....

Chyba na stránce: Stanovy spolku Junák - český skaut, z. s. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1149-stanovy-spolku?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Stanovy spolku Junák - český skaut, z. s.

V sobotou 14. června 2014 vstoupily v účinnost nové stanovy Junáka, které schválil XIV. valný sněm Junáka v Litomyšli.

Nové stanovy Junák nezbytně potřeboval kvůli novému Občanskému zákoníku, který více upravuje oblast spolků (dříve občanská sdružení). Stanovy se změnily i v dalších oblastech, kde si změny vyžádala praxe (od vydání stávajících stanov v roce 2001 uplynulo již 13 let).

Stanovy Junáka ke stažení

Nové Stanovy Junáka najdete ve spisovně, kde si je každý může stáhnout. Pro běžné činnosti tato verze stanov je plně dostačující.

Ověřená kopie Stanov Junáka

Pokud potřebujete komunikovat s úřady či jinými obchodními partnery, může vyvstat potřeba získání tzv. „ověřené kopie“ nových stanov. Podepsanou verzi stanov si můžete rovněž stáhnout elektronicky ve spisovně. Ta je opatřena tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem starosty a zaručuje pravost a správnost Stanov Junáka. Toto PDF můžete přímo používat při elektronické komunikaci s úřady i partnery a není nutné ji tisknout.

V případě, že budete potřebovat i papírovou podobu „ověřených stanov“, stačí elektronicky podepsané PDF donést na USB flash disku na nejbližší Czech Point na úřadě, a tam stanovy bezplatně nechat zkonvertovat do listinné podoby. Úřad při tisku opatří stanovy stránkou s doložkou, kde je i v papírové podobě vidět potvrzení platnosti.

Upozornění: Uvedená bezplatnost se vztahuje na úřady (a jejich Czech POINTy – např. na obecním úřadě), neplatí na České poště (a jejích Czech POINTech) či u notářů. Více viz dřívější článek k osvobození od poplatků

Stanovy a spolkový rejstřík

Aby se ke Stanovám Junáka dostal snadno každý náš partner, podali jsme návrh na zapsání stanov i do sbírky listin ve spolkovém rejstříku. Jakmile soud náš návrh zpracuje, budou nové stanovy k dispozici ke stažení i v rejstříku u záznamu Junáka (hlavního spolku)

 

logo

Práce s článkem

Klíčové výrazy

Navigace:

  Nahlásit chybu