....

Chyba na stránce: Odborné činovnické kvalifikace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/788-odborne-cinovnicke-kvalifikace?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Odborné činovnické kvalifikace

Odborné činovnické kvalifikace (OČK) tvoří skupinu různých naroveň postavených kvalifikačních stupňů. Pokrývají celou škálu skautských oborů, přičemž za skautský obor v tomto kontextu můžeme považovat vše, čím se skauting pravidelně a soustavně zabývá, jak při práci oddílů, tak při výchově činovníků, řízení organizace či jinde.

OČK lze získat v oborech: myšlenkové základy skautingu a historie, psychologie, pedagogika, metodika skautské výchovy, organizace a právo, hospodaření, příroda a ekologie, táboření, kultura a estetika, tělesná výchova a sport, zdravověda a písemná práce a rétorika.

Tento výčet není uzavřený, schvalováním jednotlivých příloh řádu může být seznam doplňován. Nové OČK se nejprve zavádějí experimentálně formou pokynu zpravodaje pro vzdělávání a posléze jsou zakotveny v řádu. Zvláštními případy OČK jsou Kapitánská zkouška a Činovnická zkouška Kmene dospělých. 

Cíl odborné činovnické kvalifikace

Cílem odborné činovnické kvalifikace je prokázat hlubší odborné a metodické schopnosti a způsobilost uchazeče v nějakém oboru skautské teorie a praxe. Prokazuje tedy, že uchazeč svému oboru rozumí do hloubky, má patřičné vědomosti, znalosti a praktické dovednosti. Zároveň však prokazuje jeho způsobilost metodickou, tedy schopnost předávat své znalosti dále, a to jak dětem, tak dospívající mládeži a dospělým. 

OČK je především nástrojem pro zkvalitnění vzdělávání činovníků, protože zvyšují kvalifikovanost a úroveň vzdělání instruktorů, lektorů a členů zkušebních komisí

Držitelé OČK rovněž tvoří pro jednotlivé obory „odbornou veřejnost“ v Junáku - českém skuatu. Jsou to tedy ti, kteří danou disciplinu rozvíjejí, zajišťují ji po stránce metodické a publikační, vytvářejí pro ní odborné zázemí, prezentují ji ostatním činovníkům a propagují.

Oprávnění držitele odborné činovnické kvalifikace

OČK je kvalifikací pro vzdělávání činovníků podle ŘVČČJ a pro další činnosti podle ustanovení jiných předpisů. Zejména je upřednostňovanou kvalifikací pro členy zkušebních komisí čekatelských, vůdcovských, organizačních a hospodářských zkoušek.

Uchazeči o získání odborné činovnické kvalifikace

Uchazeči musí mít složenou vůdcovskou zkoušku, v případě speciálních odborností zkoušku organizační nebo hospodářskou.

Udělování odborné činovnické kvalifikace

OČK je přidělována na základě složení zkoušky (může být realizována i v rámci lesní školy). Tato zkouška, nebo její část, může být nahrazena i jiným prokázáním odborné a metodické kvalifikace, tedy například civilní profesí nebo vzděláním. Konkrétní obsah jednotlivých OČK jsou v příloze ŘVČČJ. Ta OČK, jejichž obsah není závazně stanoven přílohou ŘVČČJ nebo pokynem zpravodaje pro vzdělávání, přiznává zpravodaj pro vzdělávání na základě prokázané kvalifikace a po vyjádření odborníků v dané oblasti. 

Jak probíhá zkouška OČK?

Každá zkušební komise je povinna vypsat alespoň jeden řádný termín zkoušek a zveřejnit informaci o konání zkoušek v dostatečném předstihu. Při vyhlášení zkoušek komise informuje minimálně o:

 • termínu a místu zkoušky.
 • termínu a způsobu zaslání přihlášky ke zkoušce
 • způsobu dokladování skutečností, za které lze část zkoušky prominout
 • termínu a místu informativního setkání, na kterém budou dohodnuty formy zkoušení a témata písemných prací a upřesněny jednotlivé požadavky zkoušky.

Zájemce o získání OČK se ke zkoušce písemně přihlásí. V přihlášce uvede:

 • jméno, rodné číslo, korespondenční adresu, telefon (případně e-mail), středisko, ve kterém je uchazeč registrován
 • datum a místo složení VZ (případně HZ či OZ)
 • stručný (heslovitý) přehled skautského i profesního vzdělání a praxe v oboru, ze kterého hodlá skládat zkoušku
 • sdělení, zda má zájem o uznání některých částí zkoušky na základě profesní kvalifikace nebo praxe
 • přiloží doklady o splnění vstupních podmínek

Konkrétní průběh zkoušek a jejich formu stanoví příslušná příloha ŘVČČJ a dále upřesní komise po dohodě s jednotlivými uchazeči. Zkouška může být skládána najednou (např. během víkendu či v průběhu LŠ) nebo po částech.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu