....

Chyba na stránce: Vůdcovská zkouška (kurz) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/poradame-vzdelavaci-akci/jak-na-organizaci-vzdelavaci-akce/1027-vudcovska-zkouska?autologin=1"

Jak na organizaci vzdělávací akce


Uvažujete o uspořádání vzdělávací akce? Výborně! Níže naleznete k jednotlivým typům vzdělávacích akcí informace, které vás při jejich organizování povedou.

Vůdcovská zkouška (kurz)

Tento materiál shrnuje, co je potřeba udělat pro to, aby bylo možné pořádat vůdcovskou zkoušku (VZ) či kurz (VK) coby vzdělávací akci. O struktuře a obsahu kompentencí VZ se více dozvíte zde.

Pořadatelem zkoušky je vždy organizační jednotka Junáka - českého skauta (středisko, okres, kraj, zvláštní organizační jednotka atd.). Pokud se zkoušky pořádají v rámci kurzu, pak je pořadatelem organizační jednotka, která pořádá kurz.
 
Projekt vůdcovské zkoušky/kurzu (viz doporučená osnova projektu) se nahrává do skautISu nejpozději 3 měsíce před zahájením akce. Návod pro nahrání projektu najdete zde, ale upozorňujeme, že je nejprve nutné akci ve skautISu založit - viz návod.
 
Minimálně měsíc před zahájením zkoušky (kurzu) je nutné nahlásit akci prostřednictvím skautISového modulu "Vzdělávací akce". Návod jak na to najdete zde.
 

Případná žádost o dotaci se podává nejpozději měsíc před zahájením akce na záložce "Dotace" dané vzdělávací akce. Návod jak na to najdete zde.

Skutečná účast na akci (jednotlivých účastníků a jejich pobytových dnů) se vyplňuje ve skautISu po každé části akce nejpozději do 14 dnů po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Statutární orgán pořadatelské jednotky či jeho zástupce jmenuje skrze záložku "Zkoušky a dekrety" dané vzdělávací akce předsedu zkušební komise - ten musí mít  IK a platné Oprávnění předsedy zkušební komise VZ, které vydává na dobu 4 kalendářních roků (do konce roku + 3) zpravodaj/ka VRJ pro vzdělávání na základě formuláře Žádost o oprávnění pro předsedu zkušební komise VZ, jenž obsahuje projekt o průběhu a organizaci zkoušky jako celku v rozsahu nejméně jedné normostrany a dále doklad o splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:

 • civilní pedagogická praxe nebo vzdělání
 • praxe jako člen zkušební komise vůdcovských zkoušek v délce min. 3 let
 • doporučení alespoň dvou z těchto činovníků (vedoucího svého střediska, výchovného zpravodaje ORJ, zpravodaje KRJ pro výchovu činovníků, zpravodaje pro vzdělávání, vůdce LŠ či ILŠ, kterou uchazeč absolvoval).

Návod jak na to (vč. zadávání ostatních členů zkušební komise a jejího schvalování) najdete zde.

Předseda sestaví komisi, která má nejméně pět dalších členů a nejpozději měsíc před konáním zkoušky ji zadá (viz výše) do skautISu (či jím pověřená osoba s dostatečnými právy k akci). Každý z nich musí splnit alespoň jednu z těchto podmínek

 • OČK v příslušném oboru
 • instruktorská kvalifikace
 • platné zvláštní oprávnění pro člena zkušební komise VZ udělené zpravodajem VRJ pro vzdělávání

Pro složení zkušební komise VZ dále platí, že každý z následujících kvalifikačních požadavků je splněn alespoň jedním členem zkušební komise (viz tabulka níže).

Oblast Kvalifikace Kvalifikace Poznámky
Myšlenkové základy IK nebo OČK MZS nebo platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Psychologie IK a civilní kvalifikace v oboru psychologie nebo OČK PSY nebo platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Pedagogika IK nebo OČK PED nebo platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Metodika IK a 3 roky praxe ve vedení oddílu nebo OČK MET nebo platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Vedení oddílu IK a 3 roky praxe ve vedení oddílu nebo OČK VED nebo platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Táboření IK a 3 roky praxe ve vedení tábora nebo OČK TAB nebo platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Organizace a právo IK a organizační zkouška nebo OČK ORG nebo IK a odborná způsobilost
v oboru Organizace a právo či platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
Hospodaření IK a hospodářská zkouška nebo OČK HOS nebo IK a odborná způsobilost
v oboru Hospodaření či platné zvláštní oprávnění pro zkoušení této oblasti u VZ
 

Zkušební komise se sejde nejméně jedenkrát před zahájením zkoušek, překontroluje ve skautISu, zda uchazeči splňují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. Dohodne si rovněž vnitřní systém hodnocení uchazečů.

Předseda zkušební komise rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat kterou kompetenci a se zkoušejícím se dohodne, jakým způsobem bude kompetence ověřována. Každá kompetence může být v rámci VZ ověřována pouze osobou, která je k tomu kvalifikovaná, a to i v případech, kdy se nejedná o kompetenci povinně ověřovanou. Ověřováním a rozdělením kompetencí se zabývá Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací a její příloha č. 2, nicméně samotné strukturování kompetencí do navrhovaných "oblastí" není závazné a komise s ním může pracovat podle svého uvážení.

Uchazeči o složení VZ musí splňovat tyto podmínky:

 • přihlásit se ke zkoušce u vybrané komise
 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky)
 • souhlas vedoucího střediska
 • vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (toto potvrzení se nevyžaduje u profesionálních pedagogů)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • absolvence čekatelské zkoušky
 • praxe min. 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (dokládá se potvrzením vedoucího střediska) – kratší prodlevu mezi ČZ a VZ může ve výjimečných případech povolit vedoucí střediska

Předseda zkušební komise může požádat výchovného zpravodaje okresu, ve kterém je uchazeč registrován, o vyjádření k osobě uchazeče.

Předseda s dostatečným předstihem – nejpozději však při zahájení zkoušekuchazeče seznámí:

 • s vlastním průběhem zkoušek
 • se systémem činovnického vzdělávání
 • s podstatnými ustanoveními Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) 

Pokud jsou ověřovány i jiné kompetence než ty stanovené ve směrnici VRJ jako povinně ověřované (viz příloha č. 2 směrnice), musí předseda:

 • vhodnou formou zveřejnit předem seznam zkoušených kompetencí tak, aby jej mohli vzít uchazeči v potaz ještě před podáním přihlášky ke zkoušce nebo na vůdcovský kurz.
 • současně musí předseda tuto skutečnost oznámit zpravodaji pro vzdělávání v rámci projektu
 
Zkouška se koná zpravidla v jeden den, uchazeči mohou jednotlivé části skládat postupně v termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeč vykonat u jedné komise. Každá část zkoušky je vedena v příslušné dokumentaci (viz dále). 
 

Podmínkou absolvence vůdcovské zkoušky je dále dosažení kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí.

Jste povinni po ukončení zkoušek vydat absolventům vůdcovské dekrety - o než je nutné s min. měsíčním předstihem (lze i dopředu pro budoucí absolventy) zažádat ústředí skrze skautIS (viz zde) - a do měsíce zdat do skautISu datum jejich vydání (viz zde), čímž dojde k automatickému zápisu kvalifikace do profilu účastníků. Pak samozřejmě také při dodatečném splnění podmínek.
 

Průběžně skládané části VZ kandidáta k ničemu neopravňují a uchazeč musí všechny podmínky splnit do 18 měsíců od zahájení zkoušky, jinak se musí znovu přihlásit k nové zkoušce, chce-li kvalifikaci získat.

Pokud jste obdrželi dotaci, musí být celá akce ve skautISu vyúčtována do 1 měsíce po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Závěrečná zpráva vůdcovské zkoušky/kurzu (viz doporučená osnova závěrečné zprávy) se nahrává do skautISu (záložka Projekt) do 3 měsíců po jejím skončení, nejpozději však do 31. 12. roku konání poslední části akce. Návod pro nahrání závěrečné zprávy najdete zde.

Pořadatel dále vede dokumentaci, která obsahuje:

 • hodnocení uchazečů v jednotlivých zkoušených oblastech a celkové výsledky zkoušek
 • přehled vydaných dekretů včetně jejich evidenčních čísel (doporučeno)
 • stručná celková zpráva o průběhu zkoušek (použité formy ověřování, dojem z uchazečů, problémy apod.).
 

Užitečné materiály

logo

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu