....

Chyba na stránce: Vůdcovská zkouška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/779-nova-vudcovska-zkouska?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Vůdcovská zkouška

 

Cílem vůdcovské zkoušky (VZ) je ověřit, zda je uchazeč schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež v duchu skautských ideálů. Zkouška dále zjišťuje znalost a schopnost aplikace skautské výchovné metody. Zároveň ověřuje potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické, psychologické, organizační, hospodářské a právní. K dalšímu cíli VZ patří schopnost absolventa reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a jeho vědomí odpovědnosti při výchově svěřené mládeže.

Co může absolvent VZ vykonávat?

Vůdcovská zkouška opravňuje k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku – českém skautu a vstupní podmínkou pro některé z dalších vzdělávacích akcí. Vůdcovská zkouška je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých.

Absolvent mj. obdrží akreditované osvědčení Hlavního vedoucího dětského tábora s celostátní platností a příslušné označení na kroj - vůdcovský odznak.

Jaké jsou vstupní podmínky pro plnění zkoušky?

Uchazeč, který chce složit VZ, musí mít:

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky, u vůdcovského lesního kurzu před dnem zahájení hlavní části kurzu)
 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (zpravidla oddílu), ve které je uchazeč registrován
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (nesmí být starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u profesionálních pedagogů)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
 • absolvence čekatelské zkoušky
 • praxe 1 rok ve vedení oddílu, nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vůdce střediska, který může udělit i výjimku),
 • podmínkou absolvence vůdcovské zkoušky je dále dosažení kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí

Co VZ obsahuje?

Zkouška se skládá z 61 povinně ověřovaných kompetencí a dalších 166 volitelných, z nichž komise může vytvořit variabilní část zkoušky.

Kompetence se dělí do pěti oblastí: 1. Osobnost, 2. Organizátor, 3. Vůdce, 4. Vychovatel, 5. Program.

Základní strukturu a členění VZ najdete ve Směrnici k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, konkrétní obsah VZ v příloze č. 2 - Obsah vůdcovské zkoušky, případně v oficiální příručce Vůdcovská zkouška, kterou si můžete buďto stáhnout v elektronické podobě (PDF, MOBI, ePUB), nebo ji objednat jako knížku v TDC.

Seznam kompetencí si lze stáhnout také v excelové verzi. 

 

Kde lze VZ složit?

Složení VZ před zkušební komisí předchází připrava, kterou lze absolvovat několika způsoby:

 • na vůdcovském lesním kurzu (skládá se z pravidla z několika víkendů a desetidenního letního tábora),
 • na vůdcovském kurzu (běžně se koná v několika víkendech),
 • přípravou v oddíle, kmeni, středisku pod vedením zkušeného vůdce (v tomto případě se uchazeč účastní jednorázové zkoušky).

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na níž lze složit VZ, najdete v Databázi vzdělávacích akcí.  

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu