....

Chyba na stránce: Instruktorská kvalifikace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/781-instruktorska-kvalifikace?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Instruktorská kvalifikace

 

Cílem instruktorské kvalifikace (IK) je prokázat schopnost uchazeče vzdělávat a vychovávat členy hnutí podílející se na výchově (rádce, čekatele a zejména činovníky). Tedy vést lesní školy a kurzy, další akce výchovy činovníků, předsedat zkušebním komisím atd. Má prokázat, že uchazeč je na tyto role připraven jak po stránce pedagogické, tak i po stránce osobnostní.

Činovník, který získá IK, by měl mít takové vědomosti, dovednosti a přístupy, aby byl schopen:

 • Být stálým instruktorem na libovolné akci vzdělávání činovníků (LK, LŠ, VK, ČK, apod.) - k tomu je díky IK oprávněn.
 • Být vůdcem libovolné akce vzdělávání činovníků. Předpokládá se, že vůdce má za sebou praxi jako stálý instruktor akce podobného typu.
 • Připravovat a vést vzdělávací programy ve zvoleném oboru. Předpokládá se, že držitel IK bude vést programy v oboru, který bezpečně ovládá.
 • Předsedat zkušební komisi ČZ, VZ a dalším; případně zkoušet "obor", který bezpečně ovládá (v souladu s ustanoveními ostatních kapitol ŘVČČJ).
 • Přispívat do regionálních či celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbě metodické literatury.
 • Podílet se na činnosti orgánů zajišťujících výchovu a vzdělávání činovníků na libovolné organizační úrovni.

  Absolvent IK je oprávněn nosit na kroji příslušené označení - instruktroský odznak.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Uchazeč, který chce získat IK, musí mít:

 • dovršený věk minimálně 21 let (před záhájením první části IŠ/před zahájením hlavní části ILŠ)
 • složená vůdcovská zkouška
 • účast na IŠ/ILŠ
 • absolvence LK/LŠ (u ILŠ)
 • praxe v roli eléva na vzdělávací akci v minimálním rozsahu 9 dní (u IŠ)
  • je-li praxe z nelesní akce, tak také absolvence LŠ nebo LK
 • alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky
 • vyjádření střediska a příslušné VOJ
 • dále uchazeč splní alespoň jednu z těchto podmínek:
  • zpracování nějakého odborného tématu písemně nebo přednáškou (obvykle v rámci IŠ/ILŠ)
  • získání libovolné OČK
  • nejméně dvakrát člen zkušební komise VZ. Dokládá doporučením předsedy zkušební komise.

Co IK obsahuje?

Instruktor by měl znát základní platné dokumenty Junáka - českého skauta, pravidla, plánování a dramaturgie vzdělávacích akcí. Dále by měl mít základy andragogiky, sociologie zaměřené na organizaci řízení a na dynamiku malých skupin, základy hospodaření s důrazem na vzdělávací akce.

Vedle toho by instruktor měl umět připravit a vést program, ovládat výuku dospělých a dospívajících za pomoci různých forem, měl by mít dostatečné rétorické schopnosti, debatní dovednosti, odpovídající písemný projev; měl by též být schopen adekvátně pracovat s literaturou a dokumentací, umět zhodnotit výsledky práce a využívat zpětnou vazbu. V neposlední řadě by měl mít dovednost týmové spolupráce.

Instruktor by měl jednat jako "odpovědný vychovatel",  hájit principy a postoje hnutí. Zároveň by měl sevbevýchovu přijímat jako celoživotní postoj a hledat nové cesty ve výchově.

Kde získat IK?

 • na instruktorské škole (min. 15 dní rozdělených nejvýše na 3 části)
 • na instruktorské lesní škole (min. 14 dní, z toho alespoň týden vcelku)

Přehled o připravovaných instruktorských školách a instruktorských lesních školách najdete v Databázi vzdělávacích akcí.     


Další materiály k IK

Detailní informace o instruktorské kvalifikaci naleznete v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků.

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu