....

Chyba na stránce: Informace ke změně názvu organizace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1133-informace-ke-zmene-nazvu-organizace?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Informace ke změně názvu organizace

Kdy dojde ke změně názvu na Junák – česky skaut, z.s.? Jak se vás to dotkne? Co zařídí ústředí?

Čtěte průběžně aktualizovaný souhrnný článek Výstupy XIV. Valného sněmu Junáka v kostce.

Jaký je nový název a kdy ke změně dojde?

XIV. Valný sněm Junáka v Litomyšli rozhodl o změně názvu usnesením XIV. VSJ/4:

VSJ schvaluje, s účinností určenou později NJ, změnu názvu spolku na Junák – český skaut, z. s.

Ve stanovách, schválených sněmem usnesením XIV. VSJ/8, se změnou názvu podobně zabývá článek 178:

Do data stanoveného řádem, nejdéle však do 31. 12. 2015, zůstává názvem spolku „Junák – svaz skautů a skautek ČR“.

Ke změně názvu tedy dojde až k datu, který vydaným řádem určí Náčelnictvo Junáka. Je tomu tak z následujících důvodů:

 • aby ústředí mohlo připravit ty kroky, které ušetří střediskům a dalším OJ práci (viz níže)
 • aby OJ měla dostatek času se na změnu připravit
 • aby ke změně došlo až v době, kdy doufáme bude již zrušen tisícikorunový poplatek za změnu údajů u jedné jednotky (náklad pro Junáka jen pro rok 2014 by byl téměř 600 tisíc Kč)

FAQ: Kdy asi tak ke změně dojde? Záleží hodně na vývoji legislativy (poplatky), nicméně doufáme, že by k tomu mohlo dojít v rozmezí říjen až prosinec 2014.
FAQ: Ve spolkovém rejstříku jsem našel spolek Junák – český skaut, z.s., ze sídlem v Berouně – je tedy název již zabraný? Ne, je zabraný pouze dočasně.

Jak se změní názvy organizačních jednotek?

V názvech jednotek se zamění starý název organizace za nový, tedy namísto „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ bude dosazen „Junák – český skaut, z. s.“ Ze střediska:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Petrklíč Telč
na:
Junák – český skaut, středisko Petrklíč Telč, z. s.

Doporučujeme do termínu změny promýšlet, zda u vašeho střediska nevyužít změny názvu k jeho zjednodušení – mnoho středisek si nese z historie často nepotřebné uvozovky či název psaný VERZÁLKAMI (název se pak hůře diktuje do telefonu či opisuje, snadno dojde k chybě):
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „PETRKLÍČ“ Telč

K takovýmto úpravám bude před změnou názvu prostor a připravené instrukce.

Kde se nás změna dotkne? Co zařídí ústředí?

Název organizace či jednotlivých jednotek se vyskytuje na řadě míst – co bude v jednotlivých případech třeba provést?

ZMĚNA

 • Bude třeba aktualizovat elektronické materiály – webové stránky, přihlášky na akce i do Junáka, identifikace v účetním software atd. atd.
 • Změny budou třeba i na „fyzických“ věcech – cedule na klubovně, razítka, vizitky atd.

OHLÁŠENÍ ZMĚNY

 • Na platnosti smluv samotná změna názvu nic nemění, téměř vždy je však třeba informovat smluvní stranu o této skutečnosti – pro typické středisko sem budou patřit dodavatelé energií, banka, pronajímatel prostor, dodavatelé služeb (ústředí připraví vzor takového dopisu a nejspíš také obecně informuje významné dodavatele v ČR).
 • Ohlášení do registrů a rejstříků veřejné správy: VRJ provede to zásadní – zápis změny do spolkového rejstříku. Na něj je navázána celá řada registrů, rejstříků a evidencí veřejné správy, kam se tak změny také promítnou. Jejich přehled a případné další instrukce pro evidence, kam by střediska musela hlásit změnu samostatně (ústředí se pochopitelně bude snažit zajistit maximum oznámení centrálně).

Co z toho zajistí ústředí?

VRJ a Kancelář ústředí Junáka zajistí následující:

 • vzor či šablonu oznámení o změně názvu OJ (určený dodavatelům či partnerům)
 • obecné informování o změně názvu hlavních dodavatelů v ČR
 • razítka (bude-li to ekonomicky výhodnější hromadně)
 • text přihlášky pro nové členy
 • zápis do spolkového rejstříku a případných dalších registrů veřejné správy

Poznámka: Tyto informace jsou orientační – VRJ projekt změny s ohledem na výsledky sněmu teprve rozpracovává a bude podrobněji informovat v budoucnu.

Změna názvu je sice zapracovaná do nových stanov, které budou účinné od 14. června 2014, sama ale nabude účinnosti až později (podzim) – o dalších změnách budeme na Skautské křižovatce i jinde informovat.

Ladislav Pelcl – Bilbo
ladislav.pelcl@ju­nak.cz
Kancelář ústředí Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2916x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu