....

Chyba na stránce: Uvítací balíček pro členy revizních komisí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/uvitaci-balicky/3049-uvitaci-balicek-pro-cleny-reviznich-komisi?autologin=1"

Uvítací balíček pro členy revizních komisí

Uvítací balíček pro členy revizních komisí

Milá sestro, milý bratře,

velice mě těší, že Tě můžu přivítat do řad skautských revizorů. Vím, že je to funkce mnohdy nevděčná, nechtěná, a revizní komise mnohde nefungují tak, jak by měly. Tam, kde revize neprobíhají, se častěji objevují problémy. Pojďme se to ale postupně společně pokusit změnit!

Uvítací balíček je tu pro Tebe, aby Ti pomohl zorientovat se v nově zastávané pozici. Neobsahuje jistě vše, co Tě jako člena revizní komise může potkat a zřejmě i potká, ale přináší odkazy na materiály, které by Ti mohly být užitečné, a upozorňuje na věci, které jsou pro fungování revizní komisi důležité. Doufám, že Ti bude tento balíček k užitku a přeji Ti mnoho zdaru v nové funkci!

Ondřej Bartoš - Batole

Balíček je rozdělen do několika kapitol:

 • Revizní komise – co má obvykle revizní komise na starosti, jak začít ve funkci
 • Inspiruj se – odkazy na užitečné materiály
 • Co můžu využít – co Junák jako organizace může nabídnout
 • Kde hledat aktuální informace – informační kanály, kontakty

Pozn. V této kapitole je použit text pro revizory středisek, pokud jsi revizor přístavu, okresu či kraje (či ZvOJ), dosaď si místo slova „středisko“ právě tuto svou jednotku.

Poslání revizní komise
Tvou odpovědností člena revizní komise je zajistit, že ve středisku probíhá kontrola, zejména pak:

 • že se ve středisku neztrácí majetek, nebo ho dokonce někdo nezcizuje,
 • že středisko vynakládá své prostředky efektivně
 • že středisko hospodaří v souladu se zákony a dalšími normami, včetně vnitřních předpisů

Při této práci je důležité komunikovat jak s vedoucím střediska, tak s hospodářem, a vzájemně si vysvětlovat problematické věci. Revizní komise i vedení střediska mají stejný zájem. Chtějí, aby hospodaření bylo v pořádku a středisko se vyvarovalo možným problémům.

Co je revizní komise
Revizní komisi tvoří předseda a dva členové u všech organizačních jednotek (dle nového organizačního řádu Junáka povinně od 1.1.2017). Pokud jsou někde pouze dva členové RK, je možné nového člena kooptovat (schválením nového člena RK střediskovou radou). Předseda a členové jsou si rovni.
Revizní komise jsou nezávislé kontrolní orgány. Jsou nezávislé na statutárním orgánu i radě střediska. Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání střediskové rady a mají také právo na její zápisy. Členové revizní komise však nejsou členy rady, mají pouze poradní hlas.
Mezi revizními komisemi neexistuje nadřízenost a podřízenost. Přesto mají povinnost si vzájemně poskytovat informace, aby mohly lépe vykonávat svou činnost.

Revizní komise sleduje dodržování celé řady předpisů. Při své činnosti se pak řídí Stanovami Junáka, Revizním řádem Junáka a také svým ročním plánem.

Když začínáme, je potřeba

 • Do měsíce od zvolení uspořádat zasedání RK, kde je zvolen předseda revizní komise. U okresů a krajů je třeba schválit také revizní plán na příslušný rok.
 • Převzít od předchozí komise všechny potřebné dokumenty, zejména revizní zprávy, zprávy o činnosti, zápisy ze zasedání, které předchozí revizní komise při své činnosti vytvořila.

Co má revizní komise na starosti

 • okresní a krajské komise mají sestavit revizní plán na každý kalendářní rok a schválit jej do 1. ledna daného roku na svém zasedání. Revizní plán musí zahrnovat:
  • kontroly vyúčtování smluvně vázaných prostředků,
  • kontrolu správnosti a úplnosti roční účetní závěrky,
  • kontroly vyplývající z dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření.
 • revizní komise provádí revize na základě písemné žádosti statutárního orgánu či jiné revizní komise nebo skutečností vedoucích k mimořádné revizi
 • za každý kalendářní rok vypracovat roční zprávu o činnosti a předložit ji radě jednotky nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku
 • předložit sněmu jednotky souhrnnou zprávu o činnosti za své funkční období (tato zpráva bude velmi důležitá pro Tvé nástupce ve funkci, aby věděli, co předchozí revizní komise ve svém funkčním období dělala a měli na co navázat)
 • dokončit zahájenou kontrolu

Za jaké další oblasti revizní komise odpovídá, jaké jsou její pravomoci a jak má revize probíhat, si můžeš přečíst v Revizním řádu Junáka.

Co revizní komise kontroluje

 • dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Junáka - českého skauta v oblasti hospodaření,
 • hospodaření se jměním jednotky,
 • plnění usnesení a rozhodnutí orgánů jednotky,
 • rozhodnutí statutárního orgánu jednotky a dalších činovníků v oblasti hospodaření,
 • plnění rozpočtu jednotky,
 • hospodaření jednotky se smluvně vázanými prostředky,
 • obsah, formální náležitosti a plnění uzavřených smluv a jiných právních dokumentů,
 • evidenci a způsob uložení dokumentace související s hospodařením.

Na co nezapomenout:
Revizní komise středisek a přístavů kontrolují hospodaření své jednotky. Okresní revizní komise kontroluje hospodaření okresu, ale má právo (a je to často žádoucí), aby do svého plánu zahrnula také kontroly podřízených základních jednotek, tedy středisek a přístavů. No a krajská revizní komise má kontrolovat hospodaření kraje, ale má právo (a je to často žádoucí), aby do svého plánu zahrnula také kontroly podřízených okresů a základních jednotek. A ÚRKJ? Ta může kontrolovat všechny :-)

Velmi zajímavé je, že revizi nemusí revizní komise provádět sama, ale se souhlasem předsedy revizní komise může ke kontrole přizvat nezávislé odborníky zejména z oblasti právního, daňového a účetního poradenství nebo členy jiných RK. Pokud nemáš s funkcí revizora zkušenosti, zkus oslovit nějakého zkušenějšího revizora (například z nadřízené jednotky), aby se zúčastnil naplánované revize a ukázal Ti jak na to. Účast na revizi může být zajímavá také pro kamarádku či kamaráda, která/ý studuje ekonomii – uvidí hospodaření v praxi a Tobě může být přínosem po odborné stránce. Při přibírání těchto osob ke kontrole ale pamatuj, že jsou vázáni povinností mlčenlivosti, ale i dalšími povinnostmi dle Revizního řádu. Na co všechno je potřeba myslet, zjistíš také ze vzorů vypracovaných ÚRKJ (viz níže).

Metodické materiály k činnosti revizní komise
Ústřední revizní komise zpracovává materiály pro ostatní revizní komise. Zejména se jedná o formuláře a vzory dokumentů potřebných pro provedení revize a také metodické materiály zveřejňované ve Věstníku ÚRKJ. Mezi vzory najdeš oznámení o revizi, vzorovou revizní zprávu, roční plán činnosti a další. Není nutné nic vymýšlet, vzory splňují náležitosti, které stanoví Revizní řád, navedou Tě a Ty tak na nic nezapomeneš. Dokumenty je možné najít na Skautské křížovatce - kontrolní činnost.

Metodické materiály k hospodaření
Junák má zpracovánu celou řadu metodických materiálu k hospodaření a jeho součástem – mohou ti být oporou po odborné stránce při provádění revizí. Najdeš je na Skautské křižovatce v části Metodiky a vzdělávání. V e-shopu TDC je možné objednat si publikace zaměřené na účetnictví i hospodaření jako takové.

Vzdělávání pro Tebe a Tvé spolupracovníky

Pro revizní komise existuje v Junáku několik možností, kde se můžeš dozvědět něco nového, vyměňovat zkušenosti či dobít baterky. Jedná se zejména o manažerské vzdělávání (víkendové nebo lesní kurzy – např. MUŠKA, MUŠinKA nebo Hopík), případně o nabídku obecně nebo tematicky zaměřených víkendových a jednodenních akcí menšího rozsahu.

Nabídku vzdělávacích akcí najdeš na Skautské křižovatce v databázi vzdělávacích akcí a informace o konaných školeních zveřejňuje ÚRKJ na svých stránkách.

Junák nabízí svým členům a jednotkám celou řadu věcí, které mohou vašemu středisku pomoci:

Skautská telefonní síť (STS) – zapojte se do skautské "firemní sítě", kde si mohou skauti navzájem volat zdarma a další služby získávat s významnou slevou - informace Google Apps Junáka – používejte pro spolupráci při revizích e-mailové konference, dokumenty, e-maily - informace
Vzdělávací akce – navštivte některou ze vzdělávacích akcí, které skauti pořádají – přehled akcí Jobs.skaut.cz – sháníte člověka na pomoc s revidováním? Zkuste hledat na Jobs
skautIS – skauti využívají rozsáhlý informační systém skautIS, který obsahuje nejen údaje o všech členech a jednotkách. Každý dospělý člen má právo mít vlastní účet, může si tak aktualizovat data o vlastní osobě, upravovat odebíraný časopis či se přihlašovat na Skautskou křižovatku. Pro revizora je vhodná role „aktivní činovník“, se kterou vidíš základní údaje o jednotce – hospodářské výkazy, tábory včetně rozpočtu apod. (v případě VOJ i podřízených jednotek – může to být vhodný podklad pro výběr jednotky ke kontrole).

Všechny aktuality najdeš na Skautské křižovatce (https://krizovatka.skaut.cz).

Dalšími zdroji informací jsou:

 • Informační balíčky – Kancelář ústředí Junáka rozesílá každý měsíc pravidelné informační balíčky pro organizační jednotky. K jejich odběru se může přihlásit každý registrovaný uživatel Skautské křižovatky.
 • Lidé kolem mě – zeptej se svých předchůdců nebo revizní komise vašeho okresu či kraje. Domluv se a pro inspiraci se nech přizvat k revizi prováděné jinou revizní komisí u jiné jednotky.
 • Ústřední revizní komise – má své stránky, kde najdeš také kontakt na členy ÚRKJ, napiš jim, rádi Ti poradí a pomůžou.

 Tento balíček je zasílán automaticky všem nově jmenovaným členům a předsedům revizních komisí všech organizačních jednotek pomocí skautISu.

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1172x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: