....

Chyba na stránce: Čekatelská zkouška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/777-nova-cekatelska-zkouska?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Čekatelská zkouška

 

Čekatelská zkouška (ČZ) je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupenkou do celého kvalifikačního systému. Téměř všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení ČZ

Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopný svou činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžné činnosti družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky, právní minimum apod.

Co může absolvent ČZ vykonávat?

Čekatelská zkouška opravňuje ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vůdce (při dodržení všech příslušných předpisů). ČZ není postačující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Tato kvalifikace ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubu dospělých je dostačující  pro vedení těchto klubů. Absolvent zkoušky má právo nosit na kroji příslušné označení - čekatelský odznak.

Jaké jsou vstupní podmínky pro plnění zkoušky?

Uchazeč, který chce složit ČZ, musí mít:

 • věk nejméně 15 let
 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (zpravidla oddílu), ve které je uchazeč registrován
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (nesmí být starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
 • znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vůdce oddílu)

 Co ČZ obsahuje?

Zkouška se skládá z 42 povinně ověřovaných kompetencí a jedné podmínky, bez níž nelze ČZ složit. Touto podmínkou je realizace vícedenní akce pod dohledem vůdce.

Kompetence se dělí do 8 oblastí: I. Skauting, II. Osobnost čekatele, III. Příprava programu a metodika, IV. Pedagogika, psychologie a komunikace, V. Zdravověda a bezpečnost, VI. Právo, VII. Organizace a VIII. Hospodaření. 

Konkrétní obsah ČZ včetně detailnějšího zadání absolvenční akce najdete v této příloze Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, případně v oficiální příručce Čekatelská zkouška, kterou si lze zadarmo stáhnout v elektronické podobě nebo objednat jako knížku v TDC.

 Kde lze ČZ složit?

Složení ČZ před zkušební komisí předchází připrava, kterou lze absolvovat několika způsoby:

 • na čekatelském lesním kurzu (skládá se zpravidla ze dvou víkendů a desetidenního letního tábora)
 • na čekatelském kurzu (běžně se koná v několika víkendech)
 • individuálně (samostatně, nebo v rámci oddílu, střediska, kmene) - v tomto případě se uchazeč účastní jednorázové zkoušky.  

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na nichž lze složit ČZ, najdete v Databázi vzdělávacích akcí.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu