( Aktuální )
Platné 9. 8. 2020 – Neomezeno, Účinné od 16. 8. 2020
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Předpis: Mimořádný volební řád pro volby ústředních orgánů v roce 2020

1. Úvodní ustanovení

(1) Mimořádný volební řád pro volby ústředních orgánu v roce 2020 (dále také Mimořádný volební řád) upravuje pravidla pro volby do ústředních orgánů v roce 2020 konané distanční formou (dále jen Volby) vyhlášené na základě Přechodného dodatku č. 1 Stanov Junáka – českého skauta, z. s.

(2) Související předpisy:

 1. Stanovy,
 2. Řád Valného sněmu (dále také ŘVSJ) a
 3. Organizační řád (dále také OŘJ).

2. Vyhlášení voleb

(3) V návaznosti na zrušení XVI. valného sněmu svolaného na 18. až 20. září 2020 (dále jen Sněm) vyhlásí starosta Volby včetně termínu jejich konání tak, aby proběhly nejpozději do 31. října 2020.

(4) Volby se konají pomocí prostředků komunikace na dálku. Konkrétní způsob provedení Voleb stanoví směrnice VRJ.

3. Mimořádná volební komise

(5) Mimořádná volební komise (dále jen Komise):

 1. ověřuje platnost Voleb, zejména řádnost jejich svolání a počet účastnících se delegátů,
 2. kontroluje náležitosti pilných návrhů na kandidáty podaných po vyhlášení Voleb a rozhoduje o jejich případném nezařazení do Voleb a
 3. ověřuje průběh Voleb a vyhlašuje jejich výsledek.

(6) Komise má sedmnáct členů. Tři členy Komise jmenuje Náčelnictvo a po jednom každý junácký kraj. Pokud je počet jmenovaných osob menší, zůstávají mandáty neobsazené a počet členů Komise se tak sníží.

(7) Členství v Komisi je neslučitelné s kandidaturou ve Volbách.

(8) Komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

(9) Komise může jednat i formou audio/videokonference nebo jiným vhodným prostředkem komunikace na dálku.

4. Delegáti a volební právo

(10) Aktivní volební právo ve Volbách mají delegáti Sněmu dle čl. (104) Stanov, kteří jsou řádně evidováni v informačním systému skautIS (https://is.skaut.cz ) nejpozději v den předcházející začátku Voleb.

5. Kandidáti

(11) Do Voleb budou zařazeni všichni kandidáti, jejichž kandidatura:

 1. byla před vyhlášením Voleb předložena Sněmu v souladu s ŘVSJ, a to bez ohledu na to, zda jde o kandidaturu v řádném termínu, nebo o kandidaturu pilnou, a 
 2. nebyla odmítnuta kandidátní komisí Sněmu pro nesplnění náležitostí stanovených ŘVSJ.

(12) Dále budou zařazeni kandidáti, jejichž kandidatura bude podaná do 5 dnů od vyhlášení Voleb.

(13) Všichni kandidáti musí splňovat požadavky na kandidáty do ústředních orgánů dané ŘVSJ a OŘJ, a to zejména:

 1. požadavky na neslučitelnost a náležitosti kandidatury dané kapitolou 6. ŘVSJ (Podávání návrhů na kandidáty),
 2. požadavky na kvalifikaci kandidátů dané kapitolou 7. ŘVSJ (Kvalifikace kandidátů),
 3. pravidla pro výběr místonáčelní nebo místonáčelníka dané kapitolou 8. ŘVSJ (Výběr místonáčelní a místonáčelníka) a
 4. požadavky na členství v organizaci a občanskou i disciplinární bezúhonnost dané čl. (229) a (230) OŘJ.

(14) V případě, že na náčelní a místonáčelní kandiduje více dvojic, jsou všechny takové kandidátky zároveň zařazeny i do volby členek Náčelnictva. Této kandidatury se mohou vzdát. Ustanovení platí obdobně pro kandidáty na náčelníka a místonáčelníka.

6. Průběh voleb

(15) Volby se konají jako tajné.

(16) Volby se konají jednokolově, současně tak proběhnou:

 1. volba náčelní a místonáčelní,
 2. volba náčelníka a místonáčelníka,
 3. volba členů a členek Náčelnictva,
 4. volba členů Ústřední revizní komise a 
 5. volba členů Rozhodčí a smírčí rady.

(17) Při volbě je za platný považován takový hlas, který pro příslušnou funkci volí nejvíce tolik kandidátů, kolik jich má být zvoleno. Označí-li delegát více kandidátů, je hlas neplatný. Za platný je považován i takový hlas, který nevolí žádného z kandidátů. Platnost hlasu se posuzuje pro každou volbu zvlášť.

(18) Ve volbě náčelní a místonáčelní, případně náčelníka a místonáčelníka, jsou zvoleny ty kandidující dvojice, které získaly nejvyšší počet hlasů.

(19) Ve volbě členů a členek Náčelnictva, členů Ústřední revizní komise a členů Rozhodčí a smírčí rady je pak zvolen příslušný počet kandidátů do daného orgánu, kteří získali nejvyšší počet hlasů, přičemž k hlasům odevzdaným pro kandidáty zvolené za náčelní, místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka se nepřihlíží.

(20) V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí los. O způsobu losování rozhodne Komise tak, aby jeho průběh byl transparentní, spravedlivý a průkazný.

(21) Nezíská-li kandidát žádný hlas, není zvolen. Pokud není zvolen odpovídající počet kandidátů, jsou dané mandáty neobsazeny.

(22) Ti z kandidátů, kteří nebyli zvoleni, získávají mandát náhradníka, pokud získali alespoň jeden hlas.

(23) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich alespoň polovina oprávněných delegátů, přičemž za účast se považuje úspěšné přihlášení delegáta do hlasovacího systému.

(24) V případě, že budou Volby neplatné,

 1. zůstávají ve funkcích činovníci zvolení XV. valným sněmem a
 2. b)bude-li to s ohledem na ustanovení Přechodného dodatku č. 1 Stanov možné, vyhlásí Starosta opakování Voleb ve vyhovujícím termínu. Pro tyto opakované Volby se použije tento Mimořádný volební řád s výjimkou čl. (23).

(25) Výsledky Voleb vyhlásí předseda Komise nejpozději v den po uplynutí termínu konání Voleb.

(26) Zvolení činovníci se ujímají mandátu uplynutím 3 dnů od vyhlášení výsledků Voleb.

7. Námitky

(27) Námitky proti průběhu nebo výsledku Voleb může podat delegát Sněmu do 3 dnů po vyhlášení výsledků Voleb, a to způsobem, který stanoví Směrnice.

(28) O námitkách rozhodne Rozhodčí a smírčí rada ve složení zvoleném XV. valným sněmem bez zbytečného odkladu. Řízení o případných námitkách nemá odkladný účinek.

(29) Pokud Rozhodčí a smírčí rada v průběhu námitkového řízení dojde k závěru, že bylo závažným způsobem porušeno vnitřní právo, v důsledku čehož mohlo dojít k ovlivnění výsledku Voleb na úrovni zvolených kandidátů, může prohlásit Volby za neplatné, zčásti či zcela dle povahy vady. V takovém případě se postupuje přiměřeně podle čl. (24).

8. Závěrečná ustanovení

(30) Řád byl schválen Náčelnictvem dne 9. srpna 2020 a nabývá účinnosti dne 16. srpna 2020.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská
Náčelník: Ing. Marek Baláš
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.