....

Chyba na stránce: Čekatelská zkouška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/777-nova-cekatelska-zkouska?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Čekatelská zkouška

Čekatelská zkouška (ČZ) je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupenkou do celého kvalifikačního systému. Téměř všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení ČZ.

 

 Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopný svou činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžné činnosti družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky, právní minimum apod.

Co může absolvent ČZ vykonávat?

Čekatelská zkouška opravňuje ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vůdce (při dodržení všech příslušných předpisů). ČZ není postačující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Tato kvalifikace ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubu dospělých je dostačující  pro vedení těchto klubůAbsolvent zkoušky má právo nosit na kroji příslušné označení - čekatelský odznak.

Jaké jsou vstupní podmínky pro plnění zkoušky?

Uchazeč, který chce složit ČZ, musí mít:

 • věk nejméně 15 let
 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (zpravidla oddílu), ve které je uchazeč registrován
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (nesmí být starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
 • znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vůdce oddílu)

 Co ČZ obsahuje?

Zkouška se skládá z 42 povinně ověřovaných kompetencí a jedné podmínky, bez níž nelze ČZ složit. Touto podmínkou je realizace vícedenní akce pod dohledem vůdce.

Kompetence se dělí do 8 oblastí: I. Skauting, II. Osobnost čekatele, III. Příprava programu a metodika, IV. Pedagogika, psychologie a komunikace, V. Zdravověda a bezpečnost, VI. Právo, VII. Organizace a VIII. Hospodaření. 

Konkrétní obsah ČZ včetně detailnějšího zadání absolvenční akce najdete v této příloze Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, případně v oficiální příručce Čekatelská zkouška, kterou si lze zadarmo stáhnout v elektronické podobě nebo objednat jako knížku v TDC.

 Kde lze ČZ složit?

Složení ČZ před zkušební komisí předchází připrava, kterou lze absolvovat několika způsoby:

 • na čekatelském lesním kurzu (skládá se zpravidla ze dvou víkendů a desetidenního letního tábora)
 • na čekatelském kurzu (běžně se koná v několika víkendech)
 • individuálně (samostatně, nebo v rámci oddílu, střediska, kmene) - v tomto případě se uchazeč účastní jednorázové zkoušky.  

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na nichž lze složit ČZ, najdete v Databázi vzdělávacích akcí.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu