....

Chyba na stránce: Uvítací balíček pro výchovné zpravodaje - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/uvitaci-balicky/3035-uvitaci-balicek-pro-vychovne-zpravodaje?autologin=1"

Uvítací balíček pro výchovné zpravodaje

Uvítací balíček pro výchovné zpravodaje

Milá výchovná zpravodajko, milý výchovný zpravodaji,

moc si vážím toho, že ses rozhodl(a) podpořit skautskou výchovu a stal(a) ses výchovným zpravodajem/výchovnou zpravodajkou. Mám z toho radost a přeji Ti, aby se Ti dařilo. K tomu by Ti měl pomoci i tento balíček, může ulehčit start, poskytnout lepší orientaci a nabídnout nástroje, které můžeš využít.

Pozice výchovných zpravodajů a podpora skautské výchovy byly nějakou dobu opomíjeny. Dnes se ukazuje, že to nebylo dobře a je třeba sem vrátit naši pozornost. Mezi důvody může patřit např. poměrně krátká životnost vedoucího oddílu (zhruba tři roky), opomíjení tématu na střediskových radách nebo častá bezradnost oddílových vedoucích ve výchovných a metodických otázkách.

Je evidentní, že pozice výchovného zpravodaje s sebou nese nemálo výzev. Neváhej vybrat pouze ty, které jsou pro vaše oddíly smysluplné a potřebné, nelze zvládnout vše najednou a nikdo to od Tebe neočekává. Podstatou Tvojí role je nabídnout pomocnou ruku oddílovým vedoucím, ptát se, kde Tvou podporu potřebují, vyslechnout je a respektovat prostor, který si chtějí nechat pro sebe. Nenech se odradit možnou počáteční rezervovaností k Tvé pozici, zejména pokud je nově zavedená, je třeba dát lidem čas, aby se s ní sžili.

Když dnes na kurzech mluvím s oddílovými vedoucími z celé republiky, řada z nich říká "Ano, to bychom moc uvítali, mít se koho zeptat, s kým mluvit." a jsem tedy přesvědčena, že jsou otevření učit se od Tebe a dalších. Přeji Ti, aby se Ti dařilo nacházet k nim cestu a být jim dobrým průvodcem při jejich náročné ale i radostné práci ve vedení oddílů.

Bára Tichavová - Rozárka
zpravodajka pro dospělé a vzdělávání

Uvítací balíček je tu k tomu, aby Ti pomohl zorientovat se, než si na svou novou roli zvykneš. Nemůže a ani nemá za cíl připravit Tě na všechny možné situace, je spíše rádcem a odkazuje na různé zajímavé a důležité věci, které by se Ti mohly hodit.

Balíček posíláme nejen výchovným zpravodajům (VýZ), ale rovněž zpravodajům pro vzdělávání. Ve větších střediscích bývají obsazeny obě tyto funkce, v menších je často zastává pouze jeden člověk. Tento balíček je zaměřen na výchovné zpravodaje, přesto věříme, že i zpravodajové pro vzdělávání v něm najdou dostatek inspirace. Ve střediscích, kde není obsazena ani jedna ze zpravodajských funkcí, se balíček dostane do rukou šéfům střediska. Jsme totiž přesvědčeni, že každé středisko se má podpoře výchovy aktivně věnovat, přestože v něm výchovný zpravodaj nepůsobí. V tom případě vnímej tento balíček jako nasměrování, co můžeš pro podporu výchovy dělat Ty sám nebo vaše středisková rada.

Balíček je rozdělen do následujících kapitol:

Na roli výchovného zpravodaje bývá nejtěžší najít ten správný balanc - můžeš toho dělat tolik! Začni rozvážně a nevrhej se do všeho po hlavě. Neřiď se obecnými radami, ale zjisti, co potřebuje Tvé středisko.
Na začátku si zmapuj jeho fungování a popovídej si s vedoucím střediska a vůdci oddílů.

Praktický návod ke zmapování střediska, aneb jak poznat, co mé středisko potřebuje.

Další kroky po zvolení do funkce:

 • Informuj okresního/krajského výchovného zpravodaje, že jsi ve funkci, a naplánujte osobní setkání (pokud nevíš, kdo je okresním/krajským výchovným zpravodajem, vyhledej si ve skautISu kontakt na nadřízenou jednotku a požádej o tuto informaci).
 • Setkej se s bývalým VýZ střediska a popovídej si o tom, čím se zabýval.
 • Ve spolupráci a za podpory střediskového vedoucího seznam střediskovou radu se svou rolí. Objasni, co je posláním VýZ (s tím ti pomůže popis činnosti výchovného zpravodaje) a jakým způsobem budeš spolupracovat s vůdci oddílů. Nezapomeň také radu seznámit s prvními kroky, které máš v plánu - pokud si ještě sám nejsi jist, nespěchej s tím - může to také počkat na některou z budoucích rad.
 • Ve spolupráci se střediskovou radou sestav výchovné cíle střediska (doporučujeme na jeden rok), které odpovídají aktuálním potřebám jednotlivých oddílů. Inspiruj se, jak takový výchovný cíl může vypadat, na konci kapitoly „Zmapování střediska” v metodice pro VýZ nebo si přečti článek „Jak nastavovat výchovné cíle” ve Skautingu.

SkautIS - skautský informační systém
Dobrou zprávou je, že se ke Tvé funkci neváží téměř žádné povinné administrativní úkony. Přesto nezapomeň, že existuje skautIS, může Ti být dobrým pomocníkem. Po Tvém zvolení do funkce výchovného zpravodaje zkontroluj, zda vedoucí střediska (příp. jiný činovník, který pro středisko zajišťuje registraci v systému) zapsal Tvé jméno do skautISu do funkce výchovného zpravodaje. Díky tomu se k Tobě budou dostávat tematické informace o výchově z ústředí. Přesvědč se také, že máš ve skautISu roli „aktivní činovník střediska”, což Ti umožní dostat se k více informacím. V případě, že nemáš alespoň tuto roli, kontaktuj vedoucího střediska, který Tvou roli v systému přidá.

Zadání základních údajů o členech do skautISu je povinností oddílových vedoucích (evidence členů, podávání hlášenek, správa časopisů, registrace tábora). Tobě systém pomůže s vyhledáváním základních informací o oddílech ve středisku, jednotlivých členech, družinách a vedení oddílů. Získáš z něj kontaktní údaje na jednotlivé vedoucí oddílů a jejich zástupce. U nadřízených organizačních jednotek (okres, kraj) Tvá role dovoluje vyhledat pouze obecný kontakt jednotky - v případě, že potřebuješ získat podrobnější informace, obrať se na tento kontakt.

Potřebuješ-li jinou informaci, podívej se přímo do nápovědy nebo kontaktuj tým technické podpory. Vlastní skautIS najdeš na adrese https://is.skaut.cz/

Co obnáší role výchovné/ho zpravodajky/je:

  Práce s vůdci oddílů:
  • pravidelné setkávání s vůdci oddílů
  • diskutování potřeb oddílů v oblasti vzdělávání a výchovy
  • pomoc při řešení výchovných problémů v oddílech
  Podpora činnosti oddílů:
  • účast na vybraných akcích oddílů a zpětná vazba
  • konzultace oddílového plánu činnosti
  • pomoc při zavádění prvků skautské výchovné metody v oddílech
  • pomoc s hodnocením kvality činnosti oddílů
  Práce ve středisku:
  • pravidelné setkávání s vedoucím střediska a informování o situaci v oddílech
  • zavedení výchovných částí střediskových rad
  • podpora a spoluorganizace střediskových akcí
  • podpora komunikace a sdílení informací mezi oddíly
  • pomoc s organizací závodů po výchovné stránce
  Vzdělávání:
  • informování o nabídce vzdělávacích akcí a doporučování dalšího vzdělávání
  • organizace rádcovských kurzů
  • organizace tematických seminářů dle potřeb střediska
  Sdílení zkušeností:
  • komunikace s ostatními střediskovými výchovnými zpravodaji
  • účast na akcích pro výchovné zpravodaje
  Osobní rozvoj:
  • sledování trendů v oblasti výchovy a vzdělávání v Junáku i ve vzdělávání obecně
  • orientace v informačních kanálech Junáka (Křižovatka, Skautinfo)
  • konzultování vlastního seberozvoje s okresním/krajským VýZ, příp. střediskovým vedoucím
  HelpDesk - akce se speciálním programem pro výchovné zpravodaje. Zpravidla se koná obrok - přihlaš se na HelpDesk 2017 v termínu 26. - 28. 5. 2017.
  Metodika - nová sekce pro výchovné zpravodaje na Křižovatce - najdeš tu inspiraci pro svou práci a tipy, jak si s rolí výchovného zpravodaje poradit.

Nesnaž se nakousat dvacet mrkví najednou Práce výchovné/ho zpravodajky/je Tě může doslova pohltit. Jakmile se aktivně zapojíš do činnosti střediska, zjistíš, kolik bys toho mohl dělat. Stanov si priority a začni postupně, nevrhej se do všeho. Lepší je méně a dobře než více a povrchově!

Najdi společnou řeč s vedením střediska Podpora střediskového vedoucího i ostatních členů užšího střediskového vedení je pro Tvou roli velmi důležitá. Informuj je pravidelně o svých aktivitách a záměrech.

Netrap se tím, pokud nenajdeš společnou řeč se všemi vůdci oddílů Zpočátku jim spíše naslouchej a ptej se, pokud začneš hned na začátku hodnotit, kontrolovat a radit, často lidi jen odradíš. Snaž se spíše naslouchat, podporovat, motivovat a rozvíjet. Poslechni si, jak o spolupráci s vůdci oddílů mluví Vojta ve videorozhovoru o životě výchovného zpravodaje v Českých Budějovicích.

Nesnaž se naplňovat pouze své vlastní plány a vize Tvé aktivity musí vycházet z potřeb střediska a jednotlivých vůdců oddílů.

Jaké akce pořádat?
Tady najdeš pár tipů na akce, které můžeš jako výchovný zpravodaj pořádat / spolupořádat / iniciovat. Je toho samozřejmě mnohem více a vždy je třeba posoudit, zda je na danou akci středisko připraveno a skutečně ji potřebuje.

 • Rádcovské kurzy - pokud je středisko neorganizuje, není špatné, aby byly jednou z Tvých prvních aktivit. Pokud se rádcáky již pořádají, zajeď se na ně podívat.
 • Výchovná část střediskové rady - pravidelné vyhrazení času pro výchovná témata na střediskové radě.
 • Střediskové akce (zahájení nového skautského roku, středisková výprava, střediskové jamboree, oslavy sv. Jiří atp.) - vedou k vzájemnému poznání a spolupráci oddílů ve středisku.
 • Poznávání oddílů - potřebuješ poznat jednotlivé oddíly - navštiv oddíl na táboře, zúčastni se vánoční schůzky nebo krátké výpravy a nezapomeň pozvat vůdce oddílu čas od času na kafe.
 • Víkendové setkání pro vůdce oddílů - setkání vůdců oddílů a jejich zástupců. Každý na setkání přiveze téma, které aktuálně v oddíle řeší nebo téma, které ho zajímá a může být obohacující i pro ostatní. Je to výborná příležitost pro výměnu zkušeností, vzájemné poznání mezi vůdci a také společný odpočinek.
 • Tématické semináře a přednášky (stezky, rovering, děti se specifickými vzdělávacími potřebami atp.) - seminář může vést někdo ze střediska, pozvaný skautský lektor nebo externí profesionál v dané oblasti.
Další inspiraci můžeš načerpat také v tomto článku ve Skautingu.

Junák nabízí svým členům celou řadu nástrojů, které mohou usnadnit naši práci:

Hodnocení kvality. Pro dlouhodobý rozvoj existuje projekt Hodnocení kvality. Vize kvalitního oddílu či družiny může dobře pomoci při dlouhodobém plánování a jeho hodnocení. Nástroje podpory. Koučování, mentoring, supervize - využij ověřené nástroje pro vlastní seberozvoj, práci s vůdci oddílů nebo je doporuč střediskové radě.
Časopisy. Skauting je určen pro vedoucí oddílů. Můžeš využít i on-line časopisy, které TDC Junáka vydává: Světýlko (světlušky a vlčata), Skaut (skauti, skautky), Roverský kmen (roveři a rangers), Skautský svět (časopis pro dospělé 25+), Skauting (metodická příloha pro činovníky). Vzdělávání. K základnímu zorientování můžeš využít databázi vzdělávacích akcí na Křižovatce, přehledného plakátku vzdělávacích akcí nebo přehledu celostátních akcí. Nezapomínej ani na sebe a vydej se na některou z akcí vhodných pro výchovné zpravodaje!
STS - Spolupráci v týmu vám může ulehčit levné volání. Jako skauti máme vlastní telefonní tarif - jmenuje se Skautská telefonní síť neboli STSka a je opravdu výhodný. V rámci této sítě si můžete volat zadarmo. Všechny důležité informace i aktuální novinky najdeš na stránce STSky! Jobs.skaut.cz – Sháníte člověka na pomoc s vedením některého z oddílů či uspořádání střediskové akce? Zkuste hledat na Jobs.

Role výchovného zpravodaje může být skutečně naplňujícím posláním a my bychom rádi, abys v ní nejen našel/našla smysl, ale také, aby Tě bavila. Vyvíjíme různé nástroje a podpůrné materiály, které můžeš při své práci využívat - i proto na ústředí nedávno vznikla pozice koordinátorky výchovných zpravodajů. Neboj se na ni obrátit, když budeš potřebovat, kontakt najdeš níže.

Na Křižovatce jsme pro výchovné zpravodaje připravili výběr článků na téma výchova a vzdělávání.

Přidáváme pár kontaktů, které by se Ti mohly hodit:

 • Koordinátorka pro výchovné zpravodaje - Franziska Soukupová - Hvězdička, podporavychovy@skaut.cz.
 • Poradna odboru Skauting pro všechny pro pomoc při práci s dětmi se specifickými potřebami

 

Máte na středisku oddíly s rozšířenou duchovní výchovou. Tyto oddíly můžeš v jejich činnosti snadno podpořit skrze Odbor duchovní výchovy (ODV), který nabízí řadu zajímavých materiálů. ODV je odbornou pracovní skupinou Výkonné rady Junáka, která má napomáhat tomu, aby v rámci celého hnutí byl naplňován 1. princip skautingu - služba Pravdě a Lásce. Co odbor nabízí:

 • metodické materiály na téma duchovní výchovy, nápady a příběhy k zamyšlení či povzbuzení - metodická pomoc.
 • metodickou poradnu, kde můžeš zkonzultovat dotazy týkající se duchovní výchovy
 • semináře.
 • zvláštní pomoc nabízíme oddílům se zdůrazněnou náboženskou výchovou:
  • vydáváme pro ně měsíčník Na dobré stopě,
  • pořádáme pro ně soutěž zaměřenou na vztah k Bibli Stezka písmáků
  • pořádáme podle zájmu další semináře.
 • další informace lze najít na stránkách ODV.

Tento balíček je zasílán automaticky všem nově jmenovaným výchovným zpravodajům a vedoucím organizačních jednotek pomocí skautISu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 662x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: