....

Chyba na stránce: Jaká byla ÚLŠ 2014: stručná zpráva o setkání vzdělavatelů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/ustredni-lesni-skola/1502-jaka-byla-uls-2014-strucna-zprava-o-setkani-vzdelavatelu?autologin=1"

ÚSTŘEDNÍ LESNÍ ŠKOLA

 

Ústřední lesní škola je zejména celostátním setkáním vzdělavatelů. Jejím cílem je umožnit přinášet podněty ke zvýšení kvality skautského vzdělávání, připomínkovat aktuální dění a projekty, sdílet a vyměňovat vzdělavatelské zkušenosti. ULŠ svolává zpravodaj/ka VRJ pro vzdělávání a dle ŘVČČJ je koordinačním a konzultačním orgánem výchovy činovnic a činovníků. Její závěry zpravidla projednává Ovčin, VRJ či NJ.

Jaká byla ÚLŠ 2014: stručná zpráva o setkání vzdělavatelů

Reálie

Termín: 21. – 23. listopadu 2014, Praha Modřany - ZŠ Angel

Počet účastníků: cca 70 vzdělavatelů

Podrobnější informace k účastnické skupině:

Ze všech vzdělávacích akcí za rok 2013 a 2014 na setkání zavítalo přibližně 53 % zástupců ze všech týmů. Nevypadá to jako převratné číslo, ale jsou v tom započítané i jednorázové víkendové kurzy a zkoušky, tj. akce bez nějakého pevného týmu. Lépe to lze vidět na rozdílu mezi nelesními akcemi a lesními akcemi:

ze všech lesních akcí bylo přítomno skoro 3/4 zástupců týmů

ze všech nelesních 1/3 zástupců (toto číslo je ovlivněné i překrýváním týmů lesních a nelesních akcí).

 

Co se týče druhu akce, tak největší zastoupení měly ILŠ, manažeři a nekvalifikační akce (LK a LŠ), mírnou většinu vůdcovské a 40 % čekatelské kurzy a samostatné zkoušky. U posledních dvou zmiňovaných (ČZ, ČK, ČLK, VZ, VK a VLK) je patrná nepřítomnost regionálních víkendových kurzů a zkoušek z většiny jednorázových (uskutečnění jednou za tři roky). Detailní čísla a seznamy jsou v příloze.

Témata a závěry ULŠ 2014

 V tzv. rozhodovací části ULŠ, která se soustředí na podíl vzdělavatelů na revizi systému, jeho plánované úpravy a změny, byly projednány celkem čtyři témata v následujícím modelu:

  1. a)Témata, ke kterým ULŠ přijala závěrypodobě doporučení pro ústřední orgány.

Kompetenční model Junáka – představení návrhu KMJ a jeho připomínkování

Další vzdělávání vedoucích oddílů – jedna z priorit, které vyplynuly z nedávné analýzy vzdělávání. ULŠ měla projednat navrhované teze, které pojmenovávaly principy, jak problematiku do budoucna řešit, pojmout.

Systém odborných oprávnění vzdělavatelů – jedna z priorit, které vyplynuly z nedávné analýzy vzdělávání. ULŠ měla projednat navrhované teze, které pojmenovávaly principy, jak problematiku do budoucna řešit, pojmout.

  1. b)Témata, která jsousoučasnosti zpracovávána a ULŠ k nim poskytne zpětnou vazbu. Ta bude zohledněna při dalších krocích, ale nemá charakter doporučení pro ústřední orgány.

Řízení kvality vzdělávacích akcí – představení prvního návrhu a jeho připomínkování

Dostupnost vzdělávání – představení a připomínkování zadání strategické priority a sběr podnětů na konkrétní projekty a opatření

 Z výše uvedených nebylo projednáno téma Systém odborných oprávnění vzdělavatelů, diskusní skupina k tomuto tématu nebyla obsazena. Nutno zmínit, že důvodem není nezájem vzdělavatelů o toto téma či pocit, že zde není problém. Situaci způsobila živá diskuse o KMJ, které zpravidla vzdělavatelé dali přednost.

Závěry z ULŠ k jednotlivým tématům

 KOMPETENČNÍ MODEL JUNÁKA

1. ÚLŠ požaduje, aby byl obsah nově vytvořeného KMJ porovnánobsahem dosavadních kompetenčních modelů. Na základě tohoto porovnání by měl být KMJ upraven tak, aby se s dosavadními kompetenčními profily  ČZ a VZ překrýval. ÚLŠ doporučuje, aby pozice manažera a instruktora prošly hlubší diskuzí mezi vzdělavateli a dalšími. Pokud se upravený KMJ nebude se současnými modely ČZ a VZ v některých bodech překrývat, měly by být změny konzultovány se vzdělavateli.

PRO: 36 PROTI: 0 Zdržel se: 1

2. ULŠ doporučuje, aby další kroky tvorby KMJ byly konzultovány se všemi vzdělavateli, kteří se chtějí zapojit.

PRO: 36 PROTI:0 Zdržel se:1

3. ULŠ navrhuje vytvořit slovníček pojmů vztahujících se ke skautskému vzdělávání, abychom používali jednotný jazyk. (např. kompetence, kompetenční profil,…) .

PRO: 34 PROTI: 0 Zdržel se: 4

4. ÚLŠ doporučuje, aby se nadále pracovalo na vytváření jednotného kompetenčního modelu Junáka, který bude propojovat jednotlivé stupně vzdělávání a popisovat je jednotným jazykem.

PRO: 18 PROTI: 12 Zdržel se: 7

5. ÚLŠ doporučuje, aby se nadále pracovalo na vytváření jednotného kompetenčního modelu Junáka, který bude propojovat jednotlivé stupně vzdělávání.

PRO: 22 PROTI:  3 Zdržel se: 11

 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ODDÍLŮ

1. Ústřední lesní škola nedoporučuje zavádět v dalším vzdělávání kreditový systém.

PRO: 31 PROTI: 0 Zdržel se: 6

2. Ústřední lesní škola doporučuje vnímat další vzdělávání činovníků nejen jako post-vůdcovské, ale jako otevřené všem činovníkům (roverům a dospělým členům).

PRO: 34 PROTI: 1 Zdržel se: 1

3. Ústřední lesní škola doporučuje zavádět krátkodobé akreditované semináře, jejichž certifikáty jsou využitelné i mimo Junák.

PRO: 36 PROTI: 0 Zdržel se: 1

4. Ústřední lesní škola doporučuje hledání nových forem vzdělávání (nejen akcí) a k těmto formám vzdělávání najít metodickou a finanční podporu.

PRO: 30 PROTI: 0 Zdržel se: 6

5. Ústřední lesní škola doporučuje vytvořit systém, kterým by se zjišťovala poptávka po vzdělávání na lokální úrovni a který umožňoval na tuto poptávku efektivně reagovat.

PRO: 24 PROTI: 0 Zdržel se: 12

6. Ústřední lesní škola nedoporučuje, aby pro neakreditované další vzdělávání byla formulována další pravidla nad rámec současného ŘVČČJ.

PRO: 29 PROTI: 0 Zdržel se: 8

7. Ústřední lesní škola doporučuje, aby šedý šátek zůstal symbolem absolvence LŠ.

PRO: 32 PROTI: 0 Zdržel se: 5 

ŘÍZENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Materiál byl přijat vesměs souhlasně. Vedle dílčích poznámek a dílčí zpětné vazby zaznělo, že je třeba pečlivě vážit, zda zvýšení nároků formálního charakteru (zpřesnění obsahu projektů, zavedení povinnosti podávat projekty nelesním kvalifikačním akcím apod.) povede skutečně ke zvýšení kvality.

 DOSTUPNOST VZDĚLÁVÁNÍ

Zadání strategické priority bylo přijato souhlasně. Zaznělo několik drobných podnětů na konkrétní opatření.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 499x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu