....

Chyba na stránce: Nový občanský zákoník - změny a dopady - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/505-zmeny-ktere-prinasi-noz/1053-novy-obcansky-zakonik-zmeny-a-dopady?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který se stane účinným 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Nový občanský zákoník - změny a dopady

Novým občanským zákoníkem se naše životy řídí už několik let – kde se dotýká činnosti středisek?

Od začátku roku 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ). Znamená to významné změny do dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat.

Přímé dopady

Nabytím účinnosti zákoníku Junák přestal být občanským sdružením a stal se spolkem, jednotlivé organizační jednotky pak pobočnými spolky. Pravidla pro spolky jsou nově velmi podrobně stanovena, což přináší větší jistotu (malým) spolkům s nepropracovanými vnitřními předpisy. Připravený návrh Stanov reaguje na tuto úpravu, přejímá ji, případně v souladu se zákonem upravuje odlišně, podle našich vnitřních potřeb. V návaznosti na změnu Stanov bude třeba upravit většinu řádů, což bude úkolem ústředních orgánů v následujících letech.

Vzory smluv

V souvislosti se změnou občanského zákoníku úzce souvisí i úprava smluvních vztahů. Ústředí Junáka ve spolupráci s právní kanceláří připravilo pro organizační jednotky 9 vzorů smluv (nájemní, kupní a darovací smluvy, smlouvy o dílo, výpůjčce a zápůjčce - více v samotném článku), které reagují na aktuální znění občanského zákoníku.

Jako příklady stanovených pravidel můžeme uvést

  • název – musí obsahovat pojem „spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (zapsaný spolek) – na toto Junák reaguje změnou názvu,
  • seznam členů,
  • ručení za závazky organizačních jednotek,
  • slučování pobočných spolků.

Zcela nově vzniká spolkový rejstřík, který bude obsahovat údaje o spolcích, pobočných spolcích a osobách oprávněných jejich jménem jednat, tak jak to známe z dosavadního obchodního rejstříku. Jednání vůči obcím, bankám a dalším partnerům jménem skautských středisek by se mělo výrazně zjednodušit. Na druhou stranu to přinese povinnost zapisovat údaje do rejstříku. To bude zajišťovat Výkonná rada za vydatné pomoci skautISu, na jednotkách bude, aby údaje zapisovali ve správné podobě a včas.

Rejstřík bude vyžadovat i informace z účetních závěrek organizačních jednotek. Bude nutné upravit dosud evidované údaje ve skautISu a zvýší se tlak na jejich správnost.

 

S některými dopady NOZ jsme se již seznámili (např. přeměna na spolek či rejstřík spolků).
Stručný materiál popisuje obecné změny, které občanský zákoník přináší – přečtěte si, s čím vším se může setkat i vaše středisko při své činnosti. Stáhněte si již nyní:

K tématu nového občanského zákoníku připravujeme další materiály a články. Sledujte sekci NOZ na křižovatce.

logo

Práce s článkem

Klíčové výrazy

Navigace:

  Nahlásit chybu