....

Chyba na stránce: Jak podpořit činnost rádců - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/3392-jak-podporit-cinnost-radcu?autologin=1"

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ

 

Vítejte na stránkách pro výchovné zpravodaje!

Jak podpořit činnost rádců

Metodika pro výchovné zpravodaje | Kapitola 4

Zaměřeno na střediskové výchovné zpravodaje a zpravodaje pro výchovu a vzdělávání v okresních a krajských radách

Pro skautskou činnost ve věkové kategorii skautů a skautek jsou nepostradatelní schopní rádci. To ale v mnohých oddílech dobře nefunguje, rádce nemáme, nebo máme a nejsou schopni samostatně pracovat, chybí jim motivace, mnohdy i dovednosti a znalosti. Častokrát roli rádce přijímají z donucení nebo „protože nikdo jiný nebyl“, je škoda, že nejsou hrdí na to, že byli vybráni či zvoleni. Vždyť všichni cítíme, že post rádce je pro člověka velkou příležitostí. Získat tuto funkci by mělo být velkou odměnou, je to otázka prestiže a důvěry. Je tomu tak v tvém středisku? NE? Tak s tím zkus něco udělat! Třeba si vůdci oddílu neví s družinovým systémem a rolí rádců rady. Zasloužili by si rádci akci za odměnu, na kterou mohou vyrazit jen oni? Bylo by dobré je motivovat do další činnosti? Bylo by fajn, kdyby měli příležitost se něčemu přiučit? Pokud na některou z otázek odpovídáš ANO, pak je tato kapitola metodiky určena právě tobě!

=========

Družinový systém a rádci

Družinový systém je důležitým prvkem skautské výchovné metody, pracuje s přirozenou potřebou dospívajícího člověka být součástí party. Někam patřit a přispět svými schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi celku, jehož jsem součástí. V tomto věku mají na člověka největší vliv vrstevníci, družina by měla být zdravým prostředím, kde parta táhne mladého člověka tím správným směrem. Když dobře nefungují družiny, skauti si takovou partu najdou mimo oddíl. Družina by měla mít svůj název, pokřik, symboliku, tradice - to vše umožňuje ztotožnění se se svou družinou.

Několik těchto družin tvoří oddíl, ideálně čtyři až šest. Na oddílových akcích se všichni setkávají, navazují další přátelství a zároveň mají příležitost v mezidružinovém zápolení ukázat, jak dobře jejich parta funguje. To vše tvoří organizovanou sociální strukturu a demokratický systém samosprávy. Na vše dohlíží oddílová rada, tu tvoří vedení oddílu a rádci družin. Družinový systém tedy dává dostatečný prostor pro seberealizaci, vede k sebevýchově, upevňování charakteru, vytváření hodnotového žebříčku a k rozvoji dovedností a znalostí.

Rádce koordinuje a částečně řídí dění v družině, hodně záleží na tom, aby si rozuměl se svými členy, oni jej respektovali, aby byl pro ně přirozenou autoritou. Taky nezapomínejme, že má k ruce ještě parťáka - je skvělé, když spolu s podrádcem tvoří dobrý tandem.


Rádce je pilíř

Rádce družiny je jedním z hlavních pilířů družinového systému. Samostatně pracující rádci jsou skutečným pokladem Junáka. Je prozíravé a výhodné pracovat na jejich vzdělávání a rozvoji, protože se nám tato investice mnohonásobně vyplatí. Společně s vedením oddílu by ses ty, coby výchovný zpravodaj, měl právě rádcům hodně věnovat.

Z aktivních rádců rostou ti nejlepší nástupci. Oddíly mají silné opory a tím si dlouhodobě udržují mnohem větší stabilitu. Rádci spolu s vůdcem oddílu a jeho zástupcem dokáží vybudovat prosperující oddíl od nuly na zelené louce, nebo vzkřísit skauting tam, kde již činnost téměř zanikla. Družiny vedené rádci umožňují nárůst členské základny.

V ideálním případě se proto snažíme dosáhnout co největší samostatnosti rádců s ohledem na jejich vyspělost, věk atd. Cílem této kapitoly je, aby poskytla návod, jak se tomuto ideálu co nejvíce přiblížit, ať už je startovní situace v oddílech jakákoliv.

Osobnost rádce

Každý, kdo vedl někdy skautský oddíl, ví, že najít a připravit vhodné rádce není snadné. Co když se tě vůdce oddílu zeptá, podle čeho by se měl při výběru rozhodovat? Máš ty sám/sama představu, jak má rádce vypadat? Pojďme se nad tím společně zamyslet. 

Rádce by měl být:
 • přirozený šéf party (ostatní jej uznávají a respektují)
 • věkově blízký ostatním členům družiny (vhodný věk pro rádce je 13 až 16 let, má podobné zájmy)
 • měl by (přiměřeně svému věku) zosobňovat čestnost, obětavost a život podle skautských ideálů
 • měl by to být člověk empatický - schopný naslouchat ostatním a vnímat atmosféru ve skupině
 • společenský a otevřený
 • někdo, kdo má tah na branku a schopnost nadchnout ostatní

Ještě je potřeba vedení oddílů upozornit na několik důležitých skutečností. Vybráním, zvolením či jmenováním rádce jejich práce nekončí - je potřeba jej podporovat a provázet. Rádci by měli na oddílové radě mít možnost ovlivnit i činnost a směřování oddílu (samozřejmě zde vše závisí na úsudku vedení oddílu), dejme jim k tomu prostor. Je důležité dát rádci prostor i k tomu, aby chyboval. Vždyť je teprve na prvním pomyslném schůdku vedoucím k vůdcovství. Na druhou stranu by měl mít vůdce dobrý přehled o dění v družinách, aby případně mohl včas zasáhnout, kdyby hrozil nějaký “malér”.

Ideálem je komplexní vzdělávací systém pro rádce

Jedná se o ucelený systém přípravy, motivace a „výcviku“ rádců od jejich vytipování přes uvedení do funkce a následnou podporu v mateřském oddíle. Důležitá je role vůdce oddílu nebo mentora, který připravuje rádce na jejich funkci. Poté je vhodné motivovat rádce k přihlášení na rádcovský kurz. Jeho absolvováním to však nekončí, pak je potřebné průběžné mentorování, poskytování pozitivní zpětné vazby a vedení rádce k samostatnosti. V době, kdy dotyčný vyroste z věku rádce, je připravován na další pozici/úlohu v oddíle. Tento postupný proces bychom měli ve svém středisku/okrese/kraji uvádět v život. Mluvit o něm s vedením oddílů, připravovat pro něj ideální podmínky na středisku (třeba pořádáním akcí různého typu pro rádce družin).

Jak začít - mluv o družinovém systému a rádcích s vedením oddílů

Nejprve zkus analyzovat situaci v oddílech. Nejjednodušší je mluvit s vedením oddílů, navštívit jednání oddílové rady, ideálně se zúčastnit nějaké akce oddílu. Zajímej se o to, jak je podporována činnost rádců, jaký mají prostor pro své uplatnění, zda nastavený model funguje, jak podporují dospělí činovníci oddílu své rádce. Vyslechni si vedení oddílu, pozoruj, dávej zpětnou vazbu. Nabídni svou aktivní pomoc. Třeba zjistíš, že družinový systém někde funguje skvěle, jinde vlastně neexistuje. Respektuj identitu a tradice každého oddílu a zároveň se snaž citlivě pomoci tam, kde je třeba. Motivuj k výměně zkušeností - sdílení dobré praxe. Pátrej po tom, jak bys ze své pozice výchovného mohl konkrétně pomoci. Uspořádej pro rádce akci - více o její možné podobě objevíš níže.

Příklady otázek pro vedení oddílu
 • Máte skauty a skautky rozdělené na družiny?
 • Jsou družiny vedeny rádcem a podrádcem? Jací jsou?
 • Jak je vybíráte (zvolí je vůdce oddílu, oddílová rada nebo členové družiny)?
 • Jakou roli, práva a povinnosti má u vás v oddíle družinový rádce/podrádce?
 • Jak s nimi pracujete, jak je motivujete, vzděláváte…?
 • Poskytujete jim zpětnou vazbu na jimi připravený program?
 • Byli již na rádcovském kurzu? Pokud ano, jak byli spokojeni? Jak přínosná se jeví jejich účast vám?
 • Rád bych vám s rádci pomohl/a. Napadá vás jak?
 • Já nabízím ……

Vždy jsou důležité tvé vztahy s vedením jednotlivých oddílů, snaž se, aby tě brali jako spojence. Bude fajn, když se na tebe obrátí zrovna třeba s tím, že mají potíže s rádcováním ve svých družinách. Pravidelně se o rádce zajímej. Pokud budeš mít možnost, navaž i s nimi kontakt, na druhou stranu neobcházej vůdce oddílu.

I na středisku/střediscích musí panovat shoda na tom, že fungující družiny a schopní rádci jsou nejen skvělou vizitkou skautské činnosti v současnosti, ale také cenným vkladem pro budoucnost oddílů i střediska. Vždyť většina činovníků si své první manažerské schopnosti osvojovala právě v době, kdy zastávali pozici rádce družiny.

Základní přehled o družinovém systému a zapojení rádců, dokonce i o jejich vzdělávání můžeš získat i díky Oddílovému hodnocení kvality (více na https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality). Motivuj jednotlivé oddíly, aby tento nástroj využívaly, požádej o přístup k výsledkům jejich hodnocení.

 

Formy vzdělávacích akcí pro rádce

Je potřeba si uvědomit, že kvalitní oddíl musí začít své rádce formovat nejprve sám (aktivní pomocí rádcům od vedení oddílu, příkladným rádcováním odrůstajících rádců, jejich mentorským vedením rádců nových...).
Vzdělávání pro rádce má v současné době několik ustálených forem - pořádají se akce jen pro účastníky z jednoho početného oddílu, často se jedná o akce pro členy jednoho střediska, někdy je pořadatelem okresní rada či rada krajská. Existují však také rádcovské akce pro účastníky z celé republiky. Příkladem je několik rádcovských táborů.

Rádcovské setkání

Spíše motivační akce – jedná se o jednorázovou akci, která se může konat periodicky vždy jednou za rok či dva. Zpravidla v délce jednoho víkendu – určená pro setkání rádců z jednoho střediska, okresu či kraje. Většinou zde není hlavním cílem vzdělávání rádců, ale spíše jejich vzájemná výměna zkušeností, „nakopnutí“ do další činnosti, možnost užít si něco za odměnu, co pro ně připraví jiní. Především s touto náplní vznikl projekt regionálních Žiraf (http://zirafa.skaut.cz/). Poptejte se u vás v okrese/kraji, zda právě u vás se také taková nepořádá, nebo ji sami iniciujte. Rádcovské setkání je časově méně náročnou a přesto užitečnou formou akcí pro rádce. Často je základem takových setkání parta absolventů rádcovského kurzu, někdy jsou samotnými rádci pořádány “after” setkání. Je dobré chuť k dalšímu setkávání vhodně podpořit, pomoci s organizací, osobně akci zaštítit.

Rádcovský tábor

Letní táboření pro rádce, kde mají možnost společně strávit část prázdnin (zpravidla jeden týden) společně a zažít tak společně malý skautský tábor, který je plný inspirace pro činnost jejich družin. Někdy je součástí rádcovského tábora i víkendové setkání, které předchází či následuje po vlastním lesním kurzu. Příkladnou akcí tohoto typu s dlouholetou tradicí (pouze pro chlapce) je Rádcovský kurz svatého Jiří (http://rtsvjiri.skauting.cz). Pro kluky i holky dlouhodobě funguje Rádcovský tábor Hradiště (http://hradiste.skauting.cz/), v roce 2017 poprvé proběhl Rádcovský tábor Sherwood (http://sherwood.skauting.cz/).

Rádcovský kurz

Nejčastější forma vzdělávání pro rádce, jedná se o setkání rádců, které by mělo zprostředkovat předání důležitých dovedností a vědomostí – to nejpodstatnější pro bezproblémové vedení skautské družiny. Rádcovské kurzy se liší délkou trvání – zpravidla se jedná o akce v délce dvou až pěti víkendů. Ve větších střediscích z jednoho města je dobrá zkušenost i s formou několika podvečerních schůzek, které jsou doplněny víkendovým rádcovským výjezdem. My se této formě budeme v následující části této kapitoly věnovat přednostně. Přijde nám jako ideální a pro většinu potencionálních uchazečů nejpřijatelnější varianta.

Proč je potřeba rádcovských kurzů (RK)

Zde si zkusíme nastínit důvody, které podporují myšlenku pustit se do práce a kvalitní kurz pro rádce ze svého oddílu, střediska, okresu či kraje uspořádat.
Rádcovský kurz by měl:

 • podpořit rádce v jejich práci a napomoci tak kvalitnímu družinového systému
 • zprostředkovat předání potřebných znalostí, dovedností, schopností využitelných při vedení družiny
 • motivovat rádce do jejich další činnosti
 • ukázat rádcům z jednotlivých oddílů, že v tom nejsou sami – že s výzvou rádcování se potýká ještě mnoho jiných
 • díky rozdělení účastníků do “cvičných” družin ukázat prakticky, jak by měla družina fungovat (družinový život, družinová pospolitost)
 • zajistit mezi rádci výměnu zkušeností a tím je nechat vzájemně se inspirovat
 • posílit skautskou identitu každého účastníka tím, že se setká s lidmi stejného zájmu a věku (mimo svůj oddíl)
 • vytvořit mezi účastníky přátelské vazby


Kvalitní rádcovský kurz

Jaké podmínky/parametry by měl kurz splňovat, abychom ho mohli považovat za kvalitní?

 1. Má alespoň tři víkendy - kratší kurz nenabízí možnost postupně rozvíjet své účastníky, pak jim umožnit si získané dovednosti ověřit v praxi svých oddílů a sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky i vedením kurzu.
 2. Má stálého pořadatele a podporu pořádající jednotky - to přináší pro tým kurzu určitou jistotu.
 3. Má dlouhodobou vizi (pakliže nejde o jednorázovou akci), ze které vychází cíle kurzu - víme, kam naše vzdělávací akce směřuje, pracujeme s cíli kurzu i s prostředky, jakými lze vytčených cílů dosáhnout.
 4. Kurzem je pokryta většina rádcovských kompetencí - máme představu o tom, jaký by měl být rádce, snažíme se předat účastníkům vše potřebné k tomu, aby si tyto kompetence osvojili.
 5. Je veden činovníkem s vůdcovskou zkouškou a zkušenostmi s vedením podobné akce - praxe s vedením družiny/oddílu je důležitou kvalifikací i pro ostatní členy instruktorkého týmu.
 6. Na jeho realizaci se podílí minimálně pět stálých instruktorů různého věku - věkový rozdíl přináší rozmanitost v pohledu na různé otázky, spíše se vyhneme černobílému vidění.
 7. Je zajištěno personálně technické zázemí a další důležité funkce (kuchař, zdravotník…).
 8. Má vyváženou dramaturgii z pohledu účastníků i realizačního týmu - nesestavujte harmonogram náhodně, ale přemýšlejme o něm.
 9. Je dostatečný prostor mezi jeho částmi, aby si účastníci mohli vyzkoušet nabyté vědomosti a získané dovednosti v mateřském oddíle (s tím počítáme, směřujeme k tomu).
 10. Má dobrý přístup k rádcům – tvoří minimální bariéry mezi realizačním týmem a účastníky, rádci jsou pro nás partnery v dialogu.
 11. Důraz na praktičnost – je-li možné si danou záležitost prakticky vyzkoušet, udělejte to.
 12. Má pestrý program, ve kterém jsou zařazeny různé formy práce s rádci i fyzické aktivity na protažení a pro inspiraci. Formy, jaké užijeme, budou používat při vedení družiny i oni - buďme jim příkladem.
 13. Pokud je to užitečné, je součástí každého programu i metodická část dotýkající se užitečnosti a využitelnosti tématu i formy pro jejich vlastní družinu.
 14. Kurz vědomě podporuje výměnu zkušeností mezi účastníky - dejme prostor k vzájemnému učení - budeme moci pozorovat i to, jak jednotliví účastníci umí komunikovat s ostatními.
 15. Pracujeme s vhodným symbolickým rámcem - pomůže to motivaci do programu a zároveň to poslouží jako dobrý příklad pro jejich činnost v družinách.
 16. Tým kurzu je v kontaktu s vedením oddílů od jednotlivých rádců – pracujte s reáliemi mateřských oddílů, pozvěte vedení oddílů na dílčí část kurzu, zapojte je.
 17. Kurz vědomě motivuje své účastníky k samostatným aktivitám ve svých družinách - zadávejte úkoly pro práci s vlastní družinou, veďme účastníky k sebehodnocení vlastního programu, poskytujme zpětnou vazbu.
 18. Průběžně nebo na svém závěru ověřuje získané dovednosti, schopnosti, znalosti a postoje (ideálně ve spolupráci s mateřským oddílem) - hledejme k tomu opět různé formy, snažme se vyhnout školomeckému přístupu a zkoušení “u tabule”, ať je ověření v maximální míře praktické.
 19. Kurz využívá různé metody zpětné vazby a review, umí reagovat na výstupy ze zpětné vazby - mělo by nás zajímat, jak se námi sestavený program líbil účastníkům, jak na ně působil - je normální dělat zpětnou vazbu, vyhodnotit ji a poučit se z ní. To také chceme, aby přenesli do svých družin.
 20. Na kurzu se nekouří, nepije alkohol a neužívají návykové látky, což každý považuje za samozřejmé - nelze kázat vodu a pít víno, všichni přítomní by měli dodržovat stejná pravidla, jít rádcům příkladem.


Většina výše uvedených bodů vychází z hodnocení kvality rádcovských kurzů viz: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality/2741-hodnoceni-kvality-radcovskeho-kurzu Objevíš tam několik dokumentů, které ti napomohou správně nastavit cíle tvého kurzu. Neboj se, má to smysl, i kdyby první tebou pořádaný rádcák měl nějaké mouchy. Neváhej následně se svým týmem po uspořádání každého ročníku kurzu opět sáhnout k hodnocení kvality, vynaložené úsilí za to stojí. Snáz odhalíte možné slabiny a určíte si výzvy pro příští ročník. Hodnocení kvality nabízí určitý nadhled a nastíní vám cesty, jak být příště ještě lepší.

Chci uspořádat rádcovský kurz – co je potřeba udělat před akcí

Pokud se rozhodneš zorganizovat rádcovský kurz pro účastníky ze své organizační jednotky, čeká tě několik kroků, kterých je potřeba pro realizaci takové akce. Tento postup nyní zkusíme nastínit.

Oslovení oddílů a středisek

Obrať se na vedení oddílů, pátrej po tom, jak jsou na tom s družinovým systémem. Mluv s nimi o důležitosti výchovy a vzdělávání schopných rádců. Způsoby komunikace s vedením oddílu a možné otázky, které je dobré vedení oddílů/oddílovým radám položit jsme uvedli výše v podkapitole “Jak začít - mluv o družinovém systému a rádcích s vedením oddílů”. Pokud zjistíš, že by byla poptávka po rádcovském vzdělávání, pusť se do práce. Hledejte společně takovou formu rádcovského kurzu, aby vyhovovala většině (od formy podvečerních setkání na různá témata po několika víkendový kurz v průběhu celého skautského roku).

Sestavení týmu

Oslov schopné lidi ze svého okolí, zvažuj jejich roli v realizačním týmu a také to, zda schopnosti a dovednosti každého jednotlivce dané roli odpovídají. Jádro týmu (stačí 3 až 4 lidi) by měli tvořit lidé, na které se můžeš s jistotou spolehnout a se kterými jsi již ideálně někdy spolupracoval. Mysli na to, že pro rádce je dobré mít mezi pořadateli i někoho, kdo je jim věkově blízký a zároveň je jim dobrým příkladem. Na některé dílčí programy lze samozřejmě přizvat i externí odborníky. Při sestavování týmu mysli samozřejmě i na to, že je ideální mít v týmu alespoň jednoho člověka z každé OJ, pro kterou je kurz primárně určen. On se následně stane přirozeným spojením s daným střediskem, což hodně pomůže při propagaci kurzu.

Potřebné funkce v týmu:
 • Vůdce akce
 • Zástupce vůdce
 • Hospodář
 • Zdravotník
 • Fitkař (má na starosti drobné fyzicky náročné hříčky na rozhýbání účastníků)
 • Technická výpomoc – zásobování, kuchař,…
 • Odborníci na jednotlivá témata

Nalezněte společnou diskuzí shodnou vizi, naplánujte termíny, vytvořte hrubý harmonogram přípravných prací. Dobře se poznejte, důležité jsou přátelské vztahy. Rozdělte mezi sebe kompetence a úkoly, ať je každému jasné, co se od něj očekává, co je jeho starostí. Dbejte na pečlivě vedené zápisy z jednání týmu, dávejte úkolům termíny. Komunikujte mezi sebou. Kontroluj odvedenou práci.

Stanovení cílů, náplně, názvu…

Toto částečně patrně dokážeš formulovat i ty sám, případně to vychází z pohnutek organizační jednotky, která chce kurz uspořádat. Mělo by to být součástí první týmové porady. Zajímej se také o očekávaní oddílů/středisek, ze kterých na kurz přijedou účastníci. Dobrý je osobní kontakt - zajdi na oddílovou/střediskovou radu a vyslechni si jejich potřeby, problémy, přání. Děláš-li rádcovský kurz pouze pro jeden oddíl či jedno středisko, pak by bylo skvělé dokázat zjistit i očekávání samotných rádců přihlášených na kurz.

Dobrou prací s cíli zvýšíš pravděpodobnost, že se vám podaří kurz kvalitně sestavit a naplnit tak očekávání pořadatele i účastníků. Jinak budu pracovat s náplní kurzu, pokud primárním cílem bude vzdělat rádce přihlášené na kurz, jiná náplň bude u rádcovské akce, která má především motivovat pro další činnost.
Ve chvíli, kdy se vám podařilo sestavit cíle kurzu, zamýšlejte se nad prostředky, jak jich dosáhnout. Pokud je například pro mne důležitým cílem vytvořit dobrou partu a pevné vztahy mezi účastníky, pak je prostředkem například dobře nastavená seznamovací aktivita, intenzivní společný prožitek (náročnější hra zaměřená na práci týmu), prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a problémů... Řešte v týmu cestu k vytčeným cílům pomocí konkrétních prostředků - na základě toho následně sestavujte harmonogram kurzu.

Ve věci hledání názvu kurzu – je dobré vycházet z nějaké tradice, případně symboliky. Pokud zakládáte úplně nový kurz, věnujte jeho názvu dostatečnou pozornost – měl by být atraktivní a čitelný, sám o sobě něco o vzdělávací akci vypovídá.

Práce týmu může začít! Většinou se vyplatí průběžná kontrola plnění úkolů jednotlivých členů týmu (třeba sdílená složka na googlu s nahrávanými programy - lze poté v případě nečekané absence někoho z týmu jeho program převzít + tabulka, kde jsou jednotlivé dílčí úkoly s termíny a každý si průběžně kontroluje, zda je vše připravené/dotažené).

Příklady stanovených cílů kurzu:

Rádcovský kurz Filia
- Absolvent je motivován pro práci v oddíle
- Absolvent zvládá připravit a zorganizovat schůzku
- Absolvent zná bezpečnostní rizika spojená s vedením družiny, umí předcházet nebezpečným situacím a zvládá je řešit
- Absolvent se orientuje v Junácké organizaci, zná strukturu střediska a má přehled o dalším skautském vzdělávání
 
Rádcovský kurz Perun
- Cílem kurzu je připravit rádce a rádkyně na vedení družiny, seznámit je s možnými úskalími a problémy, se kterými se budou potkávat a naučit je jim předcházet.
- Klademe velký důraz na praxi – jak v rovině vědomostí a zkušeností, které účastníci získávají, tak ve způsobu jejich předávání.
- Důležitou součástí kurzu je motivace a inspirace do další činnosti, sdílení zkušeností a navazování vztahů mezi účastníky z různých oddílů a středisek.
- Za stěžejní považujeme pochopení skautingu jako výchovného hnutí, nikoliv pouze jako volnočasové aktivity.
Organizační záležitosti – zamluvení základen, rozpočet a další

Důležité je určení termínů kurzu s dostatečným předstihem (minimálně 6 měsíců před zahájením kurzu), zamezení jejich kolidování s většími akcemi v regionu (obrať se na statutáry dotčených organizačních jednotek) a také s akcemi oddílů, které chtějí své rádce na kurz poslat. Tomu se dá zamezit dobrou komunikací s oddíláky.

Dále je důležité najít vhodné základny pro pořádání rádcovského kurzu, zde myslete na počet účastníků, potřebu prostoru pro případné dělené programy, okolí základny vyhovující plánovanému programu apod.

Dále je nutné sestavit rozpočet akce, rádcovské vzdělávání bývá zpravidla financováno ze zdrojů účastníků, z prostředků pořádající jednotky a dotačních peněz, které zpravidla poskytují krajské rady (obrať se v této věci na svůj junácký kraj). Zjisti možnosti ve svém regionu a snaž se maximálně snížit účastnický poplatek pro rádce.

Příprava a skladba programů

Vlastní náplň kurzu je potřeba cíleně sestavovat dle potřeb oddílů či středisek, které na něj posílají své rádce. Vyplatí se znát očekávání domovských jednotek i samotných rádců. Níže nastíněná možná náplň kurzu vystihuje možný ideál - záleží však, zda nám časová dotace rádcáku umožní zvládnout všechno. Berte to tedy jako inspiraci.

Plánování a příprava kvalitního RK zpravidla i zkušenému týmu zabere stejnou dobu jako jeho vlastní realizace. Bývá zapotřebí několik osobních setkání týmu, což je to dáno zejména nároky na koordinaci jednotlivých oborů, dolaďováním technických detailů a potřebou sladit tým dostatečně dlouho před vlastním konáním akce. Snaž se organizátory časově minimálně zatěžovat – ne vždy je třeba nutné, aby se sešel celý realizační tým (když máme poradu týkající se programu, nemusí být nutně přítomný hospodář akce).

Co by v programu rádcovského kurzu nemělo chybět:

 1. Seznamovací a stmelovací programy - je to důležité nejen pro dobrou partu a atmosféru, ale taky pro práci cvičných družin
 2. Symbolika kurzu – rituál a prožitek je důležitá součást skautského programu, myslete na to při sestavování programu, kurz by měl mít název, dobrý je také pokřik, symbolika bratrského kruhu, slavnostní oheň, přání k jídlu,...
 3. Plnění úkolů v družinách - v některých oddílech nefunguje ideálně družinový systém, a tak je to často první setkání s tím, jak vypadá družinová sounáležitost a první možnost zažít mezidružinové zápolení i spolupráci, učí se prakticky rozdělit, zadat a koordinovat práci družiny
 4. Modelová družinová schůzka/výprava - prakticky si vyzkoušet připravit a realizovat program pro družinu na zadané téma, přijmout následně zpětnou vazbu od instruktorů kurzu i účastníků
 5. Příkladné skautské chování – vede k seberozvoji rádce, mělo by být na pozadí všeho dění - výchova vlastním příkladem (činovníci a roveři zapojení do vedení kurzu)
 6. Programy na téma:
 • Role a osobnost rádce - jaký by měl být, jaké role má při své činnosti naplňovat (kamarád, manažer, motivátor,...)
 • Jak komunikovat se svými členy - pravidla respektující komunikace, prostor pro názor každého, pozitivní atmosféra v družině, družina jako tým
 • Jak řídit družinu - účastník by se měl dozvědět něco o tom, proč je důležité všechny dobře poznat a reagovat na jejich potřeby, proč je důležité dát každému prostor vyniknout (základy psychologie), jak si vybudovat zdravou autoritu, jak využít tandem rádce + podrádce
 • Jak motivovat družinu - vlastní příklad, přimět rádce k zamyšlení nad tím, co motivuje je samé - pracovat s tím, vnější a vnitřní motivace, varování před nesmyslným trestáním, jak řešit nekázeň apod.
 • Jak podpořit družinovou sounáležitost - využití družinových tradic, rituálů, něčeho, co je specifické jen pro mou družinu - proč je to důležité, družinové akce
 • Oddílová rada - měl by pochopit strukturu oddílové rady a svou roli v ní, jak a proč se aktivně zapojovat do jednání a rozhodování OR
 • Komunikace vně družiny - vztah k oddílu, ostatním družinám, rodičům členů družiny (informace o družinových akcích)
 • Základy plánování - jak připravit a sestavit program, vztah cílů a prostředků, tvorba smysluplného programu, který mé členy baví, umí realizovat družinovou schůzku a výpravu (dobré je, aby si ve svých oddílech vyzkoušeli)
 • Výchovné nástroje Junáka - do programu by měly být zařazeny aktivity, při kterých si účastníci prakticky vyzkouší práci se stezkou, odborkami, případně i Svojsíkovým závodem (spíše přípravu družiny na něj)
 • Skauting - skautské ideály, zajímavou formou skautská historie - spíše vzbudit zájem a podpořit hrdost na členství ve skautské organizaci
 • Skautská praxe - dejme prostor k tomu, aby se rádci zdokonalili i v tábornických dovednostech - vaření, vazby, práce s provazem, stavba přístřešku, přespání v přírodě,... lze pro toto využít model “bran” - každý účastník prezentuje nějakou svou dovednost, předává něco ze sebe ostatním
 • Řešení krizových situací - jak si v takové situaci poradit, jak jednat, například vyzkoušet si modelově komunikaci s tísňovou linkou,...
 • Praktická zdravověda - jednak si základní úkony vyzkoušet, jednat si vysvětlit, jak s ní seznamovat svou družinu
 • Zpětná vazba – jak ji poskytovat i přijímat, využití zpětné vazby
 
Propagace – elektronicky, plakáty, přes vůdce oddílů

Nejlepší je samozřejmě osobní pozvánka na kurz, domluvte se tedy v organizačním týmu a oslovte maximum vedoucích oddílů, případně přímo rádců, osobně. Dále je přínosné sestavit pro kurz webové stránky a vytvořit událost na Facebooku, pomoci taky mohou klasické letáky a plakáty s odkazem na založený web a FB. V dnešní době nám může ještě pomoci propagace elektronicky emailem – spíše však v rámci komunikace s vedením středisek a oddílů, ve věkové skupině současných rádců již email zdaleka nepoužívají všichni.
Nezapomeňte, že je možné kurz také přidat na web Křižovatky do databáze vzdělávacích akcí (https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce).

Přihlašování

Přihlašování na akci – ideálně elektronicky pomocí formuláře, kde od účastníků zjišťujeme kromě osobních údajů i kontakty, domovskou jednotku a zdravotní či stravovací omezení. Je dobré navázat kontakt i s vedením mateřských oddílů všech účastníků a samozřejmě získat email a telefon na rodiče rádců.

Komunikace s účastníky

Otázkou je, zda potřebné informace posílat přes vedení oddílů, nebo komunikovat rovnou s účastníky kurzu či jejich rodiči. Samozřejmě pro rodiče je důležité, aby věděli s kým jejich potomek bude trávit čas. Dobré je dohodnout s vedením oddílů, aby rodičům oznámili, kam se rádci chystají a že s nimi v tomto směru bude komunikovat vedení kurzu, poté již vše řešit přímo po ose kurz - účastníci/jejich rodiče.

Důležité je včas poslat účastníkům kurzu informace k jednotlivým jeho částem – cca 2 až 3 týdny před akcí by měli dostat podrobnosti – místo, čas začátku a konce akce, seznam potřebných věcí, případná upozornění na plánovaný program či připomenutí úkolů z předcházející části rádcáku.

Kurz může začít

Pokud je vše připraveno, první část kurzu může začít. Teď už jen úsměv a dobrá nálada - to je nakažlivé, účastníci doráží na místo a plán se stává realitou. Kurz běží.

Průběžná úprava náplně a případně i koncepce kurzu je nezbytná, neboť se mnohdy původní záměr nemusí díky mnoha okolnostem (skladba účastníků, počasí, lidské selhání, technický problém na základně...) ukázat jako nejlepší. Reagujte na to. Počítejte s tím, že je potřeba pracovat se zpětnou vazbou po dílčích částech kurzu a upravovat případně program navazujících částí rádcáku. Už předem naplánujte termíny jednání týmu i mezi dílčími částmi kurzu.

Co následuje po skončení akce – na co nezapomenout

Měli bychom průběžně i na konci rádcáku získávat zpětnou vazbu od účastníků kurzu. Můžeme díky ní příště akci posunout k lepšímu. Projdi výstupy z ní s týmem. Dále by společné dílo měl hodnotit i samotný realizační tým, poznatky je dobré zaznamenat, včetně případných doporučení pro příští ročník akce (nezávisle na tom, zda bude příští kurz pořádat stejný tým nebo nový). Ještě jednou připomínáme užitečný nástroj - hodnocení kvality rádcovského kurzu.
Ocenění pořadatelského týmu – nabízí se různé formy (setkání týmu se zajímavým programem, slovo uznání, vyznamenání…), nezapomínej poděkovat.
Odměna pro účastníky – není tím myšleno jen fyzická odměna, kterou mohli dostat v závěru kurzu (osvědčení o úspěšném absolvování, účastnická nášivka, turbánek…), ale také poděkování za účast a spolupodílení se na vytvoření dobrého společenství, udržování kontaktu s rádci, náš trvalý zájem o ně.

Existující literatura a prameny:

Zapletal, Miloš: Rádce skautské družiny (poprvé vyšla v roce 1991, poslední vydání je z roku 2016).
Novák, J. - Zapletal, M.: Skautská družina, Skautské prameny, Liberec 1997.
Hrica, Pavel: Príručka pre skautských vodcov, Slovenský skauting, Bratislava 2004.
Kupka, Ondřej: Družinový systém, tematické číslo Skautingu, Praha 2005. (možno stáhnout také jako eknihu - https://www.obchod.skaut.cz/e-knihy-ZDARMA/Druzinovy-system-ekniha.html)
Baden – Powell, Robert: Skauting pro chlapce, Na pomoc skautským vůdcům
Foglar, Jaroslav: Náš oddíl
Hodnocení kvality rádcovského kurzu
https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality/2741-hodnoceni-kvality-radcovskeho-kurzu

Přejeme, ať se kurz vydaří! Je důležité a prospěšné podporovat činnost rádců.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2254x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu