....

Chyba na stránce: Jak to ve světe funguje - zahraniční skautská struktura - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/skauting-ve-svete/912-jak-to-ve-svete-funguje-zahranicni-skautska-struktura?autologin=1"

Jak to ve světe funguje - zahraniční skautská struktura

Jak to ve světe funguje - zahraniční skautská struktura

 

Světová organizace skautského hnutí – WOSM

World Organization of the Scout Movement byla založena na počátku 20. let tohoto století, aby pomáhala svým členským národním skautským organizacím sloužit mladým lidem z celého světa a vychovávat je bez ohledu na to, k jaké rase patřili, jakou víru vyznávali, jakou měli barvu pleti nebo z jakých sociálních podmínek pocházeli. V každé zemi může být uznána pouze jedna národní skautská organizace či federace.

Světová skautská konference (dříve známá pod názvem Mezinárodní konference) se poprvé konala v roce 1922. Je hlavním orgánem skautské organizace, který určuje její strategii, a skládá se ze zástupců všech členských organizací. Schází se jednou za tři roky. Světový skautský výbor je zodpovědný za to, aby byla rozhodnutí přijatá na konferenci řádně uskutečňována, a v období mezi konferencemi jedná jménem Světové konference. Výbor se skládá ze 12 členů pocházejících ze 12 různých zemí a zvolených Světovou konferencí. Tito členové nezastupují své země, ale zájmy hnutí jako celku. Generální tajemník Světové organizace a čestný pokladník jsou z moci úřední členové Světového výboru a předsedové regionálních výborů, které působí jako poradní orgány Světového výboru, se jeho setkání ve funkcích poradců také zúčastňují. Světová skautská kancelář zajišťuje nepřetržité sekretářské služby jak Světové konferenci tak Světovému výboru a poskytuje jim odbornou pomoc nezbytnou k vykonávání jejich funkcí. Kancelář byla založena v roce 1920 v Londýně, v roce 1959 se přesunula do Ottawy a nakonec (v roce 1968) do Ženevy. V jejím čele stál dříve ředitel, nyní ji řídí generální tajemník. Její zaměstnanci pracují v sedmi kancelářích. Jsou to: ředitelství v Ženevě a regionální kanceláře v Keni a Senegalu (Afrika), v Egyptě (Arábie), na Filipínách (Asie a Tichomoří), ve Švýcarsku a Belgii (Evropa), v Chile (Amerika) a na Ukrajině (Euroasie). Těchto šest regionálních kanceláří svým oblastem slouží zároveň jako sekretariáty, jelikož každá z nich má svou vlastní regionální konferenci i výbor.

Od konce 80. let bylo do WOSM přijato více než 40 nových členských organizací. Téměř všechny státy bývalého sovětského bloku mají své skautské organizace pevně zakotvené v mezinárodním bratrském kruhu. Český skauting byl přijat dokonce dvakrát – poprvé prostřednictvím Československého skautingu – federální organizace na konferenci v Paříži 1990. Své místo ztratil po rozdělení republiky a po složitých peripetiích byl Junák přijat za člena znovu na konferenci v Oslu 1996. Slovenské skauty přivítala mezinárodní organizace o tři roky později na světové konferenci v jihoafrickém Durbanu.

Členy WOSM je dnes 155 národních organizací, skautské hnutí existuje i v 61 hlavních teritoriích a dalších zemích, které pracují na svém vstupu do světové organizace. Celkem je dnes členy WOSM více než 28 miliónů skautů a skautek. Skauting neexistuje jen v šesti zemích světa – Andoře, Číně (i když tam v relativně autonomním Hong Kongu ano), Severní Koreji, na Kubě, v Laosu a na Myanmaru (bývalé Barmě].

WOSM se v devadesátých letech stal vskutku prestižní organizací, jež má i významnou dimenzi politickou. Spolupracuje na mnohých projektech OSN. Spolu s ostatními organizacemi podobného zaměření usiluje o uznání přínosu mimoškolní výchovy. Založil Světovou skautskou parlamentární unii (World Scout Parliamentary Union – WSPU), sdružující skautské poslance a senátory mnoha desítek národních parlamentů za účelem pomoci našemu hnutí.

Skauti a skautky se účastní mnoha celosvětových akcí pořádaných WOSM – ať už jsou to jamboree, roverské mooty, nebo třeba každoroční setkání radioamatérů s lilií na klopě – JOTA (Jamboree on the Air). Rozvoj informačních technologií přinesl i obohacení skautského programu – společně s JOTA je každý třetí říjnový víkend pořádáno JOTI (Jamboree on the Internet). Příští Světové jamboree v roce 2007 bude hostit Velká Británie, příští světový roverský Moot proběhne roku 2008 v Mosambiku. A kromě těchto obřích akcí existuje mnoho dalších – evropských a národních setkání, programů (třeba Dobrodružství za obzorem,…), o nichž se dočtete v této publikaci.

Více se dozvíte na: www.scout.org.

Světová asociace skautek – WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts je největší mezinárodní dobrovolnickou organizací pro dívky a mladé ženy ve světě. Jejím posláním je „umožnit dívkám a mladým ženám rozvinout svůj plný potenciál jako zodpovědných občanek světa“. Členky WAGGGS se obvykle označují jako „Guides“, případně „Girl Scouts“. Termín „Scouts“ označuje členy a členky WOSM. Protože v češtině termín „Guides“ neznáme, používáme označení „skautky“ i pro členky WAGGGS (u nás jsou skautky členkami WAGGGS, skauti členy WOSM).

Dívčí skauting oficiálně vznikl v roce 1910. Světová asociace skautek byla založena na 5. Mezinárodní konferenci skautek v Maďarsku v roce 1928, první světovou náčelní skautek se stala Olave Baden-Powell. Dnes je členkami WAGGGS více než 10 miliónů dívek a mladých žen ve 144 zemích.

Nejvyšším orgánem WAGGGS je světová konference, která určuje strategii rozvoje dívčího skautingu ve světě, schvaluje členství národních organizací a volí Světovou radu, která řídí asociaci v období mezi konferencemi. Konference se konají každé tři roky na různých místech ve světě. Světovou radu WAGGGS tvoří 19 volených členek, které nezastupují zájmy vlastních organizací a regionů, ale rozhodují a konají v zájmu hnutí jako celku. V čele Světové rady stojí její předsedkyně, zvolená ostatními členkami Světové rady (termín světová náčelní se používá jen v souvislosti s Olave Baden-Powell). Sekretariátem WAGGGS je od počátku Světová kancelář WAGGGS se sídlem v Londýně. V jejím čele stojí řiditelka, zodpovědná Světové radě. Kancelář tvoří celkově asi 50 zaměstnanců z různých zemí, zodpovědných z velké části za jednotlivé regiony. WAGGGS je rozdělen do pěti regionů: Evropského, Arabského, Afrického, Asijsko-pacifického a Západní polokouli. Každý region pořádá jednou za tři roky vlastní konferenci, na které volí výbor, řídí činnost WAGGGS v regionu. Některé regiony (např. Evropský) mají i vlastní regionální kancelář, která organizuje kurzy, semináře a jiné akce na podporu tamního dívčího skautingu.

Světová asociace skautek si na období několika let volí téma, na které potom klade důraz v jednotlivých programech a projektech WAGGGS i jejjích členských organizací. Pro léta 1993–1995 to bylo téma Vytvářet mír na celém světe – iniciativa WAGGGS („Create Peace Worldwide – The WAGGGS` Initiative“). Od roku 1997 rámoval činnost WAGGGS šestiletý program Vytváření světového občanství – perspektiva WAGGGS („Building World Citizenship – The WAGGGS` Perspective“), v rámci něhož členské organizace uskutečňují projekty v šesti oblastech: kultura a kulturné dědictví, výchova a vzdělávání, mír, zdraví, životní prostředí, strava a výživa. Dalším několikaletým tématem byla „Naše práva – naše povinnosti“. V současnosti se WAGGGS zaměřuje mimo jiné na tématiku „Zdraví teenagerek“ – tedy obecně na zdravý životní styl a prevenci HIV/AIDS nebo těhotenství u mladých dívek.

Mezinárodní společenství skautů a skautek – ISGF

Organizování dospělých skautů a skautek nemělo zpočátku pevnou formu – byli součástí národní organizace buď chlapecké nebo dívčí (jako je tomu doposud např. v USA). Můžeme si však připomenout, že již B.P. svými úvahami o roveringu položil první kameny na této stezce pro dospělé skauty a skautky. V některých organizacích chlapeckého nebo dívčího skautingu se postavení „vysloužilých“ dospělých skautů a skautek řešilo „čestným členstvím“. Tato situace trvala i po celou dobu mezi oběma světovými válkami, kdy „bývalí“ skauti a skautky i po ukončení aktivní služby ve prospěch mladých hnutí působili jako propagátoři příp. sponzoři skautingu ve svých zemích i v celosvětovém měřítku. Po II. světové válce, v roce 1946, se však zakladatel Dánské národní gildy OS Erik Sjogist a ředitel Mezinárodní skautské kanceláře J.S.Wilson začali zabývat myšlenkou založit mezinárodní oldskautské sdružení. Tato myšlenka byla uskutečněna 25. října 1953, kdy 18 zemí založilo IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) Mezinárodní společenství bývalých skautů a skautek.

V roce 1996 společenství IFOFSAG změnilo svůj název na ISGF (International Scout and Guide Fellowship = Mezinárodní společenství skautů a skautek) a mělo již 44 národních členských organizací. V současnosti má ISGF 59 národních členských organizací a individuální členy v dalších 24 zemích.

Toto společenství je v jednotlivých členských organizacích chápáno jako členství dospělých skautů a skautek resp. dospělých, kteří dříve aktivně v dívčím nebo chlapeckém skautingu působili. Ústředí v Bruselu zároveň podporuje také možnost členství těch dospělých, kteří neměli jako děti či mladí lidé možnost se stát skauty a skautkami.

Orgány ISGF jsou: Světová konference jako vrcholný orgán ISGF, scházející se každé 3 roky – volí 12 členů pro svůj Světový výbor – vždy u každého člena na 6 let, přičemž polovina členů je volena střídavě po 3 letech. Světový výbor je výkonným orgánem ISGF vedeným jejím presidentem a schází se jedenkrát ročně. Kromě svých volených členů má ještě po jednom zástupci z WAGGGS a WOSM s plnými právy, zaměstnává generálního tajemníka (bez hlasovacího práva) a další pracovníky. U něho je organizována Central Branch = ústřední (korespondenční) gilda, sdružující individuální členy z těch zemí (24), kde dosud nejsou národní členské organizace – tato skupina m.j. pomáhá připravovat „čekatele na členství“ na přechod k plnému členství.

Členství v ISGF přináší a umožňuje

  • poznání nových přátel, kteří zprostředkují svoji kulturu i skauting své země
  • porovnání nebo přebírání metodiky práce pro rodinný skauting i vyšší věk OS
  • propagaci Junáka v zahraničí i našim hostům při jejich návštěvách v ČR

Světová kancelář ISGF sídlí v belgickém Bruselu.

Internet: www.isgf.org

Mezinárodní konference katolických skautů – ICCS

International Catholic Conference of Scouting (fr. Conférence Internationale Catholique du Scoutisme) sdružuje skauty katolického vyznání po celém světě. Počátky ICCS sahají do roku 1920, kdy kněz Jacques Sevin (významný představitel francouzského skautingu) založil Mezinárodní kancelář katolických skautů. Dnešní ICCS vznikla v roce 1975. V současné době sdružuje ICCS téměř 60 skautských organizací po celém světě.

Činnost ICCS je rozdělena do 4 regionů: Evropa a Středomoří, Afrika, Amerika, Asie / Pacifik. V čele ICCS stojí volený generální sekretář, činnost každého regionu je koordinována voleným výborem. Každý rok je pořádána výroční konference regionu, na světové úrovni se ICCS schází jednou za 3 roky. Cílem ICCS je přispívat k všestranné výchově mladých lidí ve skautingu a rozvíjet a prohlubovat duchovní dimenzi ve skautingu. Cílem ICCS je dále podporovat aktivní účast katolických skautů na životě Církve a zajišťovat komunikaci mezi katolickou Církví a WOSM.

Aktivity: vytváření příležitostí pro výměnu zkušeností mezi katolickými skauty, organizace setkání a seminářů, vydávání časopisu a mnoha různých publikací (skautská pedagogika, výchova k víře ve skautingu, dialog se skauty jiného náboženského vyznání), účast na mezinárodních aktivitách WOSM, spolupráce s ICCG. Junák je členem ICCS prostřednictvím svého duchovního odboru Junáka a aktivit ICCS se zúčastňuje od roku 1990. V roce 1992 se v Praze konala konference Evropského regionu ICCS.

Internet: www.cics.org

Mezinárodní konference katolických skautek – ICCG

International Catholic Conference of Guiding (fr. Conférence Internationale Catholique du Guidisme) sdružuje skautky katolického vyznání po celém světě.

ICCG byla založena v 60. letech 20. století. Aktivní činnost probíhá ve těchto regionech: Evropa, Střední Východ, Afrika a Amerika (především Jižní). V čele ICCG stojí světová předsedkyně a aktivity na úrovni regionu jsou koordinovány týmem sestávajícím z volené koordinátorky a jmenovaných členů. Jednou za tři roky se koná Světové setkání a konference ICCG v některém z regionů. Ostatní akce se konají na úrovni regionů nebo jednotlivých členských zemí.

Pokud jde o cíle a konkrétní činnost, ICCG je v podstatě analogií k výše popsané ICCS. ICCG je však zaměřena především na práci se skautkami a klade větší důraz na rozvoj dívek a žen prostřednictvím skautingu. Junák (resp. jeho členky katolického vyznání) je členem ICCG od roku 1997, v roce 1999 se v Praze konal týdenní seminář Evropského regionu ICCG.

Internet: perso.wanadoo­.fr/cicg.

ICCS a ICCG jsou poradními orgány světových skautských ústředí a aktivně spolupracují s Pontifikální radou pro laiky při Svatém stolci ve Vatikánu.

Národní rady mládeže v Evropě

Skauti jsou ve světě aktivní na všech úrovních. Například Charta evropského skautingu, přijatá na evropské konferenci WAGGGS a WOSM v roce 1995 v Salzburgu je vybízí k aktivní účasti na rozhodování o otázkách dětí a mládeže: „Pomáháme Evropě růst aktivním přispíváním k vývoji lepších a účinnějších přístupů k mládeži v Evropě, ku prospěchu všech evropských mladých lidí a ne pouze ku prospěchu našich vlastních členů. Vybízíme naše národní skautské organizace, aby se plně účastnily práce národních rad mládeže ve spolupráci s ostatními organizacemi mládeže. Kde takové rady ještě neexistují, naše národní organizace jsou aktivní v jejich zakládání.“

To byl také jeden důvodů, proč Junák v roce 1998 spoluzaložil Českou radu dětí a mládeže a významně se podílí na její činnosti. Více se o ní můžete dozvědět například na jejích internetových stránkách www.crdm.cz.

Národní rady mládeže vznikly většinou z iniciativy jednotlivých organizací dětí a mládeže, působících na národní úrovni, aby jim pomohly v zastupování zájmů členů a obecných oprávněných zájmů všech dětí a mladých lidí v dané zemi. Mnohdy jsou jejich členy kromě celostátních sdružení a podpůrných institucí také regionální rady mládeže. Jsou partnery státní správě a samosprávě v otázkách, jež se týkají oblasti jejich činnosti a přesahují zájmy jednotlivých členských sdružení. Prezentují sektor dětí a mládeže vůči veřejnosti, pořádají akce pro neorganizovanou mládež, vedou různé informační a lobbystické kampaně a vyvíjejí tlak na řešení problémů.

Národní rady mládeže si na evropské úrovni vytvořily, spolu s mezinárodními organizacemi, silný koordinační orgán:

Evropské fórum mládeže – YFJ

European Youth Forum – Youth Forum Jeunesse (odtud zkratka YFJ) je evropskou mezinárodní organizací, založenou v roce 1996 jako následník tzv. CENYCu (Council of European National Youth Committees) a ECB (European Co-ordination Bureau of International Non-Governmental Youth Organizations), jež reprezentovaly zájmy mládeže od šedesátých let. Funguje prostřednictvím Fóra mládeže Evropské unie (YFEU), jež tvoří most mezi YFJ a institucemi Evropské unie (a fakticky tak na aktivity celoevropského fóra získává prostředky od EU). Sekretariát sídlí v Bruselu.

Snahou YFJ je „zastávat zájmy mladých lidí v celé Evropě a podporovat jejich aktivní zapojení do vytváření společné Evropy, založené na hodnotách lidských práv, demokracie a vzájemného porozumění.“ Evropské fórum mládeže sdružuje 91 členských organizací – národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací mládeže – s přibližně 10 milióny mladých lidí z více než 40 evropských států.

Členské organizace reprezentují širokou škálu zájmových oblastí: studentské spolky a organizace mládeže s politickou orientací, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, menšiny, výchovné organizace, organizace venkovské mládeže a mnoho dalších. WOSM i WAGGGS mají ve fóru významné postavení. YFJ je vedeno mladými lidmi – ti, kteří rozhodují jsou všichni pod 35 let, zatímco Byro – nejvyšší reprezentativní orgán, je složeno z dobrovolníků s průměrným věkem 26 let. Současným prezidentem fóra je finský skaut Henrik Söderman.

Internet: www.youthforum­.org.

Data z historie světového skautingu ve vztahu k Junáku

1907 Baden-Powell pořádá od 1.srpna tábor na ostrově Brownsea – počátek skautingu

1909 založen skauting v Chile jako první zemi mimo britské impérium, následovaly další státy (evropský sever, české země…)

1919 konán první Wood Badge Cours (lesní škola) na základně Gilwell Park

1920 1. světové jamboree a 1. mezinárodní konference v Londýně – založena mezinárodní skautská kancelář (BSIB – Boy Scouts International Bureau)

1922 2. mezinárodní konference v Paříži – založena Světová asociace mezinárodního skautského hnutí (WAISM – World Association of International Scout Movement). Čeští skauti byli mezi jejími 31 zakládajícími členy (22 evropských) a A.B.Svojsík se stal členem Mezinárodního výboru. Ředitelem BSIB (od té doby výkonného a poradního orgánu konference) se stal britský vůdce Hubert S. Martin.

1925 otevřena mezinárodní skautská chata v Kanderstegu ve švýcarských Alpách

1926 den společných narozenin Olave a Roberta B-P 22.února byl vyhlášen svátkem všech skautek na světě – „Dnem vzpomínání“ – Thinking Day (též známý jako „Den sesterství“, „Den díků“ či „Den přátelství“).

1928 založena světová asociace skautek WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Československo bylo jedním z 26 zakládajících členů.

1931 1. Rover Moot ve švýcarském Kanderstegu

1931 „Tábory slovanských skautů“ v Praze, organizované Hlavním stanem Svazu Junáků-skautů RČS, hostily skautské delegace z Polska, Jugoslávie, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Rakouska, Francie a také zástupce skaut. ústředí z Londýna spolu s čestným oddílem ze zemí britské koruny

1936 Náčelní Junáka Vlasta Koseová se stala členkou Světového výboru WAGGGS

1946 Lady B.P. navštívila Československo

1947 výprava 500 členů československého skautingu se zúčastnila Světového jamboree Míru ve francouzském Moissonu; starosta Junáka Velen Fanderlík zvolen členem Mezinárodního skautského výboru, kde setrval i po emigraci z Československa

1953 založen IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) Mezinárodní společenství dospělých (bývalých) skautů a skautek (od r. 1996 ISGF – International Scouts and Guides Fellowship) – tento den (25.10.) jeho členové slaví jako Fellowship Day (Den přátelství/Den společenství)

1958 první JOTA – Jamboree on the air

1961 WAISM se na 18. mezinárodní konferenci mění na WOSM (World Organization of the Scout Movement), Mezinárodní konference na Světovou, Mezinárodní výbor na Světový výbor, BSIB na Světovou kancelář a její ředitel se stává generálním tajemníkem WOSM.

1990 Československý skauting (sdružující Českého Junáka a Slovenský skauting) znovu přijat za člena obou světových organizací. Členství ve WOSM ztraceno po rozdělení republiky a Junák přijat v roce 1996 na Světové konferenci v Oslu. V témže roce vráceno i plnoprávné členství ve WAGGGS (od roku 1993 byl Junák přidruženým členem).

1991 Čeští a slovenští oldskauti přijati do IFOFSAG

1995 kmen OS spoluorganizoval Evropskou konferenci IFOFSAG v Brandýse nad Labem

1998/99 účast oficiální výpravy Junáka na 19. světovém jamboree v Chile v počtu 53 členů

2001 Junák hostil od 7.do 13.července v Praze Evropské skautské konference WAGGGS a WOSM.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu