....

Chyba na stránce: Uvítací balíček pro hospodáře - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/uvitaci-balicky/3046-uvitaci-balicek-pro-hospodare?autologin=1"

Uvítací balíček pro hospodáře

Uvítací balíček pro hospodáře

Milá sestro, milý bratře,

velice si vážím toho, že ses rozhodl vzít si na starost hospodaření ve vaší jednotce. Přeji Ti, aby se Ti dařilo. K tomu by měl napomoci i tento uvítací balíček, který Ti může ulehčit start a poskytnout lepší orientaci v nejdůležitějších oblastech.

Vedení hospodaření znamená v prvé řadě odpovědnost za správu financí a majetku jednotky. Jak napsala Božena Němcová: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." To je příklad hodný následování, protože i skauti by měli hospodařit šetrně a transparentně.

Uvítací balíček je psán pro hospodáře středisek, ale myslíme tím v širším slova smyslu i hospodáře skautských okresů, krajů i zvláštních OJ, protože všichni řeší obdobné problémy. Potřebujete opravit klubovnu? Chcete koupit své tábořiště? Kde vzít na nájem klubovny? Hospodář je jedna z důležitých rolí. Dobře vykonávaná práce hospodáře usnadní ostatním činnost díky finančnímu plánování, zajištění efektivního vedení účetnictví, plnění daňových povinností a evidence majetku.

Všechny aktivity jednotky se odráží v jeho hospodaření. Připravili jsme pro Tebe řadu materiálů, které Ti v Tvé práci pomohou.
Přeji Ti, aby Tě role hospodáře co nejvíce bavila a rádi zodpovíme Tvé případné otázky.

Bořek Slunéčko
Hospodářský zpravodaj Junáka - českého skauta

Balíček je rozdělen do několika kapitol:

Na úvod
Při převzetí funkce je dobré se nejprve seznámit s finančním stavem střediska. Tedy kolik má v hotovosti a na účtu (případně jaké jsou jeho pohledávky a závazky), provést inventuru pokladen. Je vhodné při převzetí funkce sepsat předávací protokol, zejména pokud přebíráš hotovost, ale hodí se i sepsat předávané účetní doklady, razítko apod. Důležité je seznámit se se schváleným rozpočtem střediska. Ten se skládá jednak z příjmové stránky (příspěvky členů, dotace, dary, granty, aj.) a také z očekávaných výdajů (pronájmy kluboven, poplatky za elektřinu, vodu, náklady akcí, aj.). V dalším roce bude pravděpodobně sestavení rozpočtu na Tobě, takže je důležité přesně vědět, jaké položky musí právě váš rozpočet obsahovat. V případě, že by byl rozpočet střediska ztrátový, je potřeba najít finanční prostředky na pokrytí ztráty.

Druhou důležitou oblastí je majetek střediska - ať movitý či nemovitý. Je třeba vést přehlednou evidenci a na konci roku provést invetarizaci. Na veškerý majetek doporučujeme uzavřít pojištění. Junák - český skaut vyjednal velmi výhodné podmínky. U hodnotnějšího movitého majetku se vyplatí uzavřít dohodu u hmotné odpovědnosti s osobou, která má majetek svěřený do péče.

Třetím krokem by mělo být zpracování přehledu smluvních vztahů a to především těch s finančním dopadem, jako jsou nájemní smlouvy. Tento přehled je třeba průběžně doplňovat.

Pokud bys chtěl zjistit více o způsobu financování OJ, pojištění a kontrole hospodaření, tak prosím navštiv následující stránky:

 • Skautská křižovatka přehledně uvádí nejběžnější způsoby financování na středisku jako jsou Dotace MŠMT, Granty či skautský Fond obnovy nemovitostí.
 • Informace o pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění naleznete na této stránce skautské Křižovatky.
 • Hospodář úzce spolupracuje s revizní komisí na kontrole hospodaření - nakládání s majetkem, dodržování rozpočtu, nakládání s dotacemi a dary, vedení účetnictví.

Klíčové povinnosti hospodáře:

 • Zajistit dlouhodobou finanční stabilitu střediska a pokrytí jeho finančních potřeb. Pomoci oddílům zajistit plnění povinností v oblasti hospodaření.
 • Řídit finanční plánování střediska sestavením a dodržováním rozpočtu.
 • Shánět a zajišťovat dostupné finanční zdroje (zejména zajistit řádné a efektivní využití dotací) a dohlížet na efektivní využívání dostupných finančních a materiálních prostředků střediska.
 • Zajištění řádného vedení účetnictví střediska, zpracování účetní závěrky a výkazů, včetně uchování účetních dokladů a evidencí dle zákona a vnitřních předpisů Junáka - českého skauta.
 • Zajištění včasné úhrady závazků střediska.
 • Zajištění splnění daňových povinností střediska, včas a řádně odevzdaných daňových výkazů a případnou úhradu daní.
 • Zajištění evidence majetku a příprava podkladů pro pravidelnou inventarizaci.
 • Poskytnout součinnost revizním orgánům při jejich činnosti, respektovat jejich závěry a případně podnikat opatření k nápravě nedostatků.
 • V případě potřeby zajistit metodickou podporu podřízených jednotek v oblasti vedení účetnictví.
 • Zachování ochrany osobních údajů.

Důležité dokumenty vymezující činnost hospodáře jsou uvedeny v sekci této stránce předpisy k hospodaření na skautské Křižovatce. Každý rok vydává hospodářský zpravodaj Junáka směrnici k dotacím, upřesňující čerpání státních dotací.

Kalendář

Zde najdeš orientační termíny týkající se hospodaření.

leden/únor výběr registračních poplatků a odevzdání registrace k 31.1.
30.1. přiznání k dani z nemovitosti (při nabytí)
aktualizace rozpočtu střediska dle počtu členů
převod členských příspěvků
březen/duben schválení účetní závěrky
odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu k 31.3. (30.6. odložené prostřednictvím daňového poradce)
schválení rozpočtů táborů, táborových poplatků
vložení hospodářského výkazu do SkautIS (do 15.4.)
předložení zprávy o hospodaření za minulý rok
květen/červen výběr poplatku za tábor, a odevzdání hlášenek táborů (do 30.5.)
příjem dotace MŠMT
červenec/srpen tábory, akce
září vyúčtování táborů
odevzdání hlášení skutečnosti táborů
příprava žádosti o dotace na obce a kraje
říjen/listopad vyúčtování dotací MŠMT
příprava a schválení rozpočtu na následující rok
schválení výše registrace na další rok
prosinec příprava registrace v oddílech
vyúčtování dotací na obce a kraje
inventarizace a pak projednání zprávy inventarizační komise na střediskové radě

Praktické návody a další materiály

Na této stránce skautské křižovatky nalezneš základní informace o tom, jak vést účetnictví organizačních jednotek Junáka.

Doporučujeme přečíst si článek o proplacení cestovních náhrad. Během kontrol se najde nejvíce problémů právě v této agendě, ačkoliv je snadné chybám předejít.

Podrobnější informace k hospodaření či vedení účetnictví poskytují též metodické listy, které uvádí praktické příklady z činnosti střediska, vzorové smlouvy a návody. Pozor ovšem na jejich aktuálnost, je dobré případné nejasnosti a nesrovnalosti dohledat podle platných předpisů příp. konzultovat. Jedná se na příklad o:

 • Práce s pokladnou
 • Účetní závěrka a vše kolem
 • Práce s rozpočtem a vše kolem
 • Archivace účetních záznamů
 • Zaměstnávání lidí a vše kolem, mzdy
 • Zpráva o hospodaření
 • Automobil ve vlastnictví organizační jednotky
 • Správa základny
 • Nájmy, nájemní smlouvy a vše kolem
 • Telekomunikační náhrady a vše kolem
 • Dlouhodobý majetek a odepisování
 • Stanovení podmínek při rušení účasti na akcích
 • Metodika - Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Metodika - Daně a organizační jednotky Junáka
 • Metodika - Dary, darovací smlouvy a všechno kolem
 • a řada dalších dokumentů

Doporučujeme si též přečíst publikaci Ekonomika neziskové organizace, kterou lze za méně než 200 Kč pořídit v obchodu TDC.

Junák nabízí svým členům a jednotkám celou řadu věcí, které mohou vašemu středisku pomoci:

Skautská telefonní síť (STS) – zapojte se do "firemní sítě" Junáka, kde si mohou skauti navzájem volat zdarma a další služby získávat s významnou slevou - informace Propagační materiály, logo, hlavičkové papíry, obálky – existuje řada propagačních materiálů vhodných pro děti či rodiče, v korespondenci s partnery či rodiči vám mohou pomoci hotové hlavičkové papíry či obálky (více ve skautské prodejně JUN či e-shopu TDC)
Skautská energie – zapojte svá střediska či základny do programu, ve kterém skauti a jejich blízcí mají výhodné ceny elektřiny a plynu - informace skautIS – používáme rozsáhlý informační systém skautIS., který obsahuje údaje o všech členech a jednotkách včetně hospodářských výkazů, vyúčtování dotací aj.
Google Apps Junáka – používejte pro spolupráci e-mailové konference, dokumenty, e-maily - informace Místo pro střediskový web – Junák provozuje webhosting, kam můžete umístit web vašeho střediska, kursu či základny - stránky serveru
Jobs.skaut.cz – sháníte člověka na pomoc s vedením některého z oddílů či uspořádání střediskové akce? Zkuste hledat na Jobs Vzdělávací akce – pošlete lidi z vašich středisek či okresní rady na některou z mnoha vzdělávacích akcí, které se v Junáku pořádají – přehled akcí

Chceme Ti tvou roli co nejvíce usnadnit. Proto se snažíme vyvíjet nástroje a další podpůrné materiály, které můžeš využít. Patří mezi ně metodické listy, automatizace výkazů ve SkautIS, vzdělávací semináře či výměny zkušeností. Pokud se chceš dozvídat více, tak sleduj pravidelně skautskou Křižovatku či časopisy a neboj se ozvat!

Dalšími zdroji informací jsou:

 • Informační balíčky – Kancelář ústředí Junáka rozesílá každý měsíc pravidelné informační balíčky pro organizační jednotky. K jejich odběru se může přihlásit každý registrovaný uživatel Skautské křižovatky.
 • Lidé kolem mě – zeptej se svého předchůdce nebo se domluv s hospodářem jiného střediska, či nadřízené jednotky.
 • Samozřejmě výborné je, pokud se přihlásíš na vzdělávací akci specializovanou na hospodaření, kterou najdeš v databázi vzdělávacích akcí. Nyní se hospodařením zabývá zejména Hopík a Muška.
 • Aktuální informace zveřejňujeme na hospodářských stránkách skautské Křižovatky.

Tento balíček je zasílán automaticky všem nově jmenovaným hospodářům středisek, okresů, krajů a zvláštních organizačních jednotek pomocí skautISu.

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2426x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: