....

Chyba na stránce: Stanovy a název - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/505-zmeny-ktere-prinasi-noz?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který se stane účinným 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Změny, které přináší NOZ

Od roku 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny do dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat.

Přímé dopady

Nabytím účinnosti zákoníku Junák přestal být občanským sdružením a stal se spolkem, jednotlivé organizační jednotky pak pobočnými spolky. Pravidla pro spolky jsou nově velmi podrobně stanovena, což přináší větší jistotu (malým) spolkům s nepropracovanými vnitřními předpisy. Nové Stanovy reagují na tuto úpravu, přejímai ji, případně v souladu se zákonem upravují odlišně některé oblasti, podle našich vnitřních potřeb.

Vzory smluv

V souvislosti se změnou občanského zákoníku úzce souvisí i úprava smluvních vztahů. Ústředí Junáka ve spolupráci s právní kanceláří připravilo pro organizační jednotky 1 vzorů smluv, které reagují na aktuální znění občanského zákoníku. Jedná se o následující vzory smluv, které jsou ke stažení v článku Vzory smluv upravené podle NOZ pro přihlášené uživatele:

 • Nájemní smlouva (movitá věc)
 • Nájemní smlouva (nemovitá věc)
 • Darovací smlouva na nemovitou věc
 • Darovací smlouva (finance)
 • Kupní smlouva (movitá věc)
 • Kupní smlouva (nemovitá věc)
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zápůjčce
 • Smlouva o zpracování osobních údajů (účetní)
 • Smlouva o zpracování osobních údajů (zdravotník)

Domníváme se, že vybrané vzory smluv jsou nejčastěji užívané a věříme, že připravené vzory smluv vám mohou usnadnit práci ve vašem středisku, okresu či kraji.

Jako příklady stanovených pravidel můžeme uvést

 • název – musí obsahovat pojem „spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (zapsaný spolek) – na toto Junák reaguje změnou názvu,
 • seznam členů,
 • ručení za závazky organizačních jednotek,
 • slučování pobočných spolků.

Nově vznikl spolkový rejstřík, který obsahuje údaje o spolcích, pobočných spolcích a osobách oprávněných jejich jménem jednat, tak jak to známe z dosavadního obchodního rejstříku. Jednání vůči obcím, bankám a dalším partnerům jménem skautských středisek by se mělo výrazně zjednodušit. Na druhou stranu to přináší povinnost zapisovat údaje do rejstříku. Toto zajišťuje Výkonná rada za vydatné pomoci skautISu, na jednotkách ale je, aby údaje zapisovali ve správné podobě a včas.

Rejstřík vyžaduje i informace z účetních závěrek organizačních jednotek. Došlo tak k doplnění této agendy do skautISu a závěrky je třeba každoročně do skautISu vkládat

 

 

Navigace:

  Nahlásit chybu