....

Chyba na stránce: Kdy nemusíme platit správní poplatek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1146-kdy-nemusime-platit-spravni-poplatek?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Kdy nemusíme platit správní poplatek

Pokud podáváte často žádosti o granty, asi tušíte, že úřední ověření dokladů jsou pro potřeby naší činnosti zdarma, máte-li s sebou ověřené Stanovy a řeknete si o to. Ale kdy to ještě platí a za jakých podmínek?

Kam jít?

Osvobození popsaná níže se vztahují na úřady (a jejich Czech POINTy – např. na obecním úřadě), neplatí na České poště (a jejích Czech POINTech) či u notářů.

Osvobození od správních poplatků

Výčet úkonů, které jsou osvobozeny, obsahuje zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb..

U různých položek najdeme osvobození v různých věcech, které se nám pro skautskou činnost mohou někdy hodit. Odsazený text popisuje, jak je osvobození omezeno (a kdy se nás tedy může týkat).

Na příslušném úřadě po nás budou chtít ověřenou kopii Stanov Junáka (aby z ní viděli, že jsme občanské sdružení a jaké je naše poslání).

Položka 3

 1. Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Položka 4

 1. Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
 2. Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
 3. Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
 4. Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

Osvobození stejně jako Položka 3, tedy pro nás ano, je-li to pro účely naší činnosti.

Položka 5

 1. Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

Osvobození stejně jako Položka 3, tedy pro nás ano, je-li to pro účely naší činnosti.

Položka 119

 1. Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území

a další

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace, a Pozemkový fond České republiky jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

Položka 120

 1. Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Osvobození stejně jako Položka 119, tedy pro nás ano, ale jen převádíme-li majetek z ČR na nás.

Na co se to nevztahuje:

Z těch častějších věcí, která střediska či činovníci občas řeší, je vhodné zmínit, že osvobození není u následujících věcí:

 • Položka 3 d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
 • Položka 10 a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Položka 1 2. Vydání potvrzení a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Ladislav Pelcl – Bilbo
organizační zpravodaj VRJ
ladislav.pelcl@ju­nak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3788x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu