvalování) najdete zde.

Předseda sestaví komisi, která má nejméně tři další členy a nejpozději 14 dní před konáním zkoušky ji zadá (viz výše) do skautISu (či jím pověřená osoba s dostatečnými právy k akci). Členové komise, zkoušející oblasti hospodaření a organizace a práva, musí mít hospodářskou, respektive organizační zkoušku (případně zvláštní oprávnění ke zkoušení těchto oboru). Ostatní musí mít vůdcovskou zkoušku a splnit alespoň jednu z následujících podmínek

 • OČK v příslušném oboru (pro oblast bezpečnost a zdravověda se tím rozumí OČK Táboření, nebo OČK Vedení oddílu - případně také IK a příslušná praxe)
 • instruktorskou kvalifikaci
 • jinou kvalifikaci dostačující ke zkoušení u vůdcovské zkoušky

Zkušební komise se sejde nejméně jedenkrát před zahájením zkoušek, překontroluje, zda uchazeči splňují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. Dohodne si rovněž vnitřní systém hodnocení uchazečů.

Předseda zkušební komise rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat kterou kompetenci a se zkoušejícím se dohodne, jakým způsobem bude kompetence ověřována. Každá kompetence může být v rámci ČZ ověřována pouze osobou, která je k tomu kvalifikovaná. Ověřováním a rozdělením kompetencí se zabývá Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací a její příloha č. 1.

Uchazeči o složení ČZ musí splňovat tyto podmínky:

 • přihlásit se ke zkoušce u vybrané komise
 • dovršený věk minimálně 15 let
 • souhlas vedoucího střediska
 • vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • mít znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vůdce oddílu)

Předseda s dostatečným předstihem – nejpozději však při zahájení zkoušekuchazeče seznámí:

 • s vlastním průběhem zkoušek
 • se systémem činovnického vzdělávání
 • s podstatnými ustanoveními Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) 

Zkouška se koná zpravidla v jeden den, uchazeči mohou jednotlivé části skládat postupně v termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeč vykonat u jedné komise. Každá část zkoušky je vedena v příslušné dokumentaci (viz dále).

Jste povinni po ukončení zkoušek vydat absolventům čektatelský dekret - vystavuje sama akce kdykoliv skrze skautIS (viz zde) - a do měsíce zadat do skautISu datum jeho vydání (viz zde), čímž dojde k automatickému zápisu kvalifikace do profilu účastníků. Pak samozřejmě také při dodatečném splnění podmínek čekatelské zkoušky účastníkem.
 
Průběžně skládané části ČZ kandidáta k ničemu neopravňují a uchazeč musí všechny podmínky splnit do 18 měsíců od zahájení zkoušky, jinak se musí znovu přihlásit k nové zkoušce, chce-li kvalifikaci získat.
 

Pokud jste obdrželi dotaci, musí být celá akce ve skautISu vyúčtována do 1 měsíce po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Závěrečná zpráva čekatelské zkoušky/kurzu (viz doporučená osnova závěrečné zprávy) se nahrává do skautISu (záložka Projekt) do 3 měsíců po jejím skončení, nejpozději však do 31. 12. roku konání poslední části akce. Návod pro nahrání závěrečné zprávy najdete zde.

Pořadatel dále vede dokumentaci, která obsahuje:

 • hodnocení uchazečů v jednotlivých zkoušených oblastech a celkové výsledky zkoušek
 • přehled vydaných dekretů včetně jejich evidenčních čísel (doporučeno)
 • stručná celková zpráva o průběhu zkoušek (použité formy ověřování, dojem z uchazečů, problémy apod.).
 

Užitečné materiály

 
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu