....

Chyba na stránce: Dotkne se nás nový občanský zákoník? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1052-dotkne-se-nas-novy-obcansky-zakonik?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Dotkne se nás nový občanský zákoník?

Hledáte informace k novému občanskému zákoníku? Shrnutí najdete v textu od Jakuba Adámka, který jste možná zahlédli v prosincovém Skautingu.

Chcete uspořádat střediskovou výpravu do hor, a protože nejste schopni najít žádný vhodný spoj, rozhodnete se, že si domluvíte soukromého autobusového dopravce. Už máte všechno naplánované, rodiče i děti s tím počítají, máte vybrané zálohy, dopravce se tváří, že to nebude problém. Ale nakonec vám na poslední chvíli řekne, že to nepůjde, že v tom domluveném čase by vás tam neměl kdo odvézt a že to není schopen zrealizovat a dohodu tedy neuzavřete.. Jenže vy už nemůžete tu výpravu jen tak jednoduše zrušit a na toho dopravce jste spoléhali. Co s tím? Odpověď vám může dát nový občanský zákoník.

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník (NOZ). Možná jste tu změnu ještě nijak nepocítili, ale pro právní řád je to změna obrovská. Proto je dobré se seznámit alespoň se základními změnami, které NOZ přináší s ohledem na činnost oddílů a středisek. Na začátek jedna dobrá zpráva, nemění se úplně všechno např. úprava náhrady škody způsobené nezletilým zůstává obdobná jako dosud. Stále platí, že vedoucí musí zachovávat náležitý dohled, aby nebyl za škodu také odpovědný, ale to není nic, co byste z běžné oddílové praxe nevěděli. Pojďme se tedy nyní podívat na to, co je v NOZ jiné či nové.

Spolky a pobočné spolky

Ti z vás, kteří sledujete předsněmovou diskuzi, jste již nepochybně zaznamenali, že právě kvůli NOZ je nutné, aby Junák změnil na svém valném sněmu stanovy a název (více k tomuto tématu najdete na Skautské křižovatce). Důvodem je, že nadále již nebudeme občanským sdružením, ale spolkem. Spolkové právo bude v mnoha ohledech velmi podobné dosavadní úpravě občanských sdružení, přesto ale dochází k drobným odlišnostem.

Dosavadní organizační jednotky se budou z hlediska práva považovat za pobočné spolky (§ 228 a následující NOZ) a úprava jejich činnosti, práv a povinností bude pouze ve stanovách naší skautské organizace (a to konkrétně v Hlavě V.). Avšak nebojte se, v tomto případě není nezbytné se učit nový pojem, neboť návrh stanov počítá se zachováním pojmu organizační jednotka (OJ) pro naše vnitřní účely. Zásadní změnou ovšem je, že bude stanoven limit na ručení za závazky OJ a to ve výši 100 000 Kč a že bude (jako jedna z variant) možný zánik OJ s likvidací (tzn. že majetek nepřechází na nadřízenou OJ, ale dojde k vyrovnání závazků a následnému zániku).

S ohledem na blížící se valný sněm velmi doporučuji prostudovat si návrh stanov, protože je sepsán s ohledem na změny, které přinese NOZ, a zároveň bude zásadním dokumentem pro fungování a organizaci jednotlivých středisek. Pro ty, kteří by si chtěli prohloubit znalosti v oblasti nového spolkového práva, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) k tomuto tématu připravila celkem srozumitelný manuál, který je zaměřen právě na změny, které se dotknou mládežnických organizací. Tento manuál je dostupný na webových stránkách ČRDM (noz.crdm.cz).

Uzavírání smluv (§ 1728–1730 NOZ)

Významnou změnou, která by se mohla dotknout běžné činnosti středisek, je zavedení tzv. předsmluvní odpovědnosti. V jednoduchosti se to dá shrnout tak, že není možné jednat o uzavření smlouvy, a pak si to na poslední chvíli bez vážného důvodu rozmyslet, stejně tak není možné jednat o uzavření smlouvy a záměrně zamlčovat informace, které by druhou stranu mohly vést k neuzavření smlouvy, anebo vyzradit třetí straně (tzn. někomu cizímu) důvěrné informace, které jsme se během uzavírání smlouvy dozvěděli od druhé strany, se kterou o uzavření smlouvy jednáme. Pokud se něčeho z výše uvedeného jedna z jednajících stran dopustí a takovým jednáním vznikne druhé straně škoda, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit (§ 2910 NOZ). Takže jednejte jen o takových smlouvách, které opravdu chcete uzavřít a zároveň se braňte, pokud vám někdo na posledních chvíli řekne, že si to rozmyslel. Další změny týkající se smluvního práva najdete v oblasti změny a ukončení závazků, zajištění a utvrzení dluhu a neméně výraznou změnou je též možnost nově jednat o obsahu smlouvy v případě, že dojde k zásadní změně okolností, které mají vliv na váš smluvní vztah (§ 1765 a násl. NOZ).

Stavba náleží pozemku

Nový občanský zákoník se navrací k právní zásadě, že stavba tzv. náleží pozemku (nebo taky, že je součástí pozemku). To znamená, že pozemek i se všemi stavbami, které se na něm nacházejí, je chápán jako jedna věc, jako jeden celek. A pouze jako s celkem je s ním možné nakládat. Naproti tomu starý občanský zákoník chápe stavbu a pozemek jako dvě samostatné věci, což v důsledku umožňuje, aby stavba měla jiného vlastníka než pozemek, na kterém se tato stavba nachází.

Zbystřit by tedy měla hlavně ta střediska, která vlastní budovu, v níž mají klubovnu nebo loděnici, popř. sklad, ale už nevlastní pozemek, na kterém taková stavba stojí. Občanský zákoník pro tyto situace stanoví, že oba vlastníci (tedy vlastník stavby a vlastník pozemku) mají vzájemné předkupní právo (§ 3056 NOZ). Rozhodne-li se tedy např. majitel pozemku pozemek prodat, máte přednostní právo jej koupit, ale jen za stejných podmínek, za jakých je ji ochoten koupit jiný kupující. V případě, že stavba a pozemek získají stejného majitele, budou už nadále pokládány za jeden celek a nebude s nimi možné nakládat odděleně.

Nájem

Pokud si prostory pro vaši klubovnu pronajímáte, je taktéž dobré zbystřit. NOZ ruší dosavadní zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, který částečně nahrazuje nájmem prostor sloužících k podnikání. To se ovšem skautských kluboven netýká, a proto se bude nájem prostor pro klubovnu řídit obecnými pravidly pro nájem. V této souvislosti je důležité upozornit na to, že podle přechodných ustanovení (§ 3074 NOZ) se i nájem uzavřený před 1. lednem 2014 bude řídit úpravou NOZ (s výjimkou otázky vzniku nájemní smlouvy a práv a povinností nabytých před 1. lednem 2014). Z toho vyplývá, že se nová úprava bude týkat všech nájemních smluv.

Za předpokladu, že tato přechodná ustanovení vykládám správně, tak by mělo platit, že i dříve uzavřených smluv se bude týkat §2204, který v odstavci 2. stanoví, že nájem uzavřený na dobu delší než 50 let se bude považovat za nájem na dobu neurčitou, pouze s tím rozdílem, že v těch 50 letech bude možné nájem vypovědět podle původně ujednaných výpovědních podmínek a později podle podmínek uvedených v zákoně. To by mohlo mít pro mnoho středisek zásadní význam, protože by v takovém případě získaly tímto zákonem lepší právní postavení, než jaké měly dosud. Takže překontrolujte své smlouvy, možná vás čeká příjemné překvapení. V této souvislosti je také je dobré vědět, že pro smlouvy na dobu určitou (tzn. od teď jen ty kratší než na dobu 50 let) obecně platí, že je smlouva jednostranně nevypověditelná, ledaže si přímo ve smlouvě nedohodnete nějaké výpovědní důvody, takže její ukončení je pak možné jen dohodou obou smluvních stran.

Podstatné také je, že nájemce má právo provést změnu pronajaté věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele a pokud byla nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje se i takový souhlas pronajímatele v písemné formě (§ 2220 NOZ). Proto nezapomeňte udržovat korektní vztahy s vaším pronajímatelem, ušetříte si tím spoustu problémů.

Nová terminologie

S NOZ se pojí i změna soukromoprávní terminologie. Tato změna postihne prakticky všechny soukromoprávní vztahy, proto je důležité znát alespoň nejdůležitější pojmové novinky. Způsobilost k právním úkonům se bude nyní nazývat svéprávnost, právní úkon bude nahrazen pojmem právní jednání, některé druhy současného nájmu budou označeny jako pacht a dosavadní občanská sdružení se budou nazývány spolky. Z hlediska právních laiků pak dojde i k možná poněkud nepochopitelné změně pojmu nemovitost na nemovitá věc (a odvozeně tedy už nebude daň z nemovitosti, ale daň z nemovité věci).

Rozbor kladů a záporů těchto změn a důvodů, proč se k těmto změnám přistoupilo, by vydal na samostatný článek. Je to ovšem debata velmi zajímavá a to jak po stránce právní, tak filosofické, politické, historické i jazykovědné, a proto je dobré se o ní alespoň zmínit. Na internetu k tomu najdete velmi mnoho článků a polemik. Jen jako zajímavost bych doplnil, že Ústav pro jazyk český provedl jazykový rozbor NOZ a jeho hodnocení bylo pozitivní a to především proto, že je podle něj NOZ srozumitelný i pro „běžného“ občana. Nakolik je takové hodnocení pravdivé, si můžete vyzkoušet sami, osobně bych vám jako „běžným“ občanům doporučil podívat se na pojmy výprosa, výměnek, závdavek, rozhrada či již dříve zmíněný pacht.

V předchozích několika odstavcích jsem se snažil upozornit na takové změny, o kterých se domnívám, že se s nimi ve své běžné skautské činnosti setkáte. NOZ jich ovšem přináší daleko víc. Pro další informace bych vřele doporučil portál obcanskyzakonik­.justice.cz, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti a kde najdete všechny důležité informace o NOZ podané vcelku přístupnou formou. Určitě se snažte s NOZ seznámit a to pokud možno dříve než narazíte na nějaký problém, neboť stále platí stará římská právní zásada vigilantibus iura scripta sunt, neboli práva náležejí bdělým. Tak buď připraven/a.

Jakub Adámek

Studuji právo a právní vědu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Hospodářskou politiku na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, jsem zástupcem vedoucího 43. oddílu Modrý šíp Ostrava a členem vysokoškolského roverského kmene Dýchánek. Považuji se za fanouška politiky, milovníka čaje a obdivovatele asijských kultur. Ve skautingu se zabývám hlavně propagací, komunikací navenek a mezinárodním skautingem.

Redakční poznámky

  • text vyšel v časopise Skauting (prosinec 2013) a je k přečtení také v grafické podobě
  • Stanovy Junáka byly na XIV. Valném sněmu schváleny – více informací
  • Název byl na XIV. Valném sněmu změněn na Junák – český skaut, z. s. – více informací
logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu