....

Chyba na stránce: Nový občanský zákoník - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/505-zmeny-ktere-prinasi-noz/1051-novy-obcansky-zakonik?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Nový občanský zákoník

Od začátku ledna vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny do dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat.

Přímé dopady

Nabytím účinnosti zákoníku Junák přestal být občanským sdružením a stal se spolkem, jednotlivé organizační jednotky pak pobočnými spolky. Pravidla pro spolky jsou nově velmi podrobně stanovena, což přináší větší jistotu (malým) spolkům s nepropracovanými vnitřními předpisy. Připravený návrh Stanov reaguje na tuto úpravu, přejímá ji, případně v souladu se zákonem upravuje odlišně, podle našich vnitřních potřeb. V návaznosti na změnu Stanov bude třeba upravit většinu řádů, což bude úkolem ústředních orgánů v následujících letech.

Vzory smluv

V souvislosti se změnou občanského zákoníku úzce souvisí i úprava smluvních vztahů. Ústředí Junáka ve spolupráci s právní kanceláří připravilo pro organizační jednotky 9 vzorů smluv, které reagují na aktuální znění občanského zákoníku. Jedná se o následující vzory smluv, které jsou ke stažení v článku Vzory smluv upravené podle NOZ pro přihlášené uživatele:

 • Nájemní smlouva (movitá věc)
 • Nájemní smlouva (nemovitá věc)
 • Darovací smlouva na nemovitou věc
 • Darovací smlouva (finance)
 • Kupní smlouva (movitá věc)
 • Kupní smlouva (nemovitá věc)
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zápůjčce

Domníváme se, že vybrané vzory smluv jsou nejčastěji užívané a věříme, že připravené vzory smluv vám mohou usnadnit práci ve vašem středisku, okresu či kraji.

Jako příklady stanovených pravidel můžeme uvést

 • název – musí obsahovat pojem „spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (zapsaný spolek) – na toto Junák reaguje změnou názvu,
 • seznam členů,
 • ručení za závazky organizačních jednotek,
 • slučování pobočných spolků.

Zcela nově vzniká spolkový rejstřík, který bude obsahovat údaje o spolcích, pobočných spolcích a osobách oprávněných jejich jménem jednat, tak jak to známe z dosavadního obchodního rejstříku. Jednání vůči obcím, bankám a dalším partnerům jménem skautských středisek by se mělo výrazně zjednodušit. Na druhou stranu to přinese povinnost zapisovat údaje do rejstříku. To bude zajišťovat Výkonná rada za vydatné pomoci skautISu, na jednotkách bude, aby údaje zapisovali ve správné podobě a včas.

Rejstřík bude vyžadovat i informace z účetních závěrek organizačních jednotek. Bude nutné upravit dosud evidované údaje ve skautISu a zvýší se tlak na jejich správnost.

Co nyní dělat a co nedělat

Občanský zákoník stanovuje lhůty, do kterých musí být povinnosti uvedeny do souladu s jeho zněním, nejzazší doba je 3 roky. Je potřeba počítat s tím, že některé záležitosti se mohou v tomto přechodném období teprve usazovat. Příkladem je výše zmíněný spolkový rejstřík, do kterého nemají OJ zatím zapsaný statutární orgán.
Pokud potřebujete získat aktuální údaje o vaší organizační jednotce (např. pro účely podání nějakého grantu), i nadále je možné získat na Czech Pointu výpis z registru osob či právě spolkového rejstříku).

Doporučujeme střediskům, aby minimálně do doby účinnosti nových Stanov neprováděli změnu údajů typu název, sídlo a všem VOJ, aby nerozhodovali o vzniku či zániku žádné své organizační jednotky, neslučovali je a nerozdělovali. Pokud bude taková změna nezbytná, prosíme o kontaktování Kanceláře ústředí Junáka předem pro zkonzultování.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu